Kecskeméti Napló, 1915. október (4. évfolyam, 224-250. szám)

1915-10-01 / 224. szám

Orosz vereség Volhyniáhan Tarnopoífó! nyugatra meghiúsultak az orosz támadások műtlapest, szept. 30. (A K. N. eredeti távirata.) Kelet-Galiciában és azlkwa mentén a helyzet változatlan. Tarnopoltól nyugatra az ellenséges csapatok akadályain­kig igyekeztek előnyomulni, de tüzérségünk visszaüzte őket. A wolhiniai várterületen csapataink az ellenséget a Pu- tilowka felső folyásától nyugatra levő valamennyi utóvédállás­ból kiverték, továbbá északra rohammal vettük be a szívósan védett Boguslawka falut. Litvániában küzdő csapatoknál a nap csendben telt el. j Höfer altábornagy, u vezérkar főnökének helyettese. Visszavert olasz támadások | Délnyugati hadszíntér: Sfifelsrejch szakaszon tüzérségünk több ellenséges /üvegeket semmisített meg. \ /I vilegreuthi fensikon a Gostontól északra az olaszok egy támadása rö- vid tüzérharc után összeomlott. /J Mrzli vrh. és a Tolmeini hidfö ellen tegnap az olaszok tüzérségi heves tüzelést kezdett, amelyet este a nevezett hegy és Dőlje melletti hadállásaink ellen intézett, egy-egy támadás követett, mindkét támadást akadályainknál vertük vissza. ! Doljei csapataink az akadályainkba lőtt réseken át benyomult ellenséget újra ki­verték. Mint mindig, az összes állások szilárdan birtokunkban maradtak. Egyébként a harci tevékenység a tengermelléki harcvonalon sem emelke­dett túl a rendszerre vált tüzérségi tüzelés és csatározás mértéken. Délkeleti hadszíntér: Nincs jelentősebb esemény. Újabb német előnyomulás Vilna és Dünaburg között nagy csata folyik. Minks felé győzelmesen nyomulunk előre Jieteti hadszíntér: Hindenburg tábornagy hadcsoportja: Támadásunk Dünaburgtól délnyu­gatra a Swenten tó magasságáig haladt előre. A Dryswjaty tótól délre és Postavy mellett a lovassági harcok még tartanak. Lovasságunk miután Eichorn vezérezredes hadseregének hadműveleteit az ellenség ellen intézett oldaltámadá­sával hathatósan támogatta, a Woileika körüli és attól keletre fekvő vidéket elhagyta és az ellenség tétlenül maradt Wilejkától nyugatra tüzérségi tüzelé sünkkel szétszórtuk a kellő óvatosság nélkül előre nyomuló ellenséges hadoszlo­pokat. Smorgon és Wisnew között csapataink győzelmesen előrenyomulnak. Lipót bajor herceg tábornagy és Mackensen tábornagy hadcsoportjainál lényegesen nem történt semmi esemény. Linsingen tábornagy hadcsoportja: Az oroszokat a Kormin és Putilovka mögé vetettük vissza. A félreismert nagyság A Milanóban megjelenő Córriera della Sera, ez a francia pénzen kitar­tott olasz újság, mely a talián álsem­legesség ideje alatt is folyton a há­borúra izgatott mi ellenünk, amely hónapokon keresztül mocskos szájjal kiabálta tele Olaszországot s tajtékzó dühvei és hazug kárörömmel állapította meg, hogy Szerbia milyen erős és a magyar és osztrák monarkia milyen gyönge, legutóbbi számában Cadorna gróf minapi jelentése alapján, az ijedt­ségtől elkékülve és eltorzulva jelenti be olvasóinak, hogy Ausztria és Ma­gyarország, amely az olasz háborúban egyre imponálóbban és győzhetetle- nebbül lép föl, ámbár az orosz harc­téren egymásután aratja a győzelmi babérokat, — szóval, hogy ez a még néhány hónappal ezelőtt annyira le­becsült monarkia félreismert nagyság. Ez a félreismert magyar és osztrák nagyság azonban másfelől a beösmert olasz gyöngeség. A trieszti és trienti séta — igy képzelték az olaszok három hónappal ezelőtt az olasz—magyar—osztrák háborút — a legvéresebb expeditióvá lett, amely csak elképzelhető. Micsoda változásnak, kijózanodásnak kellett már eddig is végbemennie Olaszországban, ha már a legvéresebb szájú és legjobban fi­zetett újság is azt meri mondani, hogy Magyarország és Ausztria erejét és nagyságát félreismerték. De az olasz újság kiszólalása más tekintetben is olyan, hogy érde­mes a meggondolásra. Mert ez az C gész világháború a félreismert nagy­ág jegyében áll. Anglia és Oroszor- ország, velük Franciaország és utóbb Olaszország *tízt a háborút azért idézték föl, azért mentek bele és azért ragaszkodnak hozzá, mert félreismer­ték egyrészt Németország, másrészt Magyarország, Ausztria és Törökor­szág nagyságát Sir Edward Grey, akinek a londoni német nagykövettel folytatott beszélgetését csak nemrég leplezték le félhivatalosan, azt mon­dotta, közvetlenül a háború kitörése előtt, hogy Anglia többet használhat Németországnak, ha háborúba megy ellene, mintha semleges marad. Ennek a kijelentésnek az értelme csakis ak­• •’ Ipr fflii ájjjj? SmSm jjssm Jjfjf sjSf lif fim MW Jiif Jafc 3$ Bf jPilllfJi» BS Jjfe lm 1 JKf íP® M Jp ¥5» » Jm Sm SjBT |Bf mi mf SS £§ W Előfizetési árak: r , . , . Megjelenik minőén nap délután Malyk.n házhoz kMn: M». relén küld,*: ^§6^611 pOllflRdl IfdPlIap ~ . “ Jf. 12 Egész évre ■. . Jt. 19— _ S Z 8 r k 6 S ZfO S 6 g 0S k I a d 0 I V 3 13 h pgf fat m ; g Hre .... 8 Arany János-ulca 6. sz. — Talafonazém: 27b. fiiadét" . . . >— Aagyad étre . . . 4— fKfílös SZerkdSZTÖ ■ DlÜSZEGJfü JÓZSEF “ Laptulajdonoa és kiadó; — »II atém # fiié. Egy azém 4 fitt. SZerRdSZ 0. UlUŰACVJiy IUZ.ÖC # „XECSXEM E TI A APU 0" lapkiadó férsaaég IV. év]. 2lft sz. Kra 4 M Péntek /Kecskemét, ISIS. október 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék