Kecskeméti Napló, 1915. október (4. évfolyam, 224-250. szám)

1915-10-01 / 224. szám

224. szám Kecskeméti flapló 3. oldal y^MWMWWVM^WMVWW********************************************************************************** Góth Sándor és Kemenes Lajos ragyogó te­hetségükhöz méltó remek műsora következett ezután. Kemenes Lajos, ez a fiatal, intelligens, remek orgánummá! megáldott művész Somlyó Zoltán: „II. Vilmoshoz“ c. és Lovászi Ká- rolytól: „Besorozták az apámat“ c. aktuális verset szavalta tökéletes művészettel és nagy hatással. G. Kertész hlla elragadó megjelenésé­vel, csodás alakitó művészetével, közvetlen előadói modorával, finom hangmodulációival hódította meg a közönséget. Előadta Pásztor Árpád „Uj Noé“ c. költeményét, több apró verset Gárdonyi Gézától és a saját maga irt „Hölgyek ligája“ cimü végtelenül szellemes csevegést. Góth Sándor, a Vígszínház és a ma­gyar színművészet büszkesége viharos tetszés mellett adta elő Márkus László aktuális je­lenetét, „A svung“-ot és Orbok Attillának egy másik háborús jelenetét. Végül a háromtagú művészegyüttes a „Háromszög“ c. nagyhatású, szellemtől szi­porkázó dramolettet adták elő annak minden eredetiségét, szépségét felszínre hozva és ér­vényre juttatva. Hálásak lehetünk a művészeknek a nyújtott műélvezetért s hálásak Fenyő Sán­dor igazgatónak ezen müvészest semmi ál­dozatot nem kímélő előzékeny s a jótékony­cél mellett a közönség szórakoztatását célzó j fáradhatatlan megrendezéséért. Hálánk csak nagyobbodnék ha még egy ilyen estét végigélvezhetnénk, ami — mint értesülünk — ma este módunkban is lesz. j Hadiadó kivetése. A hadsegélyezés céljaira szolgáló jöve­delemadó felszólamiási bizottsága befejezte tárgyalásait. A bizottság a kincstári előadó­val karöltve az adózók legnagyobb egyetér­tése mellett állapította meg a tiszta jövedel­met illetőleg az ennek megfelelő adótételt. A kincstár által javasoltatott 53 adózó fél megadóztatása, mig megállapítva 45 adózó fél jövedehniadója lett, a kivetett hadiadó az 1915. évre az 1914. évi tiszta jövedelem alapján 40.254 kor. 64 fillér jövedelmi adó­val megrovattak: Sárközy Pál ügyvéd 730 kor., Papp Sándor ügyvéd 60ö kor. 72 fill., Dr. Szekulesz Adolf orvos 730 kor., Lázár János birtokos 730 kor., Dr. Csabay Géza orvos 502 kor 74 fill., Csabay Gyula bank- igazgató 456 kor. 33 fill., Gergely Izsó sör- csarnokos 810 kor., Dr. Holczer Zsigmond orvos 810 kor., Ledniczky István birtokos 970 kor., özv. Muraközy Jenőné birtokos 856 kor. 66 fill., Szilágyi Mór kereskedő 810 kor., Grosz Simon keresk. 730 kor., Fleisch- nnann Samu kereskedő 810 kor., Kerekes Sándor vendéglős 810 kor., Nagy Lajos bankigazgató 801 kor. 78 fill., Győrffy Ba­lázs ügyvéd 730 kor., Szabó Márton ügyvéd 675 kor., Szabó Iván dr. ügyvéd 730 kor., Dr. Tassy József orvos 100 kor., Mintsek Géza droguista 730 kor., Bóka Péter nyug. tanár 654 kor., 14 fill., Dr. Spiller Ignác ügyvéd 730 kor., Székely Ignác kereskedő 810 kor., Székely Gyula kereskedő 730 kor., Dr. Farkas Zoltánné birtokos 1920 kor., Mu­raközy Gyula nyug. biró 1155 kor. 20 fill., Ferenczy Ida csillagkeresztes udvarhölgy 1920 kor., Dömötör Sándor közjegyző 890 kor., Farkas Ignác gyógyszerész 1050 kor., Fuchs Samu kereskedő 1320 kor., Angyal Vidor dr. főügyész 513 kor. 65 fill., Szappa­nos István ifj. birtokos 970 kor., özv. S. Ko­vács Gáspárné birtokos 1130 kor., Lázár Sándorné birtokos 1420 kor., Sárközy Julia birtokos 970 kor., Fispán Béla birtokos 730, Spiller Adolf kereskedő 730 kor., Aszódi Zsigmond kereskedő 890 kor., Héjjae István földbirtokos 970 kor., Bábiczky József föld- birtokos 810 kor., özv. Sárkány Andorné földbirtokos 1030 kor. 56 fill., Szappanos János birtokos 1420 kor., Beretvás Pál bir­tokos 730 kor, Sz. Kiss Mihályné 703 kor., 56 fill. Gyeness Gyuláné kereskedő 970 kor. ******************************** * Katonazenekar szombati jótékony- célú symphonikus hangversenyére jegyek Szél Nándor üzletében kaphatók. Bulgária közgazdasága. Bulgária, amely okos politikájával, mun­kaszeretetével és kulturális képességével a Balkán vezető hatalmává küzdi föl •■magát, a legutóbbi háború folyamán jutott el az égéi tenger partjához is. Földrajzi elhelyezkedése két tenger és a Duna között kétségtelenül nagy jövőt igér ennek az országnak, amely­nek gazdasági helyzetét az alábbi érdekes adatok tükrözik : Német statisztika szerint Bulgária kül­ső kereskedelmi forgalma 240 millió márkát tesz ki, amelynek hatodrészben (40 millió) Magyarország és Ausztria részesedik. Ezzel szemben Németország részesedése 30 milliót, Angliáé 15 milliót és Törökországé ugyan­ennyit tesz ki. A behozatal 150 millióját ez- időszerint csak 110 millió márka értékű ki­vitel ellensúlyozza Az ország területe 115 (117) ezer négyszög kilóméter, átlag 44, összesen 5 millió lakossal, a lakosság négy­ötödrésze földmiveléssel foglalkozik, mintegy 800,000 gazdasági üzemen elhelyezkedve. Ezeknek az üzemeknek 4 millió hektár a terjedelmük, 40 százaléka az ország egész földjének. Az elaprózott birtok csak részben a parasztok tulajdona. Részben tiszta jöve­delem hányadára alapított bérlet. A főbb ter­melő ágak közül búzát 1.09 millió, tengerit 610 ezer, árpát 260 ezer, rozsot 230 ezer és zabot 200 hektáron termeltek. A burgonya- termelést úgyszólván nem ismerik. A fő ki­viteli dkk a búza és a tengeri, azonkívül i mintegy 60 ezer hektáron, főképpen Tirnova táján főzeléket termelnek. A dohány ültet­vény 10—15 ezer hektárt foglal el. a ken­der és a cukorrépa termelés 3000 hektárt, a szilva erdőség 5000 hektárt tesz ki. A bor­termelés újabban fejlődni kezd és a szőlők 90 ezer hektárt foglalnak el. Nevezetes a rózsaligetekkel való foglalkozás is, amely Kelet-Ruméliában 7000 hektárt vesz igénybe. Végül az erdőségek az ország területének harmadrészét foglalják el. Az állatállomány 600 ezer lóból, 2.4 millió szarvasmarhából 8 és fái millió birkából és fél millió sertés­ből áll. Van azonban 136 ezer öszvér. Bul­gária ipara a fontos ipari anyagok közül szénnel is rendelkezik, amely iránt már a magyar vállalkozás részéről is érdeklődés nyilatkozott meg. az ország vasúti hálózata 2500 kilométert tesz ki. a bolgár kikötők hajóforgalma 35.000-re és a forgalmazott hajórakomány 8 millió tonnára tehető. **************************%MWN* HÍREK. Kecskemét, szeptember 30. * Személyi hír. Gróf Ráday Gedeon főispán ma délelőtt városunkba érkezett, hogy a törv. hat. bizottság közgyűlésén és a dél­utáni közigazgatási bizottsági ülésen elnö­köljön. * Kitüntetés a halál után. Megem­lékeztünk Sikan Kovács László jogszigorló hősi haláláról, mely fájdalmas valóság s a mely gyászszal és nagy szomorúsággal tölti el a szülők és jóbarátok szivét. Mint most értesülünk, az életében hős vitéz és bátor katonát halála után Ufelsége az I. oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntette ki, mit ma meg­küldték a bánatos szülőknek. * Vegyeskari órák. a Kecskeméti Dalárda nagy vegyeskara már megkezdte ta­nulását a november 6-iki nagyszabású hang­versenyre. Az egyesület elnöksége ezúton is felkéri a hölgyeket, akik közreműködésüket megígérni szívesek voltak, hogy hétfőn szer­dán és szombaton 5 órakor az uj kollégium zenetermében tartandó tanulási órakor meg­jelenni szíveskedjenek. Október 2-án kivéte­lesen a tanulás 6 órakor kezdődik. * A belügyminiszter a hősök emlé­kéért. Sándor János belügyminiszter rende­letet intézett Bereg, Máramaros, Sáros, Ung és Zemplén vármegyék közönségéhez a melyben a községi elöljáróságok feladatává tette, bogy az elesett hősök sírját az egyházi hatóságok­kal karöltve kutassák fel, az elesettek neveit feltüntető szokásos sirjelekkel jelöljék meg és gondozzák ezeket. * A hadiárvák száma. A legutóbbi összeírás szerint összesen 13.394 főre rug a hadiárvák száma, akiknek 91 és fél százaléka az édesanyjuknál van elhelyezve, alig egy­negyedszázalék van nem rokon, jótékony családnál. Az örökbefogadott árváknak száma pedig alig rúg az összesnek négyszázad percentjére. Az összes árvák közel 99 szá­zaléka családoknál és csak 1 százaléka van intézetekben elhelyezve. * Góthék tegnapi előadását ma megismétlik a mozgóképházban. Lapunk más helyén bővebben irtunk a tegnapi mü- vészestély rendkívüli sikeréről s ma reggel a legnagyobb örömmel értesülünk, hogy a mozgóképház igazgatósága ugyancsak a kár­páti ház felépítésének céljaira ma este csütör­tökön fél 9 órakor megismétli jótékonycélu előadását, mely előadás teljesen uj műsora még gyönyörködtetőbb lesz, mint a tegnap esti műsor. Az előadásra jegyek előre vált­hatók Egri P. Fülöp ur cukorka üzletében és este a mozi pénztáránál. Műsor á követ­kező: 1. Kemenes Lajos a Vígszínház tagja verseket mond. 2. Bernstein Henry „Bacca­rat“ cimü drámájából a nagy jelenetet ját- szák G. Kertész Ella és Góth Sándor a Víg­színház tagjai. 3. Wolff Pierre „lngovány“ cimü színmüvének II. felvonása játszák: G.. Kertész Ella, Góth Sándor és Kemenes La­jos. 4. A háromszög. Dramolette eredeti után átdolgozta Góth S. Szereplők: Pálos István Góth. 11a a neje, Góthné. Mér Andor Kemenes. * A skizma-per a Kúrián. Oroszor­szág már évekkel ezelőtt megkezdte akna­munkáját Ausztria és Magyarország ellen, a mire bizonyságot adott az 1913-iki márama- rosszigeti bünper. A törvényszék akkor 31 vádlottat elitéit izgatás miatt. A fővádiott Aabalyuk Sándor famunkás, később görög­keleti szerzetes volt, aki Bobrinszky Vladimir gróf támogatásával és ösztönzésére téritgetett az orosz orthodox vallásra a rutének között s hazaellenes izgató iratokat terjesztett. Ka- balyukot ötödfél évi börtönre Ítélték. A kirá­lyi tábla az összes ítéleteket helybenhagyta, ami ellen a védők semmiségi panasszal él­tek. így került ez az ügy a Kúria elé, a mely a panaszokat egyrészt vissza-, másrészt pedig elutasította egy vádlott elitésére vonat­kozó semmiségi panasz kivételével. A Kúria az Ítélet megokolásában kimondotta, hogy a vádlottak nyíltan arra törekednek, hogy al­kalmas időben orosz uralom alá jusson Ma­gyarország ruthének lakta része és a bűn­cselekményeket a szándék és a cél teljes tudatában az idegen hatalom szolgálatában követték el. * Hol van Przemysl hős parancs­noka? Przemysl hős parancsnokát, Kuzma- nek tábornokot tudvalévőén először Moszk­vába szállították és ott tisztelettel bántak vele. Felesége és leánya, Soós főhadnagyné akik Győrött laknak, kéthetenként szoktak tőle levelet kapni. Mint Győrből jelentik, a tábornok nemreg arról értesítette hozzátarto­zóit, hogy már nincs Moszkvában, hanem elvitték onnan a Káspi-tenger mellé egy kis városba, ahcl szabadon járhat-kelhet és jó elbánásban részesül. Kuzmanekné még egy kellemes hirt is kapott. A Przemyslt felsza­badító hadtest parancsnoka arról értesítette, hogy az oroszok mielőtt kivonultak a város­ból befalazták Kuzmanek lakását, nehogy va­laki hozzányúlhasson a tábornok holmijához. Most kibontották az elfalazott ajtókat s a lakásban mindent épségben és rendben ta­láltak. A VÁROSI MOZGÓKEPHflZBflH Ma csütörtökön G. Kertész Ella Góth Sándor fővárosi színművészek közreműködésével jótékonycé lu DÍSZELŐADÁS lesz, a Kiskecskeméten felépítendő ház javára. Az előadás pont fél 9 órakor kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék