Kecskeméti Napló, 1916. február (5. évfolyam, 25-48. szám)

1916-02-01 / 25. szám

Vév]. 25. sz. /fra 4 fill. Kedd Kecskemét, 1916. februárt ÍIBDB^3B1II^^^^^^HÍSBBBB^^BBBBBíBBBÍBB(BHBíBBSIH3IDBBÍBJBIÍBBBÍ •» Előfizetési árak: ja Mfitb.fi hitkot kildn I Vldikrt pottin keldr» : ifim iw» X. 1?— Egitz irrt . . X. 16— 4 <W* .... 0— fi/ iw» .... fl.— Jh/fti irrt . . . t— Xtggtd irrt . . . 4— im art*» ♦ flttt Egg ttif» i fM. n . . . , ,. Megjelenik minaen nap délután rOggetlen politikai napilap — «*- <• & Szerkesztőség és kiadóivatal: ^ Xrtny Jir oa-uíos 6. az. ” Tihfonazim: Í74 Fehlt. s2.rhe.2tS: DIOSZEGJfy JÓZSEF Montenegróban csend van Délkeleti hadszíntér'. Montenegróban csend uralkodik. San Giovani de Me- duában két löveget, sok tüzérségi lőszert és nagy mennyi­ségű kávé és gabonakészletet zsákmányoltunk. Balkán hadszíntér: Német főhadiszállás jelentése. Nincs különösebb esemény. Visszavert orosz támadások Tüzérségi harc az orosz fronton. Orosz hadszíntér : Az oroszok tegnap megismételték az Uscieskotól északnyuga ra fekvő hidsánc elleni támadásaikat, melynek meghódítására irányuló összes támadásaik meghiúsultak a védők hősiességén. Északkeleti harcvonalnak csaknem minden részén időnként erős tevékenységet fejtettek ki. Az oroszok kü­lönböző helyeken nehéz lövegekkei is tüzeltek. Nyugalom az olasz harctéren Olasz hadszíntér’. Nincs jelentősebb esemény. A nyugati offenziva sorsa. Nyugati hadszíntér: A V Liy Neuvillei ut mentén és ettől délre tovább tartott a harc az általunk elragadott állások birtokáért. Egy francia támadást visszavertünk. A délre elfoglalt állás szélessége 35000 és mélysége egyezer méter, ott összesen tizenhét tiszt és egyezer kettőszáz főnyi legénység köztük nehány angol jutott kezünkre. A franciák csak ellentámadást kíséreltek meg, amelyet könnyű szerrel visszavertünk. A Champagneban időnként élénk tüzérségi harc fejlődött. Az arcvonal többi részén a látást akadályozó időjárás korlátozta a tüzelést. Estefelé tiszta időben a franciák élénk tüzelést kezdtek Pont á Moussontól keletre levő arc­vonalunk ellen. Zeppelin Parin fölött Szombat este fél tizenegy órakor sürü ködben Zeppelin jelent meg és Párisra több bombát dobott, amelynek meglehetős sok ember esett áldozatul. Egy ponton tizenöt embert ölt meg, egy másikon egy férfit és 30 asszonyt. Négy ház lerombolódott, azonkívül is sok kárt okozott a Zeppelin. A repülő jármüveknek a Zeppelin elleni üldözése hiábavaló volt. Éjfél utáni 1 óráig Páris teljesen el volt sötétítve. A hábopa szociális eredménye. Kecskemét, 1916. jan. 3/. A borzalmas világháború katasz- trófális pusztításai lenyűgöző hatással vannak arra, aki érző szívvel, lelkének meleg szeretetével a szociális haladás, fejlődés kultuszát szolgálta. A meglevő tényeket azonban nem sirhatja vissza semmiféle emberi hatalom, azért a gyakorlati ész, kell hogy annak latol­gatásával foglalkozzék, hogy a hábo­rúnak, mint elkerülhetetlen rossznak, a jó eredményeit miként fordíthassuk a társadalmi élet előbbvitelére, boldo- gitására. A háború legnagyobb szociális eredménye kétségkívül a szociális együttérzés intenzitásának fokozódása a néprétegekben, a mindannyiónkat egybekapcsoló szeretet, megértés és részvét erősödése. Az a sok millió férfi és ifjú, aki férfikorának hajnalán vagy delén egy szép, egy boldog jövő minden ábrándját, családi boldogságát, egészségét, testi épségét s életét fel­áldozni készen, kimondhatatlan szen­vedés és nélkülözés között éjjel nappal, tüzön-vizen, áll őrt, küzd, fárad, meg­hal, hogy vad, idegen csordák le ne gázolják szép Magyarországunkat, hogy mindannyiónk r vagyona, jóléte bizto­sítva legyen. Ők, akik a szó legtelje­sebb értelmében mindent meg.Jtek, amit a haza egyáltalán követelhet tő­lük, akik egyedül tudják csak igazán, mit is kell egy katonának, egy hősnek keresztül élni, valóságos testvérekké váltak, akik tudják értékelni, becsülni egymást, de akik Isten akarata szerint is megkövetelhetik, hogy azok, akik itthon, nyugodt otthonukban csak azt nézik, hogy mennyien vesznek el, de abban részt nem vesznek, valamivel többet is juttassanak az olcsó vállve- regetések s elismeréseknél. A nagyszivü, nemeslelkü emberek előtt a legmagasztosabb piedesztálon, állnak ők, csak a primitiv lelkű, be­rozsdásodott, sörtés szivüek ajkairól hallunk olyan szavakat, melyekkel el­árulják, hogy kötelességet igenis is­mernek az alsóbb néposztály részére, de jogokat nem. Ezeket a sziveket nem indítja meg a szociális szeretet, mert lelkűk önző, látókörük pedig korlátolt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék