Kecskeméti Napló, 1916. március (5. évfolyam, 49-74. szám)

1916-03-01 / 49. szám

dBtifirfflSi jjdÉ/fr "^m "1» Jr TB ^EF M í ^p «• MBfrj .$/> jjaaBM^K jfflHBWHpJCra^^TMJBBUt^^P^ 'wJß5''^*®Ä SS^r^VSMT flH JgB^^^Mfó TsjsHrr 'Sop MR yjSk >9to$ rlffi SB sp-ST j^^ly^Esffljf-i **' Sfe: «|k JMf Eg mm 9Bk Ssn^M Bn B Sm 8&2 MM JB JHIV JB Bm Wb lm SjB jffi: ||B k év). 4P. S2. /Ira 4. fill. Szerda Jiecskeméf, 1916. március 1. Mb Elő f i z etés i árak: StSa Weight n bízhat küldve: Vidékre poetin küldte: tfiei érre rí 1! ___ Fáért erre . . dl. 16— M #0f® . . „ 6__ ÁiJ/ »p/’ä ... , á. __ Megged érre . . , <f. ___Jíegyed étre . . , 4— (hpfwrto 4 fllft Egy etem 4 fill. Független politikai napilap Mb fö/e/ős szerkesztő: DIOSZEGJfíJ JÓZSEF Megjelenik minőén nap délután —• vasár- és ünnepneo kitételével: — Szerkesztőség és kiad 6 h ivat a h /irány Jároa-uioa 6. az. mmm Teíefonszám: 27 — Lapiulajdonoe éa kiadó: — ff „Jf EGSJíEtM ÉTI N /{ P L Ó" lapkiadó ténaaaág fl munka. A nagy igazságok mindig igazsá­gok maradnak, még a háború forga­tagában is. Egy nagy iró ismert mon­data ez : „Dolgozzatok, mig mécsetek ki nem alszik.“ Ebben a mondásban tanácsba fog­lalt mélységes igazság gyökerezik. Emberek dolgozzatok, artig el nem fogy lámpátok olaja, amig két karotok izmai bírják, ameddig előtte­tek van az áldott munka. Mert a munka is áldás, a dolgoz- hatás is lehit gyönyörűség és vigasz­talás. Gondoljunk csak a beteg ember tehetetlenségére, vagy a börtönben bűnhődő mohóságára, amellyel kérve- kéri, hogy engedjék meg neki a — munkát. A hazavédés gyönyörű szüksé­gessége rengeteg munkás férfikezet vont el a legemberibb, legszebb mun­kától, a földmiveléstől. Ezek az erős kezek most is dolgoznak, életüket ál­dozva dolgoznak a haza megmentésén. Ez most az ő munkájuk. Az otthonmaradotsak kötelessége pedig a megmentett hazának, a haza­mentő hősöknek életben tartása és etetése. Az otthon maradt magyar asszo­nyokra, leányokra vár itt most a nagy feladat. Jön a tavaszi munka ideje, pótolni kell a féríi kezeket, magyar nők szent kötelessége gondoskodni arról, hogy ez a drága termőföld ugaron ne ma­radjon. Olyan időkről is ir a magyar tör­ténelem, amikor asszonyok, leányok, gyermekek fogtak fegyvert a haza vé­delmére. Most is ilyen időket élünk. De a mai asszonynak nem Kard, nem puska legyen a fegyvere, inkább ásót- kapát, később kaszát sarlót vegyen a kezébe, hogy amit Isten segítségével vetett, Isten segítségével le is arassa. Ha kell, dolgozzon véres verejtékkel, gyöngyöző homlokkal és olyan lesz a dicsősége, mint párjáé, apjáé, avagy testvéreié, akik muszkahordán, olasz hitszegőn tartanak aratást. Minden buzakereszt, minden u- koricanyaláb, minden zsák burgonya felér halomnyi gránáttal, srappnellei, i meg fegyverrel. Ellenségeink ezt a fegy- ; vert szeretnék legelőbb kicsavarni ke­zünkből, kiéheztetésseí, gyomrunkon keresztül szeretnék megnyerni ezt a háborút. De itt van ez a drága, termő anyaföld és itt van a mai háború asz- szonyregimeníje, a föidmiveiő magyar asszonysereg. Itt van nagyszerű fegyvernek a munka. Tavaly ilyenkor még elözön- léssel fenyegette országunkat az orosz ho da Ma nagyszerű fedezékek mögött nagyszerű hősök állnak őrt a határo­kon. Itt bent szánthat az eke, simo­gathat a borona, fényesedhetik az ásó, jöhet majd a dús aratás, penghet sű­rűn a kasza és szólhat majd a pa­csirtaszó. Magyar asszony akaratából, ma­gyar asszony szorgalmával. Asszonyok dolgozzatok hadbavonult embereink helyett. Itt a termőföld. A kutból me­nteni kell, a fára fel kell nyúlni a gyümölcsért, ott elég a veder, meg az érte nyúló kéz, a munka. Ne legyen munka, amelyik nehéz, ne legyen szív, amelyik csüggedt, né legyen kar, ame­lyik elfáradjon. Asszonyok! Minden erő, minden kedv, minden ellankadás végcélja és eredménye legyen a munka. Dolgozzatok, hiszen mienk, táp­lálódajkánk ez a hazai föld: „dolgoz­zatok, amig a mécsetek ki nem alszik.“ Hivatalos jelentések. VS hajót, 33 ágyat, 10,000 puskát zsákmányoltunk Dnrazzóban. Délkeleti hadszíntér: Csapataink Durazzóban máig a következő zsákmányt szállították be : 23 löveget, közte 6 parti löveget, tízezer puskát, nagymennyiségű tüzérségi löszért, nagy élelmezési készleteket és tizenkét vitorlást és gőzhajót. Minden jel arra vall, hogy az olaszok hadihajóikkal a legnagyobb ren­detlenségben és sietve menekültek. Balkán hadszíntér: t Nincs semmi újság. Német győzelem a Champagneban Nyugati hadszíntér: A tüzérségi harc több Ízben nagy hevességet ért el. Az Arrastól északra levő arcvonalon tovább is élénk aknatevékenység folyik, robbantásunkkal az ellenség állásának mintegy 40 méternyi részét szétrobbantottuk. Champagneban csapataink hatásos tüzérségi előkészítés után a Somme Py-Souain-i országút mindkét oldalán támadásba mentek át. Elfoglalták a Navarin majort és annak mindkét oldalán több mint ezerhatszáz méternyi ki­terjedésben a franciák állásait, 26 tisztet és 1000 főnyi legénységet elfogtak és kilerc gépfegyvert és egy aknavetőt zsákmányoltak. Veroun környékén az ellenség frissen harcba vetett tömegei ismét csak hiába erőlködnek. Douamont erődben és az erőd melleit, valamint a Hardau- manton levő állásaink ellen intézett támadási kísérleteikkel. A chamneuvillei Maas téiszigetet megtisztítottuk az ellenségtől. Arcvonalunkat Wachereuville és Bras irányában ismét előretoltuk, a Veuvre síkon a Cotes Loarine lábát kelet felől több helyen elértük. Jieleti hadszíntér: A helyzet általában változatlan. Orosz hadszíntér: Nevezetesebb esemény nem volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék