Kecskeméti Napló, 1916. május (5. évfolyam, 100-125. szám)

1916-05-02 / 100. szám

Sokszínű az ember. Sokáig azt hittük, hogy csak kétszínű. Ma megtanított az élet sokszínűnek látni az embert. Azt az embert, aki elrejti magát az arc mögé. Eicsunyult korban élünk. Az élet hir­telen átalakult, megváltozott. Megla­zultak az erkölcsi fékek. Valami őrült rohanás folyik körülöttünk a pusztu­lásba, a veszedelembe. Az emberek mindent letaposva, minden finomságból, erkölcsi érzés­ből kivetkőzve vad iramban rohannak a pénz után, Eszüket vesztik, elbuk­nak még mielőtt célhoz érnek. Nem lehet mégállitani őket. Hajszolják a pénzt, hogy megszerezzenek olyan örömöket, kielégítsenek olyan vágya­kat, amelyek testi, lelki romlásba visznek. Ma annyi sokszínű ember sza­ladgál előttünk, hogy a sok színtől már alig iátunk. Nem vagyunk soha­sem biztosak benne vájjon az, aki ma játszi kedvteléssel gyűrűs ujjai közt sétapálcát forgat, holnap nem bilincseket zörget-e majd a kezén, a börtön fenekén. A becsület minden embernél csak addig tart, amig el nem követ valamit. És ebben vagyunk bi­zonytalanok, itt leszünk aggódókká, vájjon melyik pillanatban következik be, amikor az emberi gyengeség, a bűnre hajlandóság el meríti végkép azt, aki ma barátunk, aki ma bizal­munkat bírja. A nagy életen átömlő folyam, a- mely lendítő erőt ad a becsületes to­vábbhaladásnak, egyre-másra veti fel a társadalom erkölcsi halottjait, akik­nek hulláitól megborzadunk. Nem nagy időközökben jelentkező, múló tünete ez a mai kornak, hanem fáj­dalom, állandósult jelensége. A had- seregszállitók >hosszu sora melletti, az észre nem vett kis és nagy csalók névtelen lömege között, felbukkanik a közétetnek egy-egy alakja. A képvise­lő, vagy a prépost, mint hadsereg- szállitó, meggyalázója nemzeti életünk­nek. nmberek, akik hangosak, akik részt mernek követelni a közéleti mű­ködésből és szereplésből, akik becsü­letben, csendben, szegénységben vagy nyomorban küzdő, dolgozó tömegek hátán emelkedtek magasba, vájjon nem lámpavasra való csalói-e annak a népnek, annak a nemzetnek, ame­lyet elég merészek a maguk számára kihasználni ? Az emberek sokszínűségét elta­karja a puha test. c, mögé búvik az a sok szín, amelyet az emberi tulaj­donságok nevével neveztek. Valami felismerhetetlen, láthatatlan erő mű­ködik a ma élő emberek korában. Ez az erő lazítja meg az emb rekben az erkölcsi féket. E fék nélkül indul meg a lejtőn a rohanás a guruló pénz után. Ez a láthatatlan erő hipnotizálta az emberiséget. A munkának nincs értéke. A becsületességnek nincs jö­vedelmezősége. Ez az erő olyan élet­re viszi a gyenge, férfiatlan embere- | két, amely könnyű, mint a félvilági nők élete. A mai kor jelszava: könnyű mun kával sok pénzt szerezni és jól élni- A könnyű élet megszervezi a kávé­házi hivatalonat, a munka néhány szó közvetítésből áll és dől a pénz. A könnyű munka, a könnyű élet jelsza­va már sok embert megölt, az egyi­ket testben, a másikat lelkileg. Be­csülettel senki sem kerül ki belőle. A sokszínű emberek sok bűne már or­szágos veszedelem, a törvény szigora, a dolgozó népek megvetése kell hozzá hogy az erköcsi alap nélkül élő em­berek faja az utolsóig kidö jön. Hivatalos jelentések. A Balkánon nincs újabb esemény Délkeleti hadszíntér: A helyzet változatlan. Bal kén hadszíntér: Visszaveri orosz támadás. Orosz hadszíntér : Imlovtól északra osztagainkat tulerős orosz támadás elől újra visszavettük. Arahból az előretolt állásokból, ame­lyeket az oroszoktól f. hó 28-án elfoglaltunk, a tegnap jelentett foglyok száma több mint 200-ra növekedett. Repülőinksikere az olaszfronton Olasz hadszíntér: A front számos helyén folytatott tüzérségi harc élénksége nem haladta meg a szokásos mértéket. Időnként Görz városa újra tűz alatt állt. Repülőink bombákat dobtak a Villa Vicentinánál levő olasz baraktáborra, az összes re­pülőjármüvek szerencsés légi harc után sértetlenül tértek vissza. San Danteié del Frivulinal egy repülőnk 4 ellenséges repülő ellen szállott harcba és ezek egyikét kényszeritette, hogy zuhanórepüléssel alászálljon. Az Adamelo szaka­szon olasz osztagok, amelyek a Dosson Dilgenova felől nyomultak elő a To- pete szorosban levő hadállásainkat támadják. Az ápr. 28-ról szóló olasz hiv. jelentés azt a teljesen valótlan állítást tartalmazza, hogy a mi gyalogságunk egyre gyakrabban használ robbanó lövedékeket, evvel szemben csak az álla­pítjuk meg, hogy az olaszok népjogellenes cselekedetei vissza sokkal gyak­rabban fordulnak elő, mintsem hogy megemlítsük. Keleten a helyzet változatlan. Keleti hadszíntér: Nincs semmi jelenteni való. m Előfizetési árak: n p. , I'i-l •/ •Megjelenik minőén nap délután tu§t$a kitkot knó*n petén *#*„, rüggetlen politikai napilap — — Mf4n *rn X. 12 ifit* irr» . . X. 16 d 2 e r k e s zt 6 s ég é $ k i a d ó h i v a t a /* NI .... 6— Fii ián .... 8— ^ Xrany Jir.oa-uioa 6. »1. — laltfcnmém; 274 *■**?••• *-■**»**"•• • Felelős szerkesztő: DIOSZEGJffJ JÓZSEF ~ t/. c „ 'J'Jí*/ ~ %p aaém 4 fllh* E$y •» ám 4 fill. a „JiEGSJiEMÉT/ Ji /t PC u*‘ lapkiadó fáaaaai§ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam V. év) 100. sz. <flra 4. fit!. Kedd Kecskemét, iQ16. május 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék