Kecskeméti Napló, 1916. június (5. évfolyam, 126-147. szám)

1916-06-01 / 126. szám

Hivatalos jelentések. . Délkeleten nincs újabb esemény Délkeled hadszíntér: A helyzet változatlan. Német és Bolgár készülődések. Balhén hadszíntér: Német és bolgár haderők abból a célból, hogy az Entente csapatok által szándékolt meglepetés ellen bizto­sítsák magukat, megszállották ebben az összefüggésben fontos Strumamenti Rupel szorost Gyenge görög őrsége­ket visszavonulásra kényszeritettünk. Elfoglalt olasz páncél erőd. Olasz hadszíntér: Tegnap hatalmunkba került a Punía-Corbin páncéierőd. Arsierotól nyugatra csapataink kierőszakolták az át­kelést a Posina partokon és birtokunkba kerítették a déli parton emelkedő magaslatokat. J Az olaszok Bettalétől délre fekve állásaink ellen irá­nyuló négyes heves támadását visszavertük. Tüzérségi harc orosz fronton. Orosz hadszíntér : Élénk tüzérségi harcok folynak Beszerábiában és Wolhyniában. Egyébként nincs nevezetesebb esemény. Elfoglalt francia állások. Nyugati hadszíntér: Taliuretői délkeletre gyenge ellenséges előtörések meghiúsultak. A 304. magaslattól egész a Maasig terjedő szakon fokozott harci tevékenység volt, egész kiterjedésükben elfoglalták a francia állásokat. Mórt Homune déli csúcsa, Curinieres falu között sebesűletlen foglyo- ban 35 tisztet, közöttük több törzstisztet és 1313 főnyi legénységet szállítot­tunk be. Cumieres falu ellen intézett két ellentámadást vissza vertük. A Maastól keletre helyi előre nyomulás által megjavítottuk a Thiau- monti eredben újonnan elfoglalt harcvonalat a kölcsönös tűz itt időnként a legnagyobb hevességet érte el. A gyermeknap. Junius első vasárnapját a gyer­mekeknek fogja szentelni a jótékony­ság. A gyermekeknek szenteltet a vá­ros közönségének életéből egy napot a Gyermekvédő Egyesület, mely ezen a napon fiatal hölgyek mosolyával, a szivekre való apehálással indit meg bennünket arra, hogy a szegény, el­hagyott gyermekekről gondoskodjunk. A legszebb jótékonysági ünnepek egyike jeitétlenül a gyermeknap, A gyermekvédő egyesület buzgó vezetői találták ki ezt az ünnepet, találták ki a közönség megadóztatásának ezt a szeretetreméltó módját és ez a mód még mindig eredménnnye!, sikerrel járt. A Gyermeknap gyűjtése volt evek óta a legsikeresebb jótékonyság; akció, amellyel valamilyen jótékony egyesület ki tudta varázsolni az em­berek zsebébél a filléreket. Bizonyos azonban az, hogy ha az eddigi Gyermeknapok mindig szép eredménnyel zárultak, az idei gyer­meknapnak minden eddigit felül kell múlnia. Az elhagyott gyermekek még soha annyira nem voltak rászorulva a jótékony adományokra, mint ma, egy­szerűen azért, mert soha nem voltak annyian, mint amennyien a wiaghá- ború huszonegyedik hónapjában van­nak és amennyien lesznek. Az idei gyűjtésből a hadiárvák fogják kapni a legnagyobb részt és aki az idei gyer­meknapon adakozik, az is a háborús jótékouysági célt szolgái, sőt talán a legszebbet, mert fillérjével hozzájárul Magyarország jövőjének biztosításá­hoz. A mai generációt felőrli a hábo­rú. Bármily csekélyek is veszteségeink ellenfeleink veszteségeihez arányitva, a javakorbeli férfiak legnagyobb része a mai nemzedék megrokkan ebben a háborúban ebben a háborúban. A jö­vőről tehát gondoskodni kell. Biztosí­tanunk kell a jövő nemzedék megél­hetését, fejlődését, felépülését. A jövő V,év) 126. sz. /íra 4 )ill ] Csütörtök Jíecskeméf, 1916. junius /. Előfizetési arak: r , , , . Neg/elenik minaen nap délután vidier» /sann kudu: rüggetlen politikai napilap — — *. t,*n * X II— Ep*ßz .... . . Jt. 16— Szerkesztőség és kiad ó h ivat ah Ml ir'H .... 6 _Fii itre ... , S_ ^ /Irány Jér.os-utca 6. az. — Ta/efonazám: 274 . i- iar. 4 Felelős szerkesztő: DlOSZEGJfy JÓZSEF “V ... L. “ Hfff asám 4 így aider 4 fül. # r ,,Ji E G § Ji E M ÉTI /í P L 0 ' lapkiadó társaság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék