Kecskeméti Napló, 1916. október (5. évfolyam, 194-207. szám)

1916-10-01 / 194. szám

V. évf. 194. sz. Ara efilí. Vasárnap Kecskemét, 1916, október 1 Előfizetési e na n: x± ■Jfcl/ktíl hatba kilóra ‘ Vidi»r* coatin iáidra ifiai irat M. 12. Égést áfa . Ji. 16 f4l ttot .... 6 __EH itat ... , 3._ Mag/td irat . , t— Xagyad itn . . , 4._ Egy »tim 6 fill. Független politikai lap •*T5 FoIb/Ös szerkesztő: ÜlöSZEGJfy JÓZSEF Megjelenik minden héten háromszor hétfőn, csütörtökön és szombaton délután. S z e ra es ztös ég és kiadóhivatal f.irány Jár.oo-uioa 0. sz. Telefonálóm : 21 —-■ Lapltila/donoa éa kiadói —— » „KECSKEMÉTI Jf fi PL Ó" lapkiadó tirtaaig * Elhalasztott bevonulás. A m. kir. honvéd miniszter táviratilag érte­sítette polgármestert, hogy az október másodikéra behívott 1866—1871 évi születésű népfölkelők bevonulása egyen­lőre elhalasztatott, de egy későbbi be­hívásra készen kell lenniük. R város közgyűlése. 4 hivatalnok és 15 városatya volt jelen, amikor Sándor István polgár- mester a — a főispán távolléte miatt — megnyitotta a th. bizottsági köz­gyűlést. A polgármesteri jelentés felolva­sása után Ötvös Nagy Imre az iparo­sok megbízásából kérte hogy a hús­talan nap miatt a legutóbb kérelme­zett pénteki hetivásárt újra csak pén­teken tartsák meg. A polgármester is­mertetve a miniszteri rendeletet több akadályozó okot hozott föl s igy a közgyűlés egyelőre várakozó álláspont­ra helyezkedik. Grassely Miklós a bu­gaci járványok megakadályozása iránti óvintézkedéseket sürgeti s kérdést in­téz, hogy az orosz foglyok miért nem kapnak ruhát és lábbelit. Erre vonat­kozólag a főkapitány közölie, hogy az uj rendelet értelmében nem adnak ki többé a táborból fehérneműt. — Farkas József figyelmeztetésére a ta­nács felhívja majd a közönséget, hogy az orosz foglyoknak ne adjanak ezüst pénzt, mert elrakják s ezáltal előmoz­dítják az aprópénz hiányt. Vértesi Józsefnek az erdősítés iránti indítványát, mmt feleslegest, el­utasítja a közgyűlés. A többi városok példájára, főleg az erdélyi menekültek s a szegény néposztályra való tekintettel valószínű­leg szükséges lesz Kecskeméten is a tömegélelmezés felállítása, hatósági ki­főzés utján. A tanács kérte a közgyű­lést, hogy adjon felhatalmazást arra, miszerint ezt az intézményt a felmerülő szükséghez képest kellő időben meg­valósíthassa A közgyűlés megadta a felhatalmazást Néhány apró ügy Ie~ tárgyalása után délben véget ért az ülés. Kiknél^ Vei] 20 ezer1 koroqán felüli jövedelmük? A budapestvidéki pénzügyigazgatóság a napokban küldötte le azoknak a boldog halandóknak névsorát, akikre Kecskeméten ki akarja róni a 20 ezer koronán felüli jöve­delem után járó hadiadót. A lista természetesen csak a terv s nem végleges. Sokan vannak aránylag sokkal ki­sebb jövedelem után felvéve, mint amennyi a tényleges s viszont olyanok is fel vannak véve, akiknek koránt sincs 20 ezer korona tiszta jövedelmük. Az adózás alá kerülő jö­vedelem megállapítása ügyében 3-án lesz a tárgyalás. Már eddig is több fölszólalást ad­tak be a javaslat ellen. A tervbe vett listán a következő nevek a feltüntetett jövedelmekkel zerepelnek. korona Dabasi Halász Zsigmond (Alsódabas) 123000 Grünblátt Lajos, hadseregszállitó 92000 Beretvás Pál, háztulajdonos 91265 Brunzlau Vilmos, borkereskedő 83307 Schiffer Gyula, bőrkereskedő 62737 Fuchs Samu kereskedő 52737 özv. Farkas Zoltánné 51673 Somogyi István, mészáros 48316 Szappanos János, földbirtokos 47305 Héjjas István, földbirtokos 45537 Schiffer Ignác, bőrkereskedő 45470 ifj. Móczár Gábor, sertéskereskedő 45292 Ferenczy Ida, csillagk. udvarhölgy 44726 dr. Tassy József, orvos 40108 Győrffy Balázs, ügyvéd 37578 Farkas Ignác, gyógyszerész 37400 özv. Lázár Sándorné, földbirtokos 37010 Varga György, sertéskereskedő 35600 dr. Csabay Géza, főorvos 35310 Fispán Béla, katonai szállító 33690 özv. Gyenes Gyuláné, kereskedő 32438 Nagy Lajos, bankigazgató 31673 Klein Simon, bőrkereskedő 31200 Bodri Béni, sertéskereskedő 31138 Gergely Izsó, vendéglős 31100 özv. Sárkány Andorné, földbirtokos 31136 Sikari Kovács Gáspárné, tőkepénzes 30222 Beck Ignác, fuvaros 30171 Fekete József, sertéshizlaló 29736 dr. Holczer Zsigmond, orvos 29348 ifj. Szappanos János, földbirtokos 29416 Bóka Gyula, kereskedő 29200 Losonczi László, sertéskereskedő 29094 Spieler Adolf, rőföskereskedő 28521 Grosz Simon, dohánynagyárus 28967 Ledniczky István, földbirtokos 28171 Bodri Imre, sertéskereskedő 27750 Muraközy Gyula, földbirtokos 27619 Paksi István, sertéskereskedő 27600 Aszódi Zsigmond, kereskedő 27222 Poor István, földbirtokos 26552 dr. Szekulesz Adolf, fogorvos 26604 Lázár János, földbirtokos 26352 özv. Muraközy Jenőné, földbirtokos 26379 dr. Angyal Vidor, főügyész 26319 nagybócsai őárközy Julia, magánzó 26113 Kerekes Sándor, vendéglős 25800 Bábiczky József, sertéshizlaló 25300 ifj. Csabay Jenő, sertéskereskedő 25907 Mintsek Géza, droguista 24541 Fehér Dávid, kereskedő 24490 Csabay Mihály, sertéskereskedő 24085 Nyui Pál, sertésiiizlaló 23655 özv. Sz. Kiss Mihályné, magánzó 23554 Sikari Kovács Gábor, földbirtokos 23452 Mayerffy Zoltán, szappangyáros 23271 Szilágyi Mór, terménykereskedő 23264 id. Balog János, földbirtokos 23350 Szabó Márton, ügyvéd 23279 Knante Lajos, pénzügyi főbiztos 23016 Kohn Bernát, terménykereskedő 22768 Apró János, gazdálkodó 22591 Csabay Antal, sertéskereskedő 22571 Bóka Péter, tőkepénzes 22228 Révész István, prelátus plébános 22022 dr. Szabó Iván, bankigazgató 21812 Tahy Márton, honvéd ezredes 21942 Róthbaum Ignác 21956 Sárközy Pál, ügyvéd 21998 dr. Spieler Ignác, ügyvéd 21390 Dömötör Sándor, kir. közjegyző 20917 Dékány Imre, földbirtokos 20841 Dömötör Pál, gazdálkodó 20653 Gyenes Bertalan, földbirtokos 20253 Papp Sándor, ügyvéd 20040 Színházi bérlet. Nemsokára megnyílnak a szinház kapui, és helyt ad a műkedvelői szinészkedés a hi­vatásos színészeinek. Mariházy igazgatónk, aki immáron kilencedik éve vezeti becsülettel és mentül kevesebb anyagi haszonnal díszes kis színházunk ügyeit, költséget és utána­járást nem kímélve, szerezte meg az összes

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék