Kecskeméti Napló, 1917. január (6. évfolyam, 1-13. szám)

1917-01-03 / 1. szám

2. oldai Kecskeméti Napló 1. szám. Amint ezen egyetlen példából is látjuk, az emberekben lakozó lelkekben uzsorási vá­gyat, mit a békeidőben a szövetkezetek dús készletükkel féken tudtak tartani, a háború okozta hiányok ismét fölszinre vetik; és csakis egy igen erős és elterjedt szövetke- zéti rendszer tudná a mai nehéz viszonyok­ban is teljesen fékentartani. Ma már mindenki föltudja fogni, a szövetkezés szükségességét, különösen a há­ború okozta tapasztalatok révén. S nem csak az oly szövetkezetek iránt nőtt meg a szinpátía, amelyek a háború alatt is le­hetővé teszik a létföntartáshoz közvetlen szükséges cikkek jutányosabb beszerzést, ha­nem a szövetkezeti eszme általában megér­tésre talált. Ha egy pillantást vetünk az annyira fontos és szükséges bebiztosításokra és be­pillantott az egyes társaságok mérlegeibe látjuk, mily óriási összeg jön évente össze biztosítási dijakból és milyen nagy összeg vándorol évente a részvényesek zsebeire — sajnos leginkább külföldi részvényesek zse­beibe ; — önkénytelenül az a gondolatunk támad, hát nem lehetne-e megmenteni ezt az óriási összegű nemzeti vagyonát ? A fe­lelet az, hogy igen. Az 0. K. H. és a „Hangya“ megalapítása után ezen a téren is megindult a mentő akció. Kormány támo­gatással megalakították a Gazdák Biztositó Szövetkezetét, amely már is alig 16 évi működése alatt elérte azt, hogy a nagy és kisemberek százezrei tömörültek és védelmet találtak az „egy mindannyiért“, „mindannyi az egyért“ jelszóval szolid alapon működő szövetkezetben. Úgy, hogy ma már ez is erős, hatalmas intézményünkké vált a ma­gyar nemzetgazdaság védelmére; s hogy kitűzött célját teljesen elfogja érni, igen nagy eredményre ad okot az egyénekben újabban megérlelődött szövetkezési vagy illetőleg a szövetkezeti eszme teljes megértése. Mig a fronton ádáz dühhel folyik az embermészárlás, a front mögött máris meg­indult a szervezkedés, sok uj szövetkezet vár megalakulásra és sok elem vár a szö­vetkezethez csatlakozásra, mely egy szebb, boldogabb Magyarország jövőjét jelenti és a szövetkezetek hajnalpirja glóriás fényben ra- gyogtatja ezeket a szókat; „Egy mindannyi­ért“ „Mindannyi az egyért.“ flz ötödik badikölcsön. A legszebb, bizakodó reménnyel kö­szönt be az uj év. A harctéren újabb és döntő csatákat nyertünk. Románia egészen a kezünkben van. Moldova felső csúcsa kivé­telével. Itthon a trónváltozás a legsimábban, a rendes kerékvágásba jutott. Koronás kirá­lyunk teljhatalmával intézheti nemzetünk és országunk sorsát. Ez a tudat újabb és pedig erős lendü­letet adott az ötödik hadikö'csön jegyzésének, melyre nézve még 8 nap áll rendelkezé­sünkre, a meghosszabbított határidőben. Az ország lakossága átérzi, hogy az utolsó erő­feszítés stádiumába jutottunk. Ellenségeink békülni nem akarnak, hanem megtorlást, kártérítést és nyakunknak porig való lehaj­lását követelik. Az eddig kiontott hősi vér meggyaiázása, győzelmeink sikerének köny- nyelmü elkótyavetyélése lenne, ha az ellen­ség iealázó békeajánlatait elfogadnók. Hisz ilyen gyalázatos, megszégyenítő békét csak a leigázott, levert népek köthetnek, hogyha már a nemzeti becsületüket meg nem ment­hetik, legalább megmentsék rongy életüket. Nekünk van erőnk és hatalmunk ahhoz, hogy a háborút a végleges győzelemig foly­tathatjuk. Ehhez szükséges az ötödik hadi- kölcsön, melynek fényes sikere ismét egy hatalmas lépéssel visz a győzelem felé. Ezért van nagy politikai és hatalmi jelentősége az ötödik hadikölcsönnek. Legyen kötelessége minden jó hazafinak, akinek még megtaka­rított pénze van, hogy azt az ötödik hadi- kölcsönének. Legyen kötelessége minden jó hazafinak, akinek még megtakarított pénze van, hogy azt az ötödik hadikölcsönbe fektesse. A kölcsön gazdasági haszna az eddigi hadikölcsönök tapasztalatait tudna, jóformán szembeszökő. A mostani háborús helyzetben a tőke elhelyezéseinek egyetlen módja az ötödik hadikölcsön. Ezt a pénzt nyomban folyóvá lehet tenni, mihelyt a béke után gaz­dasági és pénzügyi vállalkozások alakulnak. Ekként a legkönnyebben folyósítható és a legbiztosabb tőkeelhelyezés az ötödik ha­dikölcsön. NAPI HÍREK. 19i7. Hozz nekünk te, uj év ! Hozz hét fájdalmunkra Majd nyolc boldogságot! Búzát, bort, bőséget... S hogy áldjuk jóságod: Végy le rólunk minden But, bajt, betegséget; Árassz békésséget! Kiss József, tanító. Vároaatya-je öiés. A függetlenségi párt a megüresedett töivényhatósági bízott'ági tagságokra az !. kerületben, dr, Wágner Béla kír. közjegyzőt, Pásthy Károlyt s dr. Sárközy Jenő ügyvédet, az V. kerületben pedig Borbás Bélát jelölte. Így a párt békés megegyezésre lépett a munkapárttal, hogy a háborús közérzést ne zavarják választási vetélkedéssel. * Kávédélután. Újév délutánján zaj lőtt le a protestáns leányok első kávédél­utánja, rendkívüli érdeklődés mellett. A he­lyiség termeit zsúfolásig megtöltötték a ven­dégek, akik a legkellemesebb hangulatban költötték el a ponpás kávét és süteményeket- A szellemi részt dr. Füredy Istvánná emel­kedett lélekkel megirt felolvasása vezette be, a háborús morális kötelességeinkről Fekete Ilonka és Szajontay Ferenc kitűnő énekszámai s Pócsy Riza kedves háborús versei kísérték, melyeket hálás ünnepléssel köszönt meg a publikum. * Halálos házbeomlás. Sylveszter napján szokatlan módon hatalmas zivatar támadt városunkban, a vihar ereje Malkó 61. szám alatt levő tanyaépületbe s rombadöntötte. A benne tartózkodó Keresztes Jánost holtan találták a romok között. * A város indemitása. Minthogy a város 1917 évi költségvetése még nem ké­szült el a város szükségszerüleg indemintásra kért engedélyt, amit a belügyminiszter még is adott. * Egy kecskeméti csendőr kitünte­tése. Dörnyei Ferenc kecskeméti kerületbe tartozó csendőr Szerbiában veszélyes szemé­lyes harc után Simoru Velimir és Cretik Jován bujdosó komitácsi vezéreket egymaga ártalmatlanná tette s ezért az arany vitézség! éremre terjesztették fel s 800 korona juta­lomban részesült. * Kitüntetések. A hadrakelt sereg pa­rancsnoksága az 1. osztályú ezüst vitézség» éremmel tüntette ki Pap András 29. honvéd gyalogezredbeli tartalékos szakaszvezetőt $ Kozma Ferenc 306. honv. gy-ezredbelí köz­vitézt. 663 szerződés. Az adótelekkönyvi hi­vatalban az elmúlt esztendőben 663 adás­vételi szerződést kötöttek. Természetesen igy csak egyik része cserélt gazdát az ingatla­noknak s tekintélyes szám jut még az örö­kösödés utjáni birtokváltozásokra. 9 iO-ll-én lesz a sorozás. Az 1892-8 évi születésűek bemutató szemléje Kecskeméten 9 —10 és 11- én fog lefolyni. * Fogytak a katholikusok. az el­| múlt esztendőben 1106 romai katholikus j vallásu egyén született s ezzel szemben meg- J halt 1254. A katholikusok száma tehát 148 lélekkel fogyatkozott. A házasság kötések száma 154 volt. * Leányok születnek. Ha szemügyre vesszük a naponta közölni szokott anya­könyvi kivonatot, arra a különös tapaszta­latra jutunk, hogy különösen a legutóbbi háborús évben az újszülöttek nagyrésze le­ány. Amig békeidőben a fiuk száma mindig felülmúlta a leány újszülöttek számát, addig a múlt évben az uj szülöttek sokkal több, mint fele leány. Ennek mindenesetre sok érdekes magyarázatot adhatnak a bölcsel- kedők. * Tavasz a télben. Ujesztendő nap­ján valóságos tavaszi napfényben ragyogott minden s olyan kellemes idő volt, akárcsak' a kora tavaszi szép napokban. Jellemző az abnormis viszonyokra, hogy Sylveszter éjje­lén óriási dörgés és villámlás volt. Minden­esetre sokkal megnyugtatóbb volna a nor­mális tél, mert ennélkül normális tavaszt sem remélhetünk, pedig már ugyancsak re­ánk férne. * Járvány statisztika. tiszti or­vosi hivatal kimutatása szerint a járványos betegségekben örvendetes csökkenés állott be. A difteritisz még mindig erősen dühöng ugyan, de már ez is kevésbe. Diftériás meg­betegedés 30, vörheny 20 s tífusz csak 4 eset fordult elő. Egyéb ragályos betegség 3 történt. * Királyunk Imája gyűrűk. Az Or­szágos Hadsegélyző Bizottság igen ízléses gyűrűket hozott forgalomba felejthetetlen emlékű jó királyunk „a király imádkozik“ cirnü közismert képének dombornyomásával- A gyűrűk, amelyek ezüstből készülnek és 2 koronáért rendelhetők meg a fent nevezett bizottságnál (V. Képviselőház) már eddig is emes összeggel gyarapították hadban ele­sett derék katonáink özvegyeinek és árváii! nak segélyalapját. A bizottság bizton remél.« hogy most, amidőn nemes királyunk eltávo­zott az élők sorából nagyközönségünk még melegebben karolja fel e hazafias vállalko­zást, amiv 1 nem csak a nemes célnak ál­doz, de szép emléket szerez magának a feni költ király arcmásában is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék