Kecskeméti Napló, 1917. január (6. évfolyam, 1-13. szám)

1917-01-03 / 1. szám

1. szám Kecskeméti Napló 3. oldal r^jaimryiinjwiru-LrL-ir nr rm............. ........................................................................... * Cukorkiosztás. A kávéházak, ven­déglők, kávémérések és korcsmák 8-án hét­főn kapják meg a decemberi cukor-kontin­gensüket az Orsz. Közélelmezési Hivataltól kiutalt cukorból. * Jegyzőkönyvhitelesités. A decem­beri közgyűlés jegyzőkönyvét ma délelőtt hitelesítette az erre kiküldött bizottság. * Változás a menetrendben. A va­súti menetrendben Kecskemétre előnyös vál­tozás lépett 1-én életbe. A Kecskemétről d. u. 4 ó. 40 perckor Budapestre induló gyors helyett indul d. e. 11 ó. 27 perckor s a Budapestről reggel 8 ó. 25 perckor induló gyors helyett indul d. u. 2 ó. 30 perckor, így a reggeli fővárosi lapok csak a déli sze­mélyvonattal jönnek Kecskemétre, viszont „Az Est“-et, mint régen, ismét megkaptuk 5 órakor. * Felhívás. A köztisztviselők gabona­beszerzési csoportjának intézősége újból fel­hívja mindazokat, kik vásárlási igazolvá­nyaikat be nem adták, hogy azt január hó 5-éig Kónya Imre tűzoltóparancsnoknak any- nyival inkább adják át, mert annak elmu­lasztását az intézőség úgy veszi, mintha az illető az általa előjegyzett gabonára már nem tart igényt, azok, kiknek igazolványuk nincs, de igényüket kellő időben bejelentet­ték, szintén jelentkezzenek. * A Kada Gyermek Otthon veze­tősége hálás köszönetét mond a szegény gyermekek részére jutatott nemes adomá­nyokért : Ozv. Király Józsefné 5o drb. fonott perec. Mócár Gáborné 4 kg, hurka kolbász, egy nagy kenyér. * Életbelépett az uj záróra, a bel­ügyminiszteri rendelet értelmében ma életbe­lépett a 11 órai záróra. Ezt a főkapitány hirdetményében tudatta az érdekelt vendég­lősökkel. * Felülfizetések. A kath. legényegy­let szilveszternapi teaestélyen felülfizetni szí­veskedtek: Kuczka Kálmán 2 kor., ATovács Ferenc 1 kor., melyért köszönetét mond az Egylet vezetősége. * A művelési ágkban beállott ál­landó jellegű változások bejelentése. A öldbirtokokban beállott művelés ágbeli vál­tozásokat, ha azok állandó jellegűek, be keli jelenteni Az ezután történő változásokat 30 napra a változás beállta napjától számítva okvetlen be kell jelenteni, a bejelentések a legalkalmasabb módon írásban történhetnek Az egyes művelési ágak a törvény álta vannak megállapítva. — A szántóföld, kert rét, szőlő, legelő, erdő és nádas azok a mű­velési ágak, melyekben ezáltal, ha például a szántóföldet kerté alkakitjuk, a kertbő1 szántóföldet csinálunk, a szőlőt kiirtjuk,hogy helyén — mondjuk — kertet csináljunk, a legelőt feltörjük, hogy ott gabonanemüeke. termeszthessünk, vagy ha erdőt kiirtjuk, hogy ott más mivelési ágakkal foglalkozhas­sunk, — változás áll be. Ha ez a mivelési ágban beállott változás állandó jellegű, aki kor azt be kell jelentenünk a városi adó telekkönyvnél. Állandó jeleggel bírnak mind ama változások, melyeknél a művelési mód állandó, vagy legalább, vagy legalább is ‘ ‘lőreláthatólag huzamosabb ideig állandó ímarad. A bejelentés tárgyát alkotó válfozá- k közé sorolják a terméketlen területeknek iel. használását is, valamely mivelési ág meg- hono sitására. * .A tanítókhoz. A Néptanítók Lapja legutolsó szamában a vezércikket dr. Jan- kovich Béla in *a. A miniszter maga fordul közvetlen, lendületes hangon a tanítókhoz, akiknek elismerését fejezi ki nemesen telje­sített hivatásukért. És buzdítja őket, hogy a háború okozta rendkívüli körülmények kö­zött neveljék a ami gyermekeket, a serdülő ifjúságot rendkívüli hivatásérzékkel, rendkí­vüli szempontokkal. Törődjenek állandóan a növendékekkel az iskolán kívül, s irtsák az eldurvulás tüneteit is, amelyek ma, külö­nösen a serdülő ifjúságnál, szennyes beszéd­ben, kíméletlen magatartásban, lelketlnség- ben, sokszor bűnös cselekedetben jelentkez­nek. Szünetekben is gyűjtsék maguk köré az ifjúságot s vonják be a hatóságokat és a község értelmesebb polgárait is ebbe a nevelői hivatásba. Mert a mai gyermek he­lyes nevelésétől függ a jövő. Magyarország jövője! * A háború harminc hónapjának költségei. Egy bécsi előkelő közgazdasági szakközlöny megbízható oldalról pontos összeállítást közöl arról, hogy a háború har­minc hónap alatt 360 milliárd koronába ke­rült. Ebből Ausztriára és Magyarországra 42 milliárd esik, vagyis fejenként 810 korona; Németországra 65 milliárd korona, vagyis fejenként 980 korona; Angliára 80 milliárd, fejenként 1740 Korona. Franciaország 66 milliárd korona, fejenként 1790 korona; Oroszországra 55 milliárd, fejenként 360 korona; végül Olaszországra 18 milliárd, fejenként 500 korona. — Orgonahangverseny. Az izr. hit­község, a Szent Egylet és Nőegylet február havában a Vörös Kereszt, Kada Otthon, a Hadsegélyző s általában háborús ^célokra nagyszabású orgonahangversenyt rendez az izr. templomban, mely alkalommal Moor Károly orgonamüvészen kívül Quartin Xavel, a bpesti izr. hitközség világhírű főkántora, a bpesti főiskolai nagy énekkar s esetleg még mások is közre fognak működni. A hangverseny rendezési munkáit egy vegyes bizottság végzi s az előjelekből Ítélve, a hangverseny óriási sikerűnek Ígérkezik. — Az uj burgonyaárak. A burgonya hatósági árait tudvalevőleg kormányren­delet szabályozza. E szerint január elsején a rendeletileg megszabott árak a következők lesznek: a) az étkezési, nevezetesen a rózsa, hópehely, magnum-bonum, kifli, továbbá a sárga héjú és husu burgonya ára 15 korona b) minden más burgonyáé 13 korona. Az étkezési burgonyára megállapított ár kézzel válogatott, legalább tyúktojás nagyságú, egészséges, féreg, kapavágás, sár és föld­mentes árura vonatkozik, mert ha az egyéb­ként „étkezési“ számba menő burgonya e feltételeknek meg nem felel, ugyancsak a „más“ burgonya ára, vagyis 13 korona fize­tendő. Olyan burgonyáért azonban, amely öt percentnél több földdel vagy más idegen nnyaggal van szennyezve, a 13 koronánál megfelelően alacsonyabb ár térítendő, mig azért a burgonyáért, amely nem tartozik ugyan az étkezési burgonyának fölsorolt vál­fajaihoz, ha mindazáltal étkezési célra hoza- tik forgalomba és megfelel a fönt említett minőségi követelményeknek (kézzel váloga­tott stb.), 14 koronás ár számitható. Mindez árak a rakodó állomáshoz való szállítás költ­ségével, zsák nélkül, készpénzfizetéssel ér­tendők. * Az Élet szépirodalmi és művészeti hetilap (szerkeszti Andor József) december 31-i száma következő tartalommal jelent meg: Hajrá! (Költemény.) Harsányi Kálmán. — Az esernyő. (Elbeszélés.) Pásztor József. — Az ügyetlen. (Regény.) Pásztor József. — Az életem. (Költemény.) Nil. — Három szoba. Margitay Ernő. — Bodri csavargó lesz. (El­beszélés.) Finta Sándor. — Kultúra. — Hét- ről-hétre. — Glosszák. — Szerkesztői üze­netek. A kitűnő lapot melegen ajánljuk olva­sóink figyelmébe. Szerkesztőség és kiadóhi­vatal: Budapest, I., Fehérvári-ut 15. szám. Előfizetési ára félévre 10 korona. Mutatvány- számot készséggel küld a kiadóhivatal. Színház. A KIRÁLY HÁZASODIK. Loyalis darab — a koronázás alkalmá­ból. Az „Isten áld meg a magyart“ beveze­tésével kezdődött, a vége: éljen a király Csáki, Szaióky, Róna gondoskodtak az állandó derűről. A színház zsúfolásig telt volt. (bl.) BOSZORKÁNYVAR. Az egész operett kart foglalkoztatta. Az előadásból Szabolcsy, Makay emelkedtek kis előbbi művészi énekével, Makay közvetlen alakításával. Csáky és Brádi duója sikere volt. A színház minden helye megtelt. (bl.). Holló Miklós öreghegyi 337 nszöl szőlőjét megvette Mátyus István és neje Kuli Mária 10000 kor. Faragó László és neje Fazekas Eszter V., Tabán-u. 4/6. számú házát megvette Szántó Lajos és neje Garzó Judih 10000 o rónáért. Keleti harctér: A román síkságon harcoló szö­vetséges haderők az ellenséget utóvéd harcok között, a Braiiától délnyugatra továbbá a Rimnicul-Sarat és Focsani közt félúton előre elkészített állásaiba szorították vissza. A Zaiaba, Naruja és Putna felső völgyében Rutz altábornagy osztrák magyar és német csapatainak támadása előbbre halad. Harja környékén zászlóaljaink több egymás mögött fekvő állást rohammal elfoglaltak. Az ellenség minden talpa­latnyi főidet védelmezett. Tovább északra a császári és ki­rályi haderőknél nem volt jelentősebb esemeny. Olasz harctér: Szilveszter éjjelén az ellenségestü­zérség időnként igen élénk tüzelést folytatott a Karszt fensik ellen. Délkeleti harctér: Nincs újság Anyakönyvi kivonat. Születések: Boros Gyula ref. Baranyi Margit rk. Dobos Julianna rk. Borbély Mária rk. Halálozások : Soós László ref. 83 éves Mádli Ferenc rk. 10 hónapos. Sutus Mihály ref. 3 éves. Varga László rk. 5 éves. özv Baksa Jánosné sz. Tari Eszter rk. 81 éves

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék