Kecskeméti Napló, 1917. február (6. évfolyam, 14-25. szám)

1917-02-02 / 14. szám

2. oídai Kecskeméti Napló 14. szám. pénzhatalmak bankerődei s rothschildjai már előre lefoglalják a megvásárolható földbir­tokot s megkötik a magyar földet jobbaii) mint azok a sokat támadott, de könnyebben oldódó hitbizományok. A holtkéz volt sokak szemében a szálka, de most jön az aranykéz, melynek soha sem lesz elég, amit markol s mindent elszed, mire katonáink visszajönnek a harctérről. Ha hírül megy a harctérre, hogy itt a nagybankok több milliós tőkékkel bérlőtár saságokat alakítanak, tízezer holdakat köt­nek le egy emberöltőre s ezzel lehetetlenné teszik a földmives katonáknak a földszerzést, ott nagy lehangultságot fog előidézni. Mit szól ehhez az az ötvenéves apa, aki két három fiával együtt van a lövészárokban s ! egy-egy csöndes órában arról tanakodik ve­lük, hogy nem a meglevő húsz holdon kell a családnak tengődnie, vagy béresnek s nap­számosnak menni, hanem mindegyik fiúnak jut egy darab föld bérbe vagy telepes föld gyanánt, mert hallottak róla, hogy uj birtok­politika készül ? Hallották, hogy Székesfehér­vár lángieikü főpásztora lándzsát tört a nem­zeti birtokpolitika mellett. Sokat hallottak erről beszélni s azt várják, arra számítanak, hogy a kormány hamarosan hozzá is lát en­nek az uj b rtokpolitikának a keresztülvite­léhez?! az öreg népfölkelő bizalommal né­zett a jövőbe s most azt kell hallania, hogy az uradalmakat, melyekről ő ábrándozott, harminc évre bérbe veszik. Hát ezért védték harmadtól éven át ezt a földet ők, hogy itt­hon a plutokrácia kinullázza őket azalatt. Ez a piutokratikus birtokpolitika, melyet hasztalan mentegetnek üzemtechnikai érvek­kel, mérhetetlen károkat okoz társadalmi fejlődésünknek. Ha eddig a földmegosztás aránytalan volt egyes vidékeken, ezentúl megrögződik ez az aránytalanság s a föld­megosztás aránytalanságához vagyon é.s po­litikai befolyás megoszlása is járul mert a bankok lehetetlenné teszik a független közép és kisbirtokos osztály kialakulását és meg­erősödését. Az ország ereje és tekintélye szempontjából sokkal jobb volna, ha azon a harmincezer holdon, mely most egy nagy banknak a kezére kerül, húsz 500—500 hol­das középbirtokos és ezer 20—20 holdas kisgazda művelné a földet. Ezek néhány évig talán kevesebb termést produkálnának, mint a nagybankok, de célravezetőbb kormányin­tézkedések továbbá a gazdasági szövetkezés és gazdasági ismeretek terjesztése révén fo­kozatosan eltűnnék ez a deficit. A bankok akciója reakciót szül, mert a megindult folyamat a lehető legegészségtele­nebb. Ha látnánk a bankok földszerző és bérlő akcióját a határszéleken, veszélyeztetett vidékeken, magunk is örömmel üdvözölnénk azt. Vagy látnánk legalább tevékenységüket a telepítések terén. Megértenénk, ha a ban- I kok előkészületeket tesznek a csángók visz- szateiepitésére s e célból vásárólnak földeket. Míg azonban a magyar földmivesek elől zárják el a földszerzés útját, ez a magyar állam ereje szempontjából is aggasztó. Dicsérni a lapokban tudják a földmi- velő nép hazaszeretetét, a bankdirektorok tudnak Írni az ezeréves parasztokról, akinek földet kell adni, de mikor tettekre kerül a sor s mikor erősíteni kell, akkor elszedik előle a földet a saját bankjaik utján. Tartunk tőle, evés közben jő meg az étvágyuk s az jjeddigi bankbérletek erősen szaporodnak majd. Végtére a Rotschild-Cso- port külföldi bankjai is bejönnek s megyén­kint lesz egy-egy nagy bankbérlő konzorcium. Maholnap aztán oda jutunk, hogy az ország cimerpajzsára a hármas halom és négy folyó közé oda illesztünk egy Wertheium szekrényt j is, mely a bankokrácia uralmát jelképezi. Ha hallgatnunk kell, de ha a háború után szabad lesz a szó, legelső teendőnk lesz, hogy a plutokráciának ezt az előretörését visszaverjük s az eddigieknél sokkal nagyobb erővel sorakoztassuk a nemzeti és demokra­tikus birtokpolitika kivivására szervezett föld- inivelőinket. H I R_E K. Emlékeztető. Holnap, 2-án d. u. 6 órakor lesz 0. Koritsánszky Rózsa és gróf Teleki Adám dalestélye az uj Collegium dísztermében. Az előkelő művészi dalestélyt rendkívüli érdeklő­dés előzi meg s az idei szezon egyik legszebb emlékét fogja képezni az in» telligens publikum számára. Az estély tiszta jövedelme a Vöröskereszté. Be- lépti-dij 1 korona. Fölülíizetések — a jótékonycéira való tekintettel — kö­szönettel fogadtatnak. A rendezőség kéri a t. vendégeket, hogy pontban 6 j órára megjelenni szíveskedjenek, mert a termet 6 órakor lezárják. A jegyek holnap estig Egri P. Fülöpnél este pedig a pénztárnál kaphatók. Diák jegyeket este a pénztárnál árusítják. A kath. Leánykiub teadélutánja. A kecskeméti intelligencia legkedvel­tebb s szinte nélkülözhetetlen szóra­kozását teszik a katholikus Leányklub mindig rendkívüli látogatottságnak örvendő jótékonycélu teadélutánjai. A klub három ilyen teadélutánt rendez a farsangban. A legközelebbi vasárnap délután fop lezajlani a kath. egynáz dísztermében. A rendező leányok vég­telen kedves kis programmot állított össze erre az alkalomra s a legnagyobb buzgalommal készül arra, hogy s ven­dégeknek egy feledhetetlen, kedves délutánt szerezzenek. A műsoron Falta Giziké és Mészáros Feri zeneszámmal, Demcsák Tériké egy kedves cseve­géssel fog szerepelni s a klub pom­pás énekkara zárja be a programmot. * A közgyűlés és a színház bérbe­adása. A törvényha' ósági bizottság szerdai ülésében hosszabb vitára adott alkalmat a szinházi bérlet ügye. A városi tánács, a szinügyi bizottság javaslata alapján Mari- házy Miklósnak adta ki újra három eszten­dőre a színházat — pályázat mellőzésével. A közgyűlésben Ötvös Nagy Imre hossabb beszédben taglalta a színház kérdését s arra a konklúzióra jutott, hogy át kell enni az egész szinházi kérdést a pénzügyi bizottság­hoz, amely meg fogja Ítélni, hogy érdeines-e Kecskeméten a színházat fentartani a vá­rosnak igen nehéz viszonyok között. Ez a váratlan indítvány természetesen hosszú vi­tát provokált. Sándor István polgármester magasnivóju beszéddel méltatta a színháznak még mindigmeglévő kultúráját s a városra nézve megszégyenítőnek tartotta ezt az ügyet a kettős könyvelés szemüvegen megítélni. Magyarország legtöbb városa szintén áldoz a színháznak s erre még jobban rászorul a mindig mostohább viszonyok közt lévő kecs­keméti szinhiz. Györffy Balázs a házi bérlök nevében dicsérte a mi kis színházunk tö­rekvő színészeit. Egy óra volt délután, mi­kor Ötvös Nagy Imre, hogy véget vessen a vitának, visszavonta a javaslatát s igy a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a bérlet meghosszabitá$ál. * Uj jogakadémiai tanár . Z“V tör­vényhatósági bizottság szerdai ülésében a dr. Réthey Ferencnek kassai jogakadémiat tanárrá történt megválasztása folytán meg­üresedett római jogi tanszékre Dr. Marton Dezső máramarosi jogakadémiai tanár, egye­temi magántanárt választotta meg. * Ifjúsági előaoások a színházban Vasárnap két ifjúsági előadást rendez a di­rekció. az egyiket d. u. 3, a másikat 5 órai kezdettel. Az ifjúsági előadáson a legszebb darabok kerülnek bemutatásra, igy a vasár­napin Molnár Ferenc rendkívüli sikert ara­tott „Fehér Felhő“-je. Ez a csodaszép kis színjáték vagy mint írója nevezi, „muráku- lum“ megkapó, gyönyörű müve a nagy Író­nak, akit ezért a Vojtich díjjal is kitüntettek. Nemcsak a fogékony ifjú lélekre, hanem a felnőttekre is mély hatást gyakorol. Több tanulságos, irodalmilag is ériékes újdonság kerül bemutatásra az ifjúsági délutánokon, u. m. „Koldus és királyfi“, a „Baba álma“ „Az a huncut kéményseprő“. Az előadások, minthogy délutánokon s az ifjúság és gyer­mekvilág részére rendezi azokat a direkció, természetesen egészen mérsékelt helyárak melleit folynak le. * A 29-es honvédek köszöneté. Lévai Kaós Gyula alezredes, a 29. honvéd gy.-ezred parancsnoka a következő levélben köszönte meg Kecskemét városának a sze- retetadományokat: „Nagyságos polgármester Ur! Kecskemét város lelkes közönségének karácsonyi szeretetadományai ezredemben kedves meglepetést keltetlek, melyekért az ezred tisztikara, legénysége s a magam ne­vében hálás köszönetét mondok Régi erő­vel, megujuit lelkesedéssel fognak a 29-e$ honvédek és ezek között a derék kecske­métiek tovább harcolni, hogy a mindenkor szembenálló konok ellenséget letörve hozzá­járuljanak a végleges győzelemhez s igy megszerezzék hazánknak az áldásos békét Kiváló nagyrabecsülésem kifejezése mellett maradok polgármester Urnák kiváló tiszte­lője: lévai Koós Gyula alezredes, a 29. honv. gy.-ezred parancsnoka. * Elhalasztott bevonulás. A hon­védelmi miniszter ma érkezett sürgö­nye elrendeli, hogy azok a közös had­seregbeli egyének, akik mint állo- inányfeleslegbe tartozók a 210500 számú hadügyminiszteri rendelet értel­mében hazaszabadságoltattak február 1 ig, csak február 15-én tartoznak bevonulni, mivel szabadságuk meg- hosszabbittatott. Akik esetleg már be­vonultak, azokat a póttestparancsnok- ságuk fogja visszaszabadságolni. * 27 betörés, rablást is több gyil­kosság bizonyult már eddig rá az elfogott rabló cigányokra. Mint értesülünk ezeken kivül még szenzációs vállalkozások történtek,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék