Kecskeméti Napló, 1917. február (6. évfolyam, 14-25. szám)

1917-02-02 / 14. szám

14. szám Kecskeméti Nap ló 3. oldal úgyhogy derék rendőrségünk s a csendőrség olyan fogást csinált, amilyennel mostanában egy rendőrség sem dicsekedhetik. Egész or- j szágraszóló rablóbandát tett ártalmatlanná. (tt említjük meg, hogy a rablógyilkosok egyik kézrekeritőjét, Torna csendőrőrmestert fölöt- tes hatósága azonnal előléptette. Bizonyára a mi rendőreink is megkapják illő jutalmukat. * Flóris Rudolf előadása. Vasárnap a katolikus Legényegylet helyiségében Flóris Rudolf állategészségügyi felügyelő tart sza­bad előadást vetített képek kíséretében a a nyultenyésztésről. Az értékes előadásra ezen utón hívja meg az érdeklődőket az egyesület. Az előadás kezdete 5 órakor. * A központi szeszfőzde ügye. A klr. pénzügyigazgató, aki részt vett a köz- igazgatási bizottság legutóbbi ülésén tárgya­lást tartott az érdekeit fetekkel a központi szeszfőzde felállítása ügyében, a tárgyalá­son úgy a város, mint a szeszfőzdére aspi­ráló többi négy magánszemély, bejetentstték igénylik fenntartását. Mindenesetre a város lakosságának nagyobb megnyugvására szol­gálna, ha csak a város bírná Kecskemét te­rületére a szeszfőzés jogával, mint más ma­gánszemélyek is. Ez is bűn? Muraközi Imre törvény- hatósági bizottsági tag a közgyűlésben ki­fogásolta, hogy egyes tisztviselők gazdál­kodnak s ezáltal nem jut idejük a hivatalos munkára. Nagyon furcsán hangzik ez a ki­fogás. a háború nyomora késztetett egyes tisztviselőket a gazdálkodásra s egyenesen örülnünk kell annak a jelenségnek, hogy a tisztviselők a hivatalos időn kívül gazdál­kodnak. Minél több intelligens gazda van ebben az országban, annál nagyobb haszna van abból úgy az államnak, mint a lakos­ságnak. Ezt igazán nem lehet bünül felrónni, sőt egyenesen örülni kell rajta, * Népdalok. Pénteken este kerül be­mutatásra színházunkban Rimóczy János és Palotay Antal 3 felvonásos eredeti énekes népszínműve a „Fehér Julis. A cselekmény- dus újdonságban nagy lelki problémák meg- I oldása van megírva. Csinos dalaiból a kö­rvetkezőket mutatjuk be : Imre—Lidihez. A faluban harangoznak, a templomba hívogatnak Imára Vedd fel babám legszebb ruhád, Hadd csodáljon meg a világ Láttára | Gyöngyös-derék, fodros-szoknya, — Jer el velem a templomba Virágom! Csipkés-kötény, selyem-cipő, — Legyél majd az én szerető Hü párom! Zsuzsi (Lidi helyett) Imréhez. Házunk fölött suhog a szél Lehullott az eper-levél Alája. Adsza rózsám kis kalapját, Hadd tűzöm fel a bokrétát Reája! Szép virága kiskertemnek, Legyen záloga szivemnek, Nem bánom... Isten vele három évre Jöjjön haza esküvőmre, — Megvárom. A bemutató iránt általános az érdeklődés. * Fogytunk. Az anyakönyvi hivatal­ban az uj esztendő első hónapjában 111 születést és 169 halálozást jelentettek be. így januárban 58 lélekkel fogyott a város lakossága. Miisor: Február 2-án, d. u. Mozitündér. Este Fehér Julis. Február 3 án Fehér Julis. Február 4-én d. u. Fehér felhő. Este Három a kislány. Február 5-én Fehér Julis. Február 6-án Három a kislány. Február 7-én, Démonok. Febr. 8-án Démonok. Febr. 9-én Csillagok bolondja. Fecr. 10-én Csillagok bolondja. Febr. 11-én d. u. Fehér Julis. Febr. 11-én este Csillagok bolondja. Anyakönyvi kivonat: Január 31.—febr. 1. Születések: Budai Mária rk. Szakács Sándor rk. Deák László rk. Csenki Sándor rk. Csenki Mihály rk, Szíj Klára izr. Gub- csó István rk. Túri Viktória rk. Halálozások: Baranyi Ferencné sz. Asztalos Magdolna rk. 40 év, Szeptgyörgyi Ferencné sz. Bogyó Rozália rk. f.7 év, Varga Mária rk. 3 hó, Bódogh Lajos rk. 45 év, Csősz István rk. 78 év, Ruzsinszky Sára r. 2 év, Petkovics Blagovja g. kel. 36 év, Csenki Mihály rk. fél nap, Csenki Sándor rk. fél nap. Hősi halált haltak: Bőrön te János rk. 31 év 38 gy.-e. Kovács János rk. 18 év, 4 hegyi tüzér-e, Kuli Ferenc rk. 21 év 38. gy. e, B. Nagy József 22 év rk. egyéves önk. 38. gy.-e, Szász Gyula ref. 33 év 38 gy.-e. Horváth János 23 év 38 gy.-e. Virág István i 29 év 38. gy. e. Csapiár László rk. 24 év 38. gy.-e. Bogovics József rk. 38 év 19 h. gyalog-e. Ingatlanok forgalma Lővinger Gáborné Blau Sarolta I. Kis­faludé u. 9. házát megvette Springer Samu és neje Grünfeld Hanni 60000 kor. Nyugati harctér. Erős fagy és havazások korlátoz­ták a harci tevékenységet. A lotharingiai határ mentén Leit- reinél déltől kezdvs erős volt a tüzér­ségi harc. Este a franciák megtámad­ták állásaink egy részét, visszavertük őket. Keleti harctér. Lipót bajor herceg vezértábor­nagy harcvonala : Az Aá keleti partján csapataink rohammal elfoglaltak egy orosz erdő­állást és abból több erős ellentáma­dást visszavertek. 14 tisztet és több mint 900 főnyi legénységet elfogtunk, 15 gépfegyvert zsákmányoltunk. József főhercg vezérezredes harc­vonala : Az oroszok heves tüzelés után a valtputnai országúitól délre fekvő ál­lásainkat többször megtámadták. Két erős támadás meghiúsult, a harmadik rohamnál sikerült egy orosz osztag­nak egyik támaszpontunkba benyo­mulni. Mackensen vezértábornagy harc- vonala : A Duna közelében erős ellensé­ges osztagok előre nyomultak. A tö­rök örsök visszaverték őket. Macedón arcvonal A Csema-hajlásban földeritöink egy portyázásról több olasz fogollyá tértek vissza. Olasz és délkeleti harctér. A helyzet változatlan. Apró történetek. Oszkrír herceg. A német császár fiai valamennyien a fronton vannak, mint elsőrangú katona. Oszkár herceg, az ötödik fiú a keleti harctéren tartóz­kodik, mint az x számú gyalogezred őrnagya. A minapjában egy fiatal hadnagyocska talál­kozik Oszkár herceggel, aki vállpánt nélkül sélálgatott egy vasúti állomás perronján. A német hadseregben tudvalevőleg a vállpánton viselik a rangjelzéseket és nem úgy mint nálunk a gallérokon. A hadnagy csatlakozik az ismeretlen rangú tiszthez és barátságosan kérdezi, hogy hányadik ezrednél szolgál a Kamerad. A herceg barát­ságosan feleli. Az x gyalogezrednél. No azok derekasan viselkedtek! Ott na­gyon sok tisztnek meg van a vaskeresztje. Soknak már meg van, de a többi is meg fogja kapni. Ugy-e az Oskar is ott szolgál, hogy vi­selkedik az az ember. Na én azt hiszem, hogy elég jól. Azt hiszem, hogy jelenleg itt van ő is ebben a városban. Úgy van, még pedig itt áll jelenleg Orr előtt. A szerencsétlen hadnagyocska majd hogy hanyatt esett és azonnal „Felséges Urnák“ titu- lázta a herceget. Oskar herceg megvigasztalta a hadnagyot és barátságosan kezet fogott vele. A nagy bakancs Egy németül tudó francia fogoly nagyon komikusnak találta a bajor katonák súlyos, otromba cipőit, nem is tudta megállani, hogy csípősen meg ne kérdezze : Mond csak kérlek, hogyan lehet ebben a csónakban szaladni ? Az fiam nem arra való, hogy szaladjak, hanem hogy állva maradjak, felelte a mindig kedélyes bajor. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék