Kecskeméti Napló, 1917. május (6. évfolyam, 52-64. szám)

1917-05-01 / 52. szám

VI. évf. 52. sz. Ara6filL Kedd Kecskemét, 1917, május 1 Előfizatéai árak: p, , »•fin Mit MUwi Vldikn sután kilóra 1ÜQQ61 >Gfl ßOil i I R3! l3Q, iféaa X. 1! __Efiar tara . . A. 16— 41 iara .... ff __Fii árra . , S.__ *'"** ■ ■ • *— *«•* *"* ■ ' • Felelős szerkesztő: DlOSZEGJfU JÓZSEF E§y *tém t Megjelenik minden héten háromszor kedden, csütörtökön és szombaton délután. <Szerkesztöseg és kiadóhivatal Széchenyi-tér 1 sz. — Jalefonazám: Í7\ —— Leptuiajdbnoa éa Riadói —. „ Ji EÍX á EM E i'l X fi PL Ó'• y>r.,»9 Demokrata város. Demokrata városokat akar Vá- zsonyi az egész országban. A csőd körül álló főváros receptje szerint akarja látni ez az önmagát koroná zatlan királynak képzelő demokrata. Hatalmi kéjelgetésben gusztusa sze­rint akarná átgyurni a jó magyar vá­rosokat. Az ősi magyar Kecskeméten is tehát demokrata klikket szeretne a polgárság nyakába ültetni. Nem elég­szik meg azzal, hogy a fővárosnak korlátlan ura, hanem már a többi magyar városokra is kivetette hálóját és azokat is demokratává akarja tenni Mi nem a csillogó frázisait és a szóvirágait nézzük, hanem azt, hogy mit csinált eddig Vázsonyiék demok­ráciája. Amit a • magyar városoknak ígér, az szivárvány, amit Budapestnek adott, az már szomorú valóság. Vá- zsonyi húsz esztendeje a főváros ko­ronázatlan királya. Megszervezte a ke­rületi klikkeket s jaj volt annak, ki térdet fejet nem hajtott előtte. Ha vá­rosi állásra pályáztál, hiába volt a legjobb erőképzettséged, ha Vázsonyi nem támogatott, megbuktál a válasz­táson. Lehetett nagyszerű tanítói ok­leveled és kitűnő működési bizonyít­ványod, ha Vázsonyi nem látta ben­ned a jövendő demokratát, véged volt. Ki növesztette meg annyira a klikkek hatalmát, hogy városi álláso­kat mind a maguk embereivel töltsék meg? Nem Vázsonyi volt-e az, kinek demokrata uralkodása alatt 34 milli­óra emelkedett a főváros évi deficitje? .,Demokrata uralom“ ez volt a cim de igazában milliomos virilisták kor­mányozták a fővárosi és Vázsonyi, a demokrata, kénytelen volt úgy táncol­ni, ahogy a nagykereskedők, bankárok, nagymészárosok fütyültek, ha csak nem akarta veszélyeztetni a saját uralmát. A milliomosok nem bánták, ha Vázsonyi a vezér s a demokrácia az uralkodó planéta a városházán, lega­lább ezek fedezték a milliomosok nem mindig kóser üzleteit. A keresztény kisembereknek, akik pedig a fővárosi lakosság nagy többségét teszik, nem volt szavuk a városházán. Annak a Vázsonyinak, aki a fő városban ezt a klikkuralmat csinálta, nincs joga a magyar városok elé ál. ania és azt kívánni tőlük, hogy azok, is a fővárosi demokrata-mintára szer­vezkedjenek. Elég szerencsétlenség az Magyarországon, hogy a szive pudvás mert megőrölte a demokrata szu. Ne akarja most Vázsonyi az életerős vá­rosokat is megmételyezni azzal, hogy a demokraták uralmát akarja mindenütt biztosítani. Mert a városok keresztény eieme sohasem fogadja be Várzsonyi ő vezérségét és sohasem fogja utá­nozni a hiihedt fővárosi, demokrata garázdálkodást. Hogy Vázsonyi felkínálta magát a magyar népnek, ez inkább szatíra, mint komolyan vehető gondolat. A magyar népnek vannak politikai vezé­rei és Vázsonyi az ő demokratáival olyan messze van a mi népünktől, mint Makó Jeruzsálemtől. fiz igazi feminizmus. Tisztelt szerkesztő ur! Olvasván Pro- hászka püskök cikkét az igazi feminizmus­ról, hálásan köszönöm neki, hogy ilyen vi­lágos és pompásan szabatos programot irt elénk. — Nevejünk a nőből akarni tudó (nem akaratos) embert, megbízható, fegyelmezett jellemet, ez az ő első követelése. Attót fé­lek, ezzel a felnőtt nemzedéknél már elkés­tünk, mert a mai anyák a partivadászat lá­tószögéből tekintve mindent, ebből az egy torznézőpontból látnak és ítélnek és a szerint nevelnek lányaikból báb-eksziztenciákat. Én e nehéz időkben növekedő lánygenerációt látom amaz anyagnak, amely ha helyes is­kolázást kapna, komoly munkára nevelőt, olyat, amely a morálpedagógiára fektetné a fősulyt és a mellett újra trónjára ülteti a gazdasági és háztartási tévékenységet, akkor tán újra látni fogjuk a régi tüzrőlpattant magyar gazdasszonyt, akineK keze alatt égett a munka s aki nagy nehéz háztartását a tö­kéletes tudással vezette. Van már, van hála Istennek, pár olyan háztartási iskolánk, amelybe beterelnék min­den lányt legalább egy évre tanulmányai végeztével. Kikerülve az otthon kényeztető melegéből, szigorú rendben, minden perc helyes fölhasználásával fegyelemhez szoknék és munkához. Ha otthon lehetetlen tőlük azt kívánni, hogy korán keljenek, mikor a kedves mama is az ágyban reggelizik, mi­lyen egészségesen hat rájuk az intézeti fél- hatórai fölkelés. Az ilyen intézetben cseléd nincs, maguk végeznek a lányok minden munkát a tanítónők vezetésével,. Reggel 8 órára elkészül öltözködéssel, reggelivel a lánysereg, sőt rendben az egész ház is, kez­dődik a tanulás. Főzéstől mosásig, szoba- takarítástól tyúkketrecig és disznohizlalásig varrástót kertészkedésig mindez házi és gaz­dasági munkában mint hetesek dolgoznak a 16—18 éves lányok, fcgy év alatt úgy vé­rükbe megy a gazdasszonykodás es önfe­gyelmezés. hogy azután már nem féltem őket Ha ilyen utón haladva sikerült meg­nevelni a nőből a dolgozni tudó, megbíz­ható és fegyelmezett embert, akkor könnyen kifejlődik belőle a „modern individuális és gazdasági problémák megoldására alkalmas munkaerő“ Individuális probléma ? Mond­juk magyarul: családalapítás. Erre törekszik és kell is törekedni minden nőnek, már csak azért is, hogy megérhesse a nő kivirágzását, az anyaságot. Nos, a családalapitás meg­könnyítése elsősorban a nő kezében van. Ha a férfi segítőtársa számíthat és nem játszó­társa, akkor máskép számit. Minden jóravaió komoly férfi (és csakis az ilyen házasodjék) eddig úgy gondolkozott: „Nem házasodha­tom eddig, amig három négy embert ke­resményemből el nem tarthatok.“ De ha a nőben segítőtársra számíthat, akkor aztán igy okoskodik : „Ketten dolgozva, olcsóbban élünk, mint egyedül, sietek tehát házasodni, ezzel kímélem egészségem, megalapozom boldogságom és idején fölnevelem a gyer­mekeimet. Erre az uj fajta számításra ama nők fogják elsősorban tanítani a férfiakat, akik nem irodákban, de a női pszihének sokka4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék