Kecskeméti Napló, 1917. június (6. évfolyam, 65-77. szám)

1917-06-01 / 65. szám

fi háború áldásait a tavaszi illatú békeidőben kik fogják élvezni? Talán a hősök akik a lő- vészárkokban nyomorodtak el ? Ta­lán a szegények, akik a legnehezebb munka mellett a legborzalmasabb nél­külözések közepette éhezték át a há­borút ? Vagy a kenyérkeresőjétől meg­fosztott, gyászban élő hadiözvegyek? Esetleg az apai szív melegét csak egyre halaványuló gyermekkori emlék­nek ismerő hadiárvák: Korántsem. Hisz’ ha ezek élvez­nék, akkor azt mondanánk, hogy a háború irtózatosságait a béke expiálja ki. Akkor azt mondanék, hogy amit at balkezes háború rontott, azt a két jobb kézzel adakozó béke kirepa- rálja. Sajnos azonban, hogy a háború áldásait nem azok fogják élvezni, akik erre háborús véráldozattal, szenvedés­halmazzal oly erős jogot szereztek. Az a baka, ki ma hős a lővészárok- ban, visszatér a békében vagyontala­nul. És lesz keservesen élő, semmibe sem vett napszámos vagy valamivel jobb dolgu másfoglalkozásu ember, i De a háború szenvedéseiért nem ad neki jutalmat senki, pedig arra ugyan­csak nagy érdemet szerzett. A béke a szegényeket, hadiözvegyeket, árvá kát sem fogja istápolni, hanem csak elnyomni. Kinek használ arckor a háború? Ki fogja annak áldásait élvezni ? Szo­morú, felháborító, ökölszoritó tudat, de való, hogy a háború áldásait csak­is azok fogják élvezni, akik a hábo­rúban nem honmentés, nem honért halni készségei, nem a magyarságért áldozni akarást, hanem csak gseftet láttak. Akik itthon éltek az egész há­ború alatt és asztaluk ebéd alatt ros­kadozott a legfinomabb ételektől. Akik milliókat harácsoltak össze, akik szál­lították a lövészárokba — pénzért, ami kellett a hősöknek, hogy — éle­tüket áldozhassák a hazáért. A háború kellemes gyümölcseit a békében is azok fogják élvezni, kik a háborút csak egy nagy üzletnek tekintették, a kik magyar hadsereg- szállítók lettek, pedig talán magyarul sem tudtak, sőt igen nagy percentben még nem is magyar állampolgárok. Ezeknek jut a béke minden java s akik a békét vérükkel, testükkel, verejtékes munkájukkal egy rettentő világháborúban küzdötték ki, azok a békében is csak szenvedni, nyögni, küzködni fognak. Mondjuk, hogy ez nem lehet máskép. A háború már ezzel az igaz­ságtalansággal jár. De akkor a béké­nek lesz egy óriási kötelessége! Az, hogy a háború anyagi terheit azokra rójja, akik a háború végét — meg fogják siratni. Pl. akiknek a vagyo­nuk a háború alatt megkétszereződött vagy többszöröződött, azok a vagyon- szaporulat ötven százalékát hadiadó- képen fizessék — a rokkantak, hadi­árvák és egyébb, háborús nemzeti fe­ladatok javára. nz nem lesz igazságtalanság! Ennek igy kell lennie! És — háború után az államnak sok pénz kell — igy is lesz I fi város közgyűlése. Meglehetős érdeklődés mellett zajlott le a város törvényhatósági bizottságának május havi közgyűlése. A polgármesteri jelentés felolvasása után Gy. Papp Antal bizottsági tag szólalt fel s kérte a hatóságot, hogy lisztkiosz­tást még több helyen, a külsőbb üzletekben is végezzék s igy a piactéren levő állandó csoportosulást megszüntetnék. A polgármes­ter válaszában kifejtette, hogy az állandó csoportosulásnak nem ez az oka, hanem az, hogy a lisztadag oly csekély, hogy hamarabb elfogy a megszabott időnél s igy már na­pokkal előbb hiába próbálkoznak az újabb adagokért. Szabó József azt indítványozza, hogy írjon fel a közgyűlés a kormányhoz, hogy a magánháztartások is szerezhessenek be ga­bonát a háziszükségletre. A polgármester a javaslatot oda módosítja, hogy oly irányban írjon fel a közgyűlés, hogy adják meg a vá­rosnak a bevásárlási jogot, amely azután gondoskodna a lakosság ellátásáról. A köz­gyűlés eljogadja ezt a javaslatot. A főispán felvilágosítja a közgyűlést, hogy épen ma kezdődött meg az Ursz Közélelmezési hiva­talban az erre vonatkozó tárgyalás s igy rö­videsen el dől az ügy. A 10 milliós városi kölcsön. A váios sürgős beruházására szüksé­ges 10 milliós kölcsön ügyében a város 12 pénzintézetet keresett meg, melyek közül 3 adott ajánlatot. Ennek á kölcsönnek nagy­része a fennálló rosszabb kölcsönök kifize­tésére s árfolyamveszteségre szükséges. A beruházásáokra mintegy mintegy másfélmil­lió maradna. Minthogy az ajánlatok ügyében még tárgyalások folynak s remélhetőleg ked­vezőbbé válnak még az ajánlatok, a pénz­ügyi bizottság azt javasolja, hogy egyelőre ne határozzon ez ügyben a közgyűlésemért a pénzbőségre való tekintettel remélhető, hogy kedvezőbb feltételeket lehet majd nyer­nünk. tz ügyben majd egy rendkívüli köz­gyűlést hívnak össze. A nyugdíjasok segélye. Minthogy az állam a nyugdíjasoknak a jelenlegi nehéz viszonyok közt nem ad drá­gasági segélyt, a tanács javaslatára a köz­gyűlés elhatározta, hogy a város a nyugdí­jasainak megadja a drágasági segélyt. A se­gélyt azoknak fogják adni, akiknek nincs más keresete és vagyona s igy valóban rá­szorulnak. A gyöngyösiekért. A gyöngyösi tüzkárosultak ellátásának biztosítására a közgyűlés 500 kiló sós sza­lonnát szavazott meg. A kecskeméti rokkantak földje. A kecskeméti rokkant hősök megélheté­sének biztosítására a városi tanács ideigle­nes javaslatában indítványozza a köygyü- lésnek, hogy a kecskeméti rokkant katonák­nak hosszabb haszonbérletet adjon a város. Az erre vonatkozó részletes javaslatot az Országos Hadigondozó tanáccsal egyetértés­ben megvalósítja majd a városi tanács s annak idején beterjeszti a közgyűlésnek Gras- sely Miklós felszólalásában azt sürgeti, hogy a tervet minél előbb meg kell valósítani, VI. évf. 65. sz. AraSfill. Csütörtök Kecskemét, 1917. junius 1 * mmk JBr ^BHr j^B BS JBf Jjgf JB jajre jjflp » gm ffl BB Mm •« Ml mm H BB MS' Wk |j® JZb jS? IIP J$i J!| jja Sák • j&sm műm v&m BEB Ä H SS SS iBL. ^B flv K BB SS SS^jSSr SB BBk. ^B* ifjm jft tTOé—Be M 8 Ifi vMhg/Br • ■«» Előfizetési trak: r , . . Megjelenik minden héten háromszor ' . »Mh, WHm petén "lé,. rüggeflen politikai lap. keddcn- csütörtökön és szombaton délután. x. 1? _Etitt itt. . . X 18___ Szerkesztőség és k ia d ó h iva t a I pt .... e __hil ér* . ; . í___ " Széchenyi-tér 1 sz. — Jtítfontiim Í7 t ,. . . í._ X.tll.é i," . . * Felelős szerkesztő: DlOSZEGJfU JÓZSEF . ftptuinjdono. in — 6 ,ft tSS X SME 71 ITJ PL ó- Inpltlndó társaság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék