Kecskeméti Napló, 1917. július (6. évfolyam, 78-90. szám)

1917-07-01 / 78. szám

2_ 0j(jai Kecskeméti Napló 78, szám. eltűnt vagy hadifogságba esett kato­nára vonatkoznak, mert hiányoznak a hozzátartozóiktól azok a közelebbi személyi adatok, melyekkel a hiányos t jelentések, a személyazonosság céljá- j bői összehasonlíthatók volnának. Elesett, vagy kórházban elhalt katonák, kiknek elhalálozásáról a hoz­zátartozók akár a katonai parancsnok- i ság, akár a polgári hatóság vagy a Vöröskereszt Egylet Tudósító irodája utján már értesültek, nem jelenten- I dók be. A katona nevének kiírásánál a vezetéknév különösen olvashatóan Íras­sák és nagyobb belükkel mint a ke­resztnév. Nagyobb vidéki városokban a ! bejelentés legcelszerübben a népfölkelő , bemutató szemlére való jelentkezés I mintájára a házfelügyelők utján történ­hetnék ; azok megfelelő számú beje- , lentőlappal látíandók ei, s azokat az i érdekeit családok között kell szétosz- j tani, kitöltés után összegyűjteni és a kerületi elöljárósághoz beszolgáltatni ; tartoznak. A rendelet közhírré tétele alkal- í mával figyelmeztetni kell a lakosságot hogy a kivánt bejelentést az 1917. évi junius hó 30-ig eltűntek, vagy hadifogságban levők pontos nyilván­tartása vétele céljából szükséges és ez független a szokásos tudakozódás­tól, mellyel a közönség jövőben is bizalommal fordulhat a Vöröskereszt egylet Tudósító irodájától fijagysronszág ss Ausztria hadicéljai. a lembergi Gazeta Wiecornka Becsből szerzett alábi információkat közii, amelyek magas helyről származnak és Magyarország és Ausztria hadicéljairól a következőkei te­szik ki: Lengyelország az orosz iga alól való felszabadítása után Magyarország és Ausztria hü maradt elvéhez és Lengyelországannexió- ját, amelyet néhány oldalról lanslroztak, el­utasította. Szerbiát illetőleg Magyarország és Auszt­riára nézve két szempont irányadó. Szerbiá­nak Oroszország álíai támogatott és Magyar- ország és Ausztria elien irányuló politikájá­nak nem szabad feltámadnia Szerbia provo- kálásának és a szerb irredentista agitációnak Magyarország és Ausztria délszáv területein egyszer és mindenkorra meg kell sziinniök. Szoros gazdasági szövetségben Magyarország és Ausztriával Szerbiának meglesz a lehető­sége, hogy gazdaságilag fejlődjék. Ugyanez vonatkozik Montenegróra is. Magától érte­tődik, hogy Magyarország és Ausztria az el­foglalt Lovcsent nem fogja visszaadni, mert annak birtoka túlságosban értékes Magyar- ország és Ausztriára nézve, mivel Cattaró biztosítja és uralkodik az Albánia felé vezető hajónk fölött. Albániának a háború után autonóm területté kell válnia, amelynek függetlennek kell lennie az olasz befolyásoktól. Ez csak úgy kővetkezhetik be, ha Aibáni Magyaror­szág és Ausztria katonai és gazdasági fel­ügyelete alatt marad. A román kérdés Ma­gyarország és Ausztria szempontjából egyenlő a dunai kérdéssel. A dunai útnak számunkra szabadnak kell maradnia. A Bulgáriával és Törökországgal való forgalmat nem szabad akadályoznia egy idegen hatalomnak. A Du­nán való szabad forgalmat Magyarország és Ausztria számára minden körülményei: kö­zött biztosítani kell. Olaszországot, illetőleg azokat a pre­pozíciókat, amelynek akár csak egyetlen négyzetkilométernyi olyan területnek átenge­désére vonatkozhatnak, amelyet megszentelt a hősies védekezés, a leghatározottabban vissza fogják utasítani. Ellenkezőleg, Magyar- ország és Ausztria jobb katonai határokat kíván Olsszorsággal szemben, mint Tirol déü része és Trieszt soha többé nem lehet­nek olasz követelések és intrikák tárgyai. Sajt és teure maxi­mális ára, Kürihy báró legutóbb módosította a sajt és túró maximális árait. A módosított részeket most hirdetményben közli a polgár­mester. A hirdetmény fontosabb részei a kö­vetkezők ; I. Elsőrendű liptói, székely - stb. túró, juhtej és tehéntej, illetve juhturó és íehén túró keverékéből készült sajt, amelynek zsírtartalma szárazanyagban legalább 35 szá­zalék, víztartalma pedig legfeljebb 55 szá­zalék, ennek legmagasabb ára a termelő (gyáros) éskereskedő közötti viszonylatban kilogrammonként 7 K 80 fillér, a kereskedő és fogyasztó közötti viszonylatban kilogram- menkint 9 K. 3. Másodrendű liptó, székely- stb. túró, juhtej és tehéntej, illetve juhturó és tehén­túró keverékéből készült sajt, amelynek zsír­tartalma száraz anyagban legalább 25 szá­zalék, viziartaima pedig legfeljebb 60 szá­zalék, ennek legmagasabb ára a termelő (gyáros) j és kereskedő közötti viszonylatban kilogrammonkint 6 K. 80 fillér, a kereskedő és fogyasztó közötti viszonylatban kilogram­monkint 8 K. 40 f. 4 Soványturó, kevert sajtféleség, ame­lynek zsírtartalma szárazanyagban legalább 12 százalék, víztartalma legfeljebb 60 szá­zalék, ennek legmagasabb ára a termelő (gyáros) és kereskedő közötti viszonylatban kilogrammonkint 3 K. 50 fillér, ajkereskedő és fogyasztó közötti .viszonylatban kilogram­monkint 4 X. 60 fill. II. A liptói fúró elnevezés használata kiterjed Hont vármegye területére is. III. A 39.000/1917. számú rendelet VI. pontja értelmében engedélyt adok a : következő teljes tehén és juhtejből készült sajtféleségek gyártására s azoknak legma­gasabb árát a fogyasztó részére a kövatke- zőképen állapítom meg : Teljes tehéntejből készült sajtok: „Bélahalmi csemege sajt“ Ara kgként j 12 kor. 60 fillér. „Derby Sajt“ készítője: Legalább 5 dekagramm, s darabokban. Ára darabonkint 60 fül. „Dóri Pusztai Csemege sajt“ Ara 22 dekagrammos daborankint 3 K. 11 dekagrammos darabonkint 1 K. 60 fill. „Fagarast Csemege Sajt“ Ara 20 de­kagrammos darabonkint 2 K. „Havasi Sajt“ Ara legalább 7 deka- grammos darabonkint 65 fül. „Imperial Marke Heller“ Ara iegalább 5 dekagrammos darabonkint 60 fill. „Limóurgi Csemege Sajt“ készítője : Ara kilogrammonkint 12 K. 60 fill. „Noszolyi Sajt“ Ara kilogrammonkint 12 K. 60 fill „Palocsai Kárpáti Sajt“ ára kiiogram- moukint 11 K.50 fill. „Palocsai Romadour Sajt“ ára 30 dekagrammos darabonkint 3 K. 60 fill. „Palonczai Tégla Sa/t“ ára kilogram­monkint 12 K. „Páipuszta Csemege Sajt“ ara legalább 5 deka-grammos darabonkint 60 fill. „Pókafai Trapista’ ára kiiograimnon- kint 9 K. „Romadour“ ára 12 dekagrammos da­rabonkint 1 K. 09 fill. „Soproni Kövér Sajt“ ára 10 deka- grammos darabonkint I K. 20 fii!. Az erdélyi kemény vagy félkemény juhsajt (parasztsajt) legmagasabb ára a fogyasztó részére kilogrammonkint 9 K. IV A juhturó, liptói túró, székeiyturó és hasonló sajtféleségeket más anyagokkal összekeverve közfogyasztás céljaira eladni, kiszolgáltatni vagy egyébként forgalomba hozni tilos, ennélfogva a „körözött liptói“ néven ismeretes keverékben az ezen pontban felsoroltsajtféleségek csakis keveretlen állapot­ban hozhatók forgalomba. V. Mindazon kereskedők, akik a 39.000/1917. sz. rendeletben meghatározott, valamint a jelen rendelettel engedélyezett különleges sajtféleségek elárusitásával fog­lalkoznak, kötelesek az üzletükben elárusi- tásra kerülő sajtféleségek nevét és legma­gasabb árat vagy magán a sajtóit vagy az üzletben feltűnő helyen kifüggeszteni. Az étkezési helyeken (kávéházak, ven­déglők stb ) kiszoígáítatoít sajtért a fogyasztó részére megállapított áron felül 40 száza­léknál magasabb ár nem követelhető. HÍREK. * Primicia. Holnap vasárnap d. e. 9 órakor mutatja be első szent mise-áldozatát a nagytemplomban Fehér Bálint Szent-Bene- dek-rendi áldozópap, főgimnáziui tanár. Az uj misésnek Révész István prelatus lesz a manuductora. * A kántorválasztás elhalasztása. A jövő hónapban lett volna a választás a Csornák Gábor nyugdíjazást folytán meg­üresedett róni. kath. kántori áliásra. az egy­háztanács tagjai Péter-Pái napján Bagi László főgondnok elnöklete alatt eiőértekezletet tar­tottak, melyben elhatározták, hogy a hábo­rúra való tekintettel egyelőre elhalasztják a választást s a kántori teendők végzésével — teljes javadalmazással — Csornák Elemér jelenlegi h. főkántort bízzák meg, aki teen­dőit az eimult esztendőben is a hívek teljes megelégedésével látta el. A választás jövő év májusában lesz. Az egyháztanács plénuma ezt a javaslatot magáévá fogja tenni. * Hornyik Jancsika esküvője. Hor­ny ik Jancsikát, a népszerű volt primadonnát julius 14-én vasárnap fél 12 órakor vezeti oltárhoz a róm. kath. nagytemplomban Zan­der László budapesti főgimnáziumi tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék