Kecskeméti Napló, 1917. október (6. évfolyam, 118-130. szám)

1917-10-03 / 118. szám

Az alsó papság helyzete tarthatatlan. Ott ahol objektív seemmel néznek és az igazság mér­tékével mérnek, meg kell állapítani az alsó papság anyagi helyzetének tart­hatatlanságát. A ielkészkedő papság mai jövedelme nincs arányban sem a papi méltósággal, sem pedig azzal a szel­lemi íeíkészültséggel, amely a papi mun­kálkodás előfeltétele. Hogy mégis zök­kenés nélkül folyik a leikipásztorkodáa nemes munkája, hogy elégedetlen és követelő hangok nem hangzanak az abban találja magyarázatát, hogy a papok hivatásuk magaslatán állva min­den más szempontot figyelmen kívül hagyva kötelességüknek megadással felelnek meg még akkor is, ha áldo­zattal jár, ha nélkülözniük kellene. És helyesen van igy, hogy Krisztus szol­gái ők maguk nem mozognak meg saját érdekükben. De ez nem jelent heti azt. hogy mások meg ne mozdul­janak. Kötelesség ez mindazokra nézve, akiknek alkalmuk nyílt a papi hivatást megismerni és belátni az alsó papság helyzetébe. Önmagunk, a hivek érde­kében kell megmozdulni, hogy az alsó papság anyagi helyzete rendeztessék* A papi méltósághoz mérten, a meg­változott életviszonyokhoz arányosan kell ezt a kérdést is végre valahára megoldani. Erre nézve Sopronmegye tette meg az első lépést. Az alsó pap­ság anyagi helyzetének rendezése és javitasa érdekében Sopronmegye tör­vényhatóságának átiratát Kecskemét törvényhatósága is lelkesen támogatja s dr. Joó Gyula, jogakadémiánk iilus- tris igazgatója nagy éleslátással, igaz keresztény felfogással méltatta a kérdés horderejét és szükségét. Jól esett hal­lani bölcs belátásának érveit. Az alsó papság helyzete kétféle, «te mindkét féieképen rendezetlen és cseppet sem kielégítő. Az egyik eset, hogy a pap természetben kapja járan­dóságát Ennek behajtása ezer kelle­metlenséggel, gonddal és nehézséggel jár, bár a mai viszonyok mellett elő­nyösebb a készpénzfizetésnél. A másik eset, hogy “megváltották készpénzben a pap természetbeni járandóságát. Ez a legrosszabbik eset. Mert a megvál­tás a háború előtt történt mindenütt, tehát ma már olyan áreltérés jelent­kezik, amely a papság egzisztenciáját érinti. Nálunk Magyarországon különös előszeretettel úgy beszéltek mindenkor a papi állásról, mint a legbusásabb jövedelmet hajtó foglalkozásról. Ter­mészetesen bizonyos érdekkörök bizo nyos tenderciával még ma Is a horri­bilis papi jövedelmekről és vagyonok- rói szeretnek beszélni, hogy eltereljék a figyelmet a hadi milliomosok és má­sok vagyon gyarapodásáról. Ezzel szemben a valóság az, hogy a legjobb jövedelmű plébánia fele annyit sem hoz, mint amennyi ma egy budapesti bankfiu fizetése. Az úgynevezett hor­ribilis papi jövedelmek pedig olyan jótékonysági adóval vannak megter­helve, amelyekről hadi miliiomosélcnak sejtelmük sincs. Azért ma tmár min­denképen tizenkettedik órájában va­gyunk a papság fizetés rendezésének és katolikus autonómia megteremté­sének. Milyen tartalmú csomagokat nem lehet postán feladni. A magyar szent korona országainak te­rületén kívül fekvő helyekre a fennálló ki­viteli tilalmak értelmében nem szabad ki­szállítani a következő élelmiszereket: 1. Mindennemű búza, rozs, árpa zab- és tengerilisztet. 2. Mindenféle szalonna, háj, zsir és sertéshúst. 3. Babot, lencsét, borsót. 4. Kávét és gyarmati teát, valamint semmiféle frankkávét. 5. Mosószappant és mosóport. 6. Paprikát sem nyers, szárított sem őrölt állapotban. 7. Burgonyát. t. Aszalt szilvát, szilfaizt. 9 Gummianyagokat. 10. Állati és növényi zsírt, bárminemű olajat. 11. Lóhereinagot. 12. Tojást. E kiviteli tilalmakhoz képest s fenti tartalommal bíró póstai csomagok felvételét a kereskedelemügyi miniszter további intéz­kedésig eltiltotta ez a tilalom hatályosság érdekében elrendelte, hogy a postahivatalok mindazon csomagokat, melyekre nézve a ártalom bevallás helyessége tekintetében kétség merül fel, a feladó vagy megbízottja jelenlétében, ha pedig ennek akadálya van, bizottságilag bármikor felbonthassák. A ki a fenti tartalommal bíró csomagot hamis tartalomnyilvánitással postára ad, ki­hágást követ el és 15 napig terjedő elzárás­sal és 200 koronáig terjedhető pénzbünte- éssel büntetethető, azonkívül a tilalom elle­nére postára feladott árura nézve a törvény értelmében elkobzásnak van helye. Hirdetmény a tengeri termés igénybevételéről és a vásárlási igazolványok kiadásáréi. A 133273/1917. sz. rendelet a tengeri igénybevételét elrendelvén, felhívom mind­azokat, akik tengerit termeltek, hogy termé­süket a már kihirdetett 3443/1917. M. E. sz. rendeletben foglalt súlyos következmények terhe alatt az alább kitett helyen és sorrend­ben jelentse be. A bejelentés helye a városi javadalmi hivatal. A bejelentés ideje: az 1. tizedbeli lakók részére október 15- ike, a II. tizedbeli lakók részére október 16- ika, a 111. tizedbeli lakók részére október 17- ike, a IV. iizedbeii lakók részére október 18- ika, az V. tizedbeli lakók részére október 19- ike, a VI. tizedbeli lakók részére október 20- ika, a Vli. tizedbeli lakók részére október 22-ike, Megjelenik minden héten háromszor . . • ^ Független politikailap. _**»?■ «ü;<f*5n * **** , , , . „ c . Xi» özeraeszfőseg as Riadó n nra ta t é*** X 12 __ b$á*t éw . . A. * », ....................Fii í.m ... . 3— ^ Széchenyi-tér 1 sz. — fonnám.- 114 tot*»' *»• . • . *•_ Jt*a* • • • *— Faln/üi s/Hrkasztő- DIOSZEGJÍU JÓZSEF — C.ptulydono, „ ki.di, f|| ,tim « re/etaa szarRoazw. uiuatcucny *u/.ocr v te s ji t M T/ Jf/tPL 0" /•**/*</«:társas .rinfuvu\nririmmrinmrrn^-rr‘*~**‘ *• ^**M*»*"*ft‘»*»»»********^a*aa***l*"l>,"******i^*‘f***,'%<***<***<*A**‘*<>'a*‘lfVI: /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék