Kecskeméti Napló, 1917. november (6. évfolyam, 131-143. szám)

1917-11-01 / 131. szám

Diadal vérpiros színében égnek a betűk, melyeken a táviró jelenti, hogy óráról órára nő a harctéri eredmény jelentő­sége. Nagycsontu stájerek, kékszemü bajorok és kunkoponyáju alföldi ma­gyarok versenyfutás lázában égve tör­tetnek előre a velencei síkságon. Mind­egyik első akar lenni a győzelemben. Ha száz élete volna, mind a százat odaadná a viharos örömért, hogy sa­ját hazájában kergesse meg az eszte­len önzés bódult lovagjait és Velence aranypalotáinak homlokára kitűzhesse a győzelem szivárvényszineit. Megmámorosodott szívvel vetik magukat az üldözésbe hős csapataink- Soha nem volt még támadásnak ilyen főrgeteges ereje. A katókák kemény szivét elkapja az extázis láza, négy évi szakadatlan küzdelem után nem hogy csökkent volna harci bátorságuk, hanem megtízszereződött. A nekibusu- lás és elkeseredés adott seregeinknek ilyen démoni erőt. Ez magyarázza meg, hogy itthon is, ezer kiléméternyire a lezajló világtörténeti dráma zivatarától oly különös varázsa van az olaszor­szági nagy diadalnak. Az emberek el­fásultak már a hangulatok változásai iránt, örömük, fájdalmuk egyformán kesernyés megadásban olvadt föl. De a diadal rózsapiros hajnala "felrázta a kábult világot, ügy tetszik, hogy a holtaknak is ébredniük kell, a kövek­nek megmozdulniok, a hegyeknek odább guruiniok, fáknak, tárgyaknak, embereknek magasba kell röpülniük, bódultán az öröm tavaszi pezsdülésé tői, hogy mégis csak vége lesz hát egyszer! Ez az, ami a páratianui állógyő­zelem jelentőségét oly végtelen ará­nyúvá növeli. Minél nagyobb, a fo­golyszám és a zsákmányul jutott ágyuk tömege, annál bizonyosabb, hogy a íombárd síkon folyó világtörténelmi nagy csata utolsó étappját jelenti en­nek a vérzivataros korszaknak. Az em- J beriség ébredni kezd kábult álmából. ; A végítélet napja virradt fel, amikor a | szent önzés hirdetői elnyerik megér- I demelt büntetésüket. Maga a tőrténe j lem sújt le Olaszországra. fi lelki kultúra. A lelki tanítómester: az élet bebizonyi- j tóttá a világnak, hogy a szabadgondolkodók kultúráról szóló tanításai a gyakorlatban nem állják meg helyüket. Eszméik és a rendes folyású élet között soha nem volt meg a belső kapcsolat; a lehetőségeket rosszul mér­legelték; elhagyták a való élet taiaját; lég­várakat építettek s elfeledkeztek az emberi lélek természetes és elsőrendű szükségleteiről- Most, a világot szinte sarkaiból kiforgató orkán lomboiása idején tapasztaljuk, hogy a kultúrát dicsőitó sok szépcsiliogásu, de üres szórói lekopott minden máz, minden ékesség; ; elvesztették ércüket, nincs erejük, na in hallja azokat senki. Sokan elhagyták a kultúra j egyedül üdvözítő voltáról vaiott hitüket, mert j látják, hogy épen a legműveltebb és leg- finomultabb népek: angolok és franciák vették legkevésbé hasznát a kultúrának a lelki fejlő­dést, tökélesedést illetőleg. Ezekben iobog legádázabban a gyűlölet lángja s a bosszú vagya, mely barbár tettekre, hallatlan véreng­zésekre sarkalja őket. A kultúrának nem volt ereje, hogy a bennük levő fenevadat meg­szelídítse. Nincs eszköze, amellyel haragjukat, vérszomjukat, kapzsiságukat mérsékelné, sőt ellenkezőleg, öldöklési vágyukat még növeli, mert fejlett technikai eszközeivel segítségére siet a háború örjöngő fuiiáinak. A technika s általában a kuitura fejlődése önmagában a jövőben sem fogja népek pörös ügyeit a békés elintézés terére vinni, akkor is a há­ború céljait fogja főképpen szolgálni. Ha ritkábbak is lesznek talán a háborúk, de annál véresebbek lesznek. A jövő kultúrája nem haladhat a régi csapásokon, nem épülhet csupán anyagi ala­pokra, ha az ember igazi célját: földi és örök boldogságát őszintén kívánja munkálni és csődbe jutni többé nem akar. A kultúra nem cél, csak eszköz a test és lélek harmó­niájában megnyilatkozó földi boldogság el­érésében mely előize az örök élet tökéletes boldogságának. A kuitura isteni eszme, mert Isten oltotta az ember leikébe a fejlődés, a tökélesedés, a magasbatörés vágyát, hogy Hozzá, az örök Tökéletességhez fokról-fokra hasonlóbbá váljék s Felé közeledjen. Ez tör­vény, melynek érvényesülnie kell. A kuitura gondolata tehát Isten szándékát fedi Isten akarja, hogy az ember kapott tehetségeit fő­célja érdekében fölhasználja, a természet és a szellemi világ kincseit teljesen kiaknázza, s mindent tökétetesitsen, de különösen ön­magát. Isten akarata szerint való magas szín­vonalon kultúrára van szükségünk, mely gyökereit a lelki élet mélységeibe ereszti, evangéliumi elvek megvalósulásán fárad, a jobb, a tökéletesebb; a krisztusi ember tí­pusának kialakításán dolgozik. Az igazi kul­túrának betetőzése; a lélek föltétien uralma a nyers természet és az általi szenvedélyek fölött. Az igazi kultúrát az önuralom, a ma­gáról megfeledkező szeretet s ezekből kivi­rágzó türelem és irgalom irányítják. Ilyen kuitura mellett majd kevesebb lesz a nyo­mor, elviselhetőbb a szenvedés, nem lesz gyűlöletes a gazdagság, nem lesz megvetett a szegénység. Értesítés I A városi mozgóképház igazgatósága tisztelettel értesiti a mt. közönséget, hogy a folyton és minden téren fokozódó drágaság folytán kénytelen a mozi helyárait emelni. Midőn a helyáremelést bejelentjük elég ha röviden rámutatunk arra, hogy a mozi a há­ború alatt ezelőtt két évvel emelte alig ész­revehetően a helyárakat és épen ezért remélni merjük, hogy a mt. közönség méltányosnak fogja találni alig néhány százalékos helyár emelésünket akkor, mikor minden más téren több száz százalékkal emelkedett minden. Az uj helyárak a következők: Páholy — — 8 — K. Páholy ülés — 1‘50 „ 1-ső hely — — 1*20 „ Il ik hely — — —*90 „ III- ik hely — — —*60 „ IV- ik hely — — —*50 „ Erkély ülés — — *90 „ Gyermekeknél a Páholy ülés — 1*— * I- ső hely — — —*80 * II- ik hely — — —*60 „ III- ik hely — —*40 „ IV- ik hely — — =-*30 „ Erkélyülés — — — 60 „ Diák jegy — — —*40 „ • t •• .. v/J*’• ­VI.évf. 131 sz. Ara 6.fill. Csütörtök Kecskemét, 1917. november 1 illy SS JBjÉSr lm. jSm jS SS Jlli MS ItíM MS 9M Mi Ms §s$ Bg Mw fK jflBf ■fig*L n ijro «Rák Mm jB8r SS SS jjKg flW jéf&M SS SS ^^MM ^Mr flstí Sp Mg Sí nm: “ nSffl itíSSIm vCffeft _ m MM MkS wSí'. n agaj oR nm JÍSb jw ^ TijlhhMla» jjfihjmM BM ggú 'B&SSI S ' m ^ P . Megjelenik minden héten háromszor 9ͧé*ti t’+spoi 5 Vidék?* poutén ki-ldr* Független poll TI fid!ldp, kedden, csütörtökön és szombaton délután. fsémt X. 18 __ifiéi ítr* . . x tff._ ~ ' S z e n r e s z t ö s é g és h iB dó h i va f a I él 4 •• .. .. 8 Fél én* . ; . 8— Széchenyi-tér 1 sz. — TtMontiim T J74 . . . i_ Mé„é4 »,é , t nzamesztó: D/OSZEGJfy JÓZSEF ~ c v c tff »tim 6 y ifkSSXEXEll X X PL 0" Itphitditársa f7SSSHP!P>

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék