Kecskeméti Napló, 1917. november (6. évfolyam, 131-143. szám)

1917-11-01 / 131. szám

2. ciaai. Kecskeméti Napló 131. szám. >juuuuwirjVLfinfvrriYmriVi'rivr *i— Megjegyzendő, hogy az utalványok ér­vényben maradnak csak addig mig megfele­lő utalványokat ki nem bocsájtunk a régi és az uj helyárak közötti különbséget a pénztárnál rá kell fizetni. A novemberi he!yi árak a fogyasztók számára. Ár kilogrammonként kor.-ban. Tök (főző) -.40 Tők (feketehéiyu, gyenge, nem főző —.15 Sütő tök —.40 Káposzta (fehér) —-50 Káposzta (vörö ) =.60 Kelkáposzta —.66 Karfiol — ,80 Kalaráb (szokás szerinti levéllel) — 90 Paradicsom —-50 Vöröshagyma (makói és erfurti) 1.26 Vöröshagyma egyéb fajta 1-20 Fokhagyma 3.20 Zöldpaprika apró darabonként —.03 Zöldpaprika tölteni való drb.-ként —.06 Eben étkezésre szánt fehér-, tarló-, kerék (kerek) répa —.50 1, rendű válogatott csemege fajalma 1.60 Alma I. rendű 1.10 Alma II. rendű —-90 Alma rázott —-60 Alma hüllőt —.40 Körte 1. rendű 1-60 Körte 11. rendű 1-30 Körte hullott -.50 Szőlő szagos, lúgos, schasellas (saszla) fajok 3.80 Szőlő (egyéb fajok) 3.40 Dió 4-30 Dióbél (tiszta súlyban láda ön­költségi árban) 1460.— Gesztenye (35—40 drb. fél kg.-ra) 2.60 Gesztenye apróbb minőségű 1.80 Sárgarépa, petrezselyem és pasztinák, mép pedig: a) zöld levél nélkül —-90 b) szokás szerint kevés zöld levéllel —‘90 Céklarépa (salátának való, nem takarmányrépa vörös) —'80 Zeiler gumós (szokott zöld levéllel —'90 Dughagyma 280 Mogyoró (belföldi héjjal) 2'40 Torma 1'30 Laboda (spenót) —'90 Helyben a fogyasztóknak, akár termelő, akár kereskedő (kofa stb.] legfeljebb ilyen árakon árusíthat és ezen cikkek — a zöld­eaprika kivétélével — csak kilogrammonként árusíthatók. hírek. Halottak napjára. Sárguló falevelek hullása, virágok hervadása, hősök sirjának gondozása ismét eszünkbe juttatja a világháború borzalmait. Eljött a nap, a halottak napja, a mai napon kegyelettel adó­zunk mindazoknak, akik az örökké­valóság országába költöztek. Sirhant- jukat ünnepélyes diszbe öltöztetjük, szegény, gazdag siet kegyeletét leróni a mai napon azokkal szemben, kiket életükben szeretettel öleltek magukhoz A temetőkben nagy körben álla­nak a hősök sirjai. Itt sirnak az árvák özvegyek, mert a család feje, a gon­dos apa, szerető férj és segítő gyer­mek egy szebb és boldogabb jövőért, a hazáért és királyért áldozta életét! Gondterhes életet él a család. Azonban a jótékonyság gondos keze nem hagyja el az árvákét és özvegye­ket. A mai napon hogy a kegyeletet külszínre fényessé tegyük, mindent el­követünk, azonban ezen áldozatunkban ne feledkezzünk el a hősök árváiról és özvegyeiről sem. Nern kell nagy csak néhány fil­lér, mert a sok fillérből egy hatalmas palotát lehet felállítani az árvák és öz­vegyek lelkében, a megnyugvás palo­táját. Szeretette! fordulunk tehát e gyá­szoló napon Kiskunfélegyháza város közönségéhez, ne feledkezzen meg a hősök árváiról és özvegyeiről s min­den kérelem nélkül juttasson el né­hány fillért e polgármester kezéhez a hősök árváirak. A hősök árvái imára kulcsolt kéz­zel fordulnak a világot teremtő nagy Istenhez s fohászokban kérik a Min denhatót, hogy vessen véget ennek a vészterhez időknek és dicső nemze­tünknek nagy halottai, békességben pihenjenek s a magyar társadalom gon­dos és szerető osztályai pedig jótékony gondoskodásukat a háborúban elesettek árvái és özvegyei felett továbbra is terjesszék ki. * Kitüntetés. Őfelsége a Signum Laudissal tüntette ki dr. Márkus Fe­renc ügyvédjelöltet, az 1. honvéd gy.- ezred tartalékos hadnagyát. * Előléptetés. A kereskedelmi mi­niszter Szüszner Géza állami mérték­hitelesítőt a IX. fizetési osztályba ne­vezte ki. * A KAC Vácon. Vasárnap délután a ! KAC csapata Vácon mérkőzik a bajnoksá­gért az ottani Vas- és Fémmunkások sport­egyletével. A váci csapat tekintélyes játék­erőt képvisel s igy a KAC-nak nagy igye­kezetre van szüksége, hogy veretlenségét és a bajnoki lista első helyét továbbra is meg­őrizze. * Mi a legnagyobb humor. Az, ami­kor a reklám-miniszter azt mondja valaki­nek, hogy reklám-ezredes. Eszembe jut er­ről a két zsidóasszony esete. Mindkettőnek rettentő nagy orra volt s amikor a babköz- pontné elment a szatyingközpontné mellett a dunaparti korzón, mindkettő kárörvendve súgta oda saját élete párjának; „Nézd mi­csoda ronda orr! Olvasni valót küldjünk a hadi kór­házban lévő sebesült és beteg katonáknak. A háború első évében közönségünk ez irány­ban nagy buzgalmat fejtett ki, de mint sok egyébb, ezen csekély figyelem is alá hanyatlott. * Virágot a hősök sírjára A kath. Leányklub vezetősége nagyou kér min­denkit, hogy a hősök sírjára adomá­nyozzon virágokat. Akármilyen kis mennyiséget is elfogadnak a kath. Egylet Rózsa-utcai helyiségében. * Az utolsó ésiegizga'masabb baj­noki mérkőzés vasárnaphoz egy hétre, 11- én lesz a KAC széktói pályáján. A bajnoki lista két vezető egyesülete, a KAC és a Rákosligeti AC mérik össze erejűdet. Te­kintve, hogy a KAC két jó játékosa kato­nának vonának vonult be, a mérkőzés tel­jesen nyílt s egyenlő erők küzdelme lesz. n bajnokságban a KAC vezet, rögtön utána Rákosliget áll. * A reform ció em'ékünnepe. A kecskeméti két protestáns egyház, a reform, jogakadémia és főgimnázium 1917. novem­ber 4-én d. u. 5 órakor a református temp­lomban a reformáció négyszázadik évfordu­lója alkalmából emlékünnepélyt rendez, Az ünnepély sorrendje. 1. 137. dicséret 1. verse. Énekli a közönség. 2. Imádkozik Farkas Kál­mán főgymn. vallástanár. 3. Kovács D.: „Teremtő Isten“ karének. Előadja a Kecs­keméti Dalárda vegyeskara. 4 Egyházi be­szédet tart Sárkány Béla ág. ev. főesp. 5. 137. dicséret 6. verse. Énekli a gyülekezet. 6. Szaval Csépi Lajos joghallgató. 7. Mozart: Kar a Varázsfuvolából. Előadja a Kecske­méti Dalárda vegyeskara. 8. Lmlékbeszédet tart dr. Joó Gyula jogakad. igazg. 9. Him­nusz. Énekli a közönség * A hadifoglyok csak a békekötés után köthetnek házasságot. Apponyi Al­bert közoktatási miniszter most közölte az egyes püspökkel a közös hadügyminiszter határozatát, hogy a monarkia területén levő hadifoglyok csak a békekötés után léphetnek házasságra belföldi honosokkal. Az illetékes hatóságokat uíasitották, hogy a foglyok kérvényét, melyben házasságkötésre kérnek engedelmet, utasítsák el. * A hetedik magyar hadikölcsön. A fővárosi pénzintézetek vezetőinek Wekerle már jelentette, hogy ezutial kincstári jegye­ket nem fog emlitálni, hanem kizárólag örö­kös rentét és pedig egy 6 és egy 5 féi szá­zalékos típusát. Ez újítást jelent a hadiköl- csöneink kibocsátásában, mert a második emisszió óta a pénzügyminiszter a rente mellett következtésen kicstári jegyeket is bocsátott jegyzésre, melyek tudvalévőén bi­zonyos idő múlva névértékben visszafizetésre kerülnek. Ezeknek ugyan megvan az az elő­nyük, hogy a kamatterhük alacsonyabb, mint a rentéé és magasabb kikocsátási kurzust is elbírnak, mint a járadék, de a jelen szem­pontjából hasznos eme tulajdonságaik inel- jett ott van az a nátrányuk, hogy bizonyos dő eleltével, amikor e kincstári jegyek le- árnak, igen nagy tőkék mobiiizására kény­szerítik a kincstárt. Wekerle a kicstár érde- kébrn kívánatosabbnak tartja az örökös ren­tét, melynek évenként visszatérő kamatterhe könnyebben állítható be az államháztartás számadásaiba, mint az állami kölcsönök tő­kevisszafizetést igénylő fajtája. Pénzügyi kö­rökben egyébként bisztosra veszik, hogy az uj hadikölcsönnek igen nagy sikere lesz. Az általános pénzbőségben olasz offenzivánk nagyszerű eredményei a legjobb hagulatot teremtik meg VII. hadikölcsön fogadtatásához.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék