Kecskeméti Napló, 1917. december (6. évfolyam, 144-157. szám)

1917-12-02 / 144. szám

Kettős adventbe lépünk holnap. Az őrök, szent advent 2000 év óta száll a leikekbe a Megváltó születésének előestélyén. 2000 év óta ilyenkor minden évben a mélységek mélységébe tekint le, száll önmagába a keresztény lélek s egész lényünk érzi, sejti, hogy az emberiség, a bű­nös ember nem mutatja méltónak ma­gát a megváltás magasztos, szent tit­kára. Ezért a nemes, a tiszta, az égre tekintő hivő lélek a Krisztus-várás íőnséges négy hetében a bünbánat, a magábaszállás szent köntösét ölti föl magára, hogy tisztult lélekkel, megne­mesedett szívvel méltó legyen a meg­váltás isteni kegyelmére. A másik adventét a sors, az élet súlyos ökölcsapásai, az Istentől elfor­dult gonosz ember, nem a megváltá­sért, hanem épen a bűnökbe dönté­sért, zúdította a szerencsétlen világra. Négy éve érezzük égető, rettentő fü­zét, négy éve festi kegyetlen kézzel az uj, szomorú győszfátyolok, gyászdrapé- riák milliót. Az önmagát meggyötört, a megkínzott, nyomorult ember, mely elfordította tekintetét az égiektől saját magában irtóztatón csalódva várja bűn- bánatos négyesstendős adventét, a béke isteni adományának megváltó eljöve­telét. A démoni tűzvész kialvását, az elindított pusztító fergeteg lecsilla­podását. És ha a boldogító, édes remény­ség, mesebeli, álomba ringató szép szivárványa már bontogatja is szár­nyait, bár ragyogtatja is színeit, mennyi kialudt, letarolt, legyilkolt élet. mennyi gyász, szenvedés, soha nem gyógyuló égető sebek lettek árává. Mennyi sok millió lesz, aki nem örülhet már az eljövetelnek, mennyi sok összetört szív melynek nagyobb marad a kinos fáj­dalma, mint a béke jöttén való öröme. Már jön felénk, már selyem szár­nyai suhognak a béke galambnak. A hit, Krisztus adventjekor érkezik. Mintha csodás útmutatásával isteni a megté- velyedett, nyomorult embernek, hogy minő rettentő a sorsa, ha nem Krisz­tust, a keresztény hit nagy kegyelmét várja, hanem önmaga elbizakodottsá­gának kontár müvétől réméi. Az advent kettőssége a 2000 éves tanulság uj formájával int, figyelmez­tet az örök, igaz útra, föl, föl az ég felé és le, a lélekbe mutat szent, tiszta utakat, amelyekben egyedül lehet az üdvhöz érni. Int, figyelmeztet, hogyha megnemesedni, célhoz érni akarunk, ha a boldogság szent városába vágyik eljutni a fáradt, szenvedő ember, ak­kor csak Krisztustól várjon, imádkoz­zon, kérjen, csak neki szenteljen Ad- ; ventet s leborulva, mellét verve zo­kogja a titkok fönségével szóló esdő • szózatot „Harmatozzatok égi Magasok!“ Mert a másik, a világ útja, ilyen irtó- i zatos, négyéves kinzó adventbe sodor. A Roráték mint már lapunkban egyszer közölve volt, a világítás hiánya miatt egy féf órával később, tehát hat órakor tartatnak meg. Az első hajnali misét vasárnap, december 2-án Ré­vész István prelálus plébánosunk végzi nagy segédlettel, valamint a sz. misét követő pré- pikációt is. A hívek nagy sokasága vesz részt bi­zonyosan ezen hajnali ájtatosságokon ez évben is, hiszen sok a kérni valónk az egek Urától, különösen, hogy harmatozza már epedő lelkünkre a béke kegyelmét, hogy had legyen már legalább az idei Karácsony sz. ünnepén békéjük a jóakaratu embereknek. A kecskeméti rokkantak figyelmébe! Az Országos Hadigondozó Hivatal a hadirokkantak részére a háború folyamány a legkülönbözőbb tanfolyamokat és iskolá­kat állította föl. Ezzel azt a célt óhájtotta szolgálni, hogy az előbbi foglalkozásukat nem folytatható rokkantak uj kereseti foglal­kozásokat sajátíthassanak el. A Hadigondozó Hivatal legalább száz féle foglalkozás elsajátítására tud módot nyúj­tani a rokkantaknak. A rokkantiskolákban a rokkantak csak a Hadigondozó Hivatal ut­ján helyezhetők el. Minden rokkant katoná­nak, ki előbbi foglakozását folytatni nem képes, jövendő megélhetése érdekében első­rangú kötelessége, hogy valamely kereseti ágat elsajátítson. Ma, amikor óriási a mun­káshiány, a rokkatak könnyen tudnak szak- képzettséget nem igénylő keresethez jutni. A i leszerelés után ízonban (bár már ott tarta- nánk) meg fog szűnni s akkor a nem szak­képzett rokkant munkások megélhetése bi­zonytalanná válik. Figyelmezteti ennélfogva a polgármes­teri hivatal a rokkantakat, hogy saját jól fel­fogott érdekükben igyekezzenek odahatni, hogy a Hadigondozó Hivatal által nyújtott lehetőségeket felhasználva magukat oly ke­nyérkereső foglalkozásra képeztessék ki, mely­nek üzését rokkantságuk foka megengedne s háború után is állandó keresetet biztosit. Minden ilyen ügyben a polgármesteri jegyzői hivatal készséggel szolgál útbaigazí­tással. Megkezdődött a fehérnemű akció. Mindent a hadseregnek ! A hadrakelt seregnek fehérneművel és alsóruhával való ellátása szinte leküzdhe­tetlen nehézségekbe ütközik! Ezért a Had- segélyző Hivatal a magyar népnek három éve lángoló lelkesedésébe és minden más nemzetét felülmúló áldozatkézségébe vetett szilárd bizalommal fordul mindazokhoz, kik nyugodt munkában tölthetik itthon napjai­kat, mert hős seregünk ércfala övezi a haza szent földjét. A sereg szükségletéről van szó! Nem jótékonyságot kérünk, hanem kötelességtel- jesitést, melyet senki sem fog megtagadni, akinek gyermeke, hitvese vagy szülője mesz- sze idegenben, ellenséges földön, esőben és fagyban küzd érette és mindnyájukért: A Hadsegélyző Hivatal férfi és női fehérneműt, harisnyát, inget, lábbelit, szok­nyát, törülközőt, asztalkendőt, ágyneműt, zsebkendőt, mindenféle fehér, színes, tarka vászon, pamut, karton és barchet-holmit | kér, amely alsóruhánként viselhető vagy Vl.évf. 144 sz. Ara «.fill. Vasárnap Kecskemét, 1917, december 2 n ... . Megjelenik minden héten háromszor , , rSifirtPflPn nn iflhai an kedden, csütörtökön és szombaton délután. •{#;•» iii'mt kll drti Vldikrt pnfén káhhn < Uyyt/I lull yUth l nOttOjJ % , . , . . X Égi; i„. . . X. ó zerfí es ztos eg es kiadó h iva t a I tí éf t . i 6 Fii i*n ; ; . , 2 %% Széchenyi-tér 1 sz. — laltfonmém: £74 L- .4- Felelős szerkesztő: DI0SZEGJf{J JÓZSEF ....* < rVTL ,, • Efg Hét o ° !{ tlj S X t ME TI ß X FF. 0“ Upkitattársaság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék