Kecskeméti Napló, 1918. július (7. évfolyam, 79-91. szám)

1918-07-03 / 79. szám

r>.<-1«*«»»»'' «i ■«»r*i"rrr • “i Yrrrmr «y- vyjwuwitjwit. Győ3ni akanik! Egyszerre két olyan megpróbál­tatás, mint az egyik a Piave mentén, a másik itthon a munkásszfrájk által, másutt csüggedésre horgasztotta vol­na le a fejeket s a nyomott hangulat legföljebb csak hosszú idő, vagy heggesztő sikerek váithaiták volna ismét bizakodó derűre. A kishitűség még se tudott úrrá lenni fölöttünk. Ugyanannyi idő alatt egyetlen hadi- kölcsönre sem jegyeztünk olyan töme­gesen, mint éppen e legnehezebb napok alatt. És az időjárás okozta múló hadi balszerencse józanitó ha­tással féireismeretienül belejátszott az elszánt munkásmozgalomba is: az emberek egyik napról a másikra meg­higgadtak s az egymás ellen emelt kezek ismét a nagy hadicéljainkat szolgáid közös munkára fogtak össze. És igy lesz tovább is 1 Katonáink időre-órára az elemek ereje eiől ki­térhettek, de holnap már talpon és élői lesznek ismét, hogy diadalmasan befejezzék azt, amit idáig annyi di­csőséggel végeztek. Mi itthon az el­lentétek szándékait mind áthidaljuk, csakhogy összetartásunk annál bizto­sabb támasztékul szolgálhasson hős fiaink önfeláldozásának. Első sorban pedig a mostani hadikölcsön minden előzőt felülmúló eredményének elő­mozdításából kivesszük a részünket valamennyien, hadd lássák ellensége ink, hogy egytől egyig a fronton, ve­lük szemben állunk mind, akik ma­gyaroknak tartjuk magunkat. fi termésrendeíet főbb pontjai. A hivatalos lap szombati száma a közélelmezésrs vonatkozó egész sor rende­letét közöl. Lényegesebb pontok a követ­kezik Őstermelő munkát végző, tizenöt éven felüli férfi és női mnnkás búzából, rozsból, kétszeresből és árpából együtt havonkint és fejenkint 15 kilogrammot, 15 éven aluli férfi és női munkások, valamint egyéb családtagok 12 kilogram terményt igényel­hetnek. Mindenki más részére, ideértve a rendszeres mezőgazdasági munkát nem vég­ző termelőket is, a naponkint fogyasztható lisztmennyiség 240 gram. Gazdasági szükséglet címén csak ak­kora készlet feloldása igényelhető, amely a konvencióra, vándortnunkásök élelmezésére, aratórészre, vetőmagra és hizlalásra feltétle­nül szükséges. Vetőmag cinién kát. holdankint búzá­nál ICO, rozsnál 110, árpánál 100, zabnál 90, bükkönynél 90, kölesnél 20, tatárkánál 70, kg. oldható fel. Lótartásra feloldható: nehéz munkát végző lónál egy évre legfeljebb 7 méter- mázsa zab; tenyésztésre szolgáló méniovak nái 12, két éven aluli csikónál 3 métermá* zsa zab. Sertéshizlalásra szarvasmarhatartásra ár­pa és zab általában nem használható fel. Kivitel csak a tenyészállatokkal tehető. Baromfiállomány eltartására csak ocsu vehető igénybe. Aki nem termelő, az szeptember vé­géig szóló szükségletét bevásárolhatja a ha­ditermény megbízottjánál, hatósági igazol­vánnyal. A termésrendelet végrehajtása A közélelmezési miniszter hosszú vég­rehajtási utasítást adott ki arról, miként kell a termés lefoglalását és beszolgáltatását szabályozó kormányrendeletet végrehajtani. A kicsépelt mennyiségekkel az átvételi bizottság rendelkezik. A termelő azonban házi és gazgasági szükségletére a bizottság megérkezése előtt is felhasználhat igazolt mennyiségeket. A sertéshizlalás. Egy darab sertést mindenki hiz­lalhat. Egy darabon felül bárki csak annyi | sertést hizlalhat, ahány sertés zsírjára és i szalonnájára a háztartásban, vagy gazdasá­gában ellátást élvező személyek, vagy sza Ionná járandósággal biró munkások ellá­tásához a fejadagok alapján szükség vám A hizlalási engedélyt a polgármester adja meg. Húsznál több sertést csak a földmive- lési miniszter engedélyével hizlalhat^. A sertések levágása csak hatósági engedéllyel történhetik. Az engedély feltételeit külön rendelet fogja szabályozni. A gabonaárak annál nagyobbak, minél korábban adják be a haditerménynek A búza pl. juiius 15-ig 90 kor. s az ár minden hónapban 10—15 K.-val csökken egész 60 koronáig, ugyanígy a rozs, árpa s kukorica is. Felhívás. A Gazdasági Egyesület felhívja azon gazdákat, kik a folyó évben sertéshizlalás­sal óhajtanak foglalkozni, iiogy ezen szán­dékukat az egyesület irodájában még a cséplés megkezdése előtt feltétlenül bejelent­sék, mivel csak ezen esetben számíthatnak arra, hogy sertéseik részére a hizlalótakar­mány vissrahagyatik. — Azok a feltételek melyek mellett a hizlalás lehetséges, megtud­hatók a jelentkezéssel egyidejűleg. A bejelentés sürgős s azt saját érde­kében egy sertéstartó gazda se mulassza el. Gazdasági Egyesület. Hirdetmény. A földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 99108/1918 és 99109/1918 számú rendelete értelmében úgy a tavalyról kimaradt, mint az idei szálastakarmány és szalma félék zár alá vételét mai naptól kezdve elrendelem s értesítem a lakosságot, hogy f. évi szeptem­ber hó végéig terjedhető szükségletüket, a közvetítő kereskedelem kizárásával — vá­sárlás utján — közvetlenül á termelőktől egyenlőre kizárólag csakis állattartók fedez­hetik. Egy számos állatra havonkint 3 mm. szálas takarmány vehető számításba. Az alom szalma mennyiség későbbi rendelettel fog megállapítani. A forgalomba kerülő szálas-takarmány félékre a megállapított árak továbbra is ér­vényben maradnak. Szálas-takarmány és szalma félét a törvényhatóság területéről kocsin, vasúton vagy bármi más módon elszállítani tilos, enge^átyévelhizlalhat^. r Megjelenik minden héten háromszor héik; kilőttt Mikf. puli' kaié» független pOÍltlRdlIap* kedden’ csütörtökön és szombaton délután. á,iís ifft X. 12— e,in itn . . X. 18..^ Szerkesztőség és kia dó h i va t a I ti . J . , t— PH tv» . ; l . 8— ^ Széchenyi-tér 1 sz. — lehfonoiám. 274 h” • ■ • *- *Htté Felelős szerkesztő: DiCSZEGM JÓZSEF “ c „ c f h,ldil *99 ó x EQ S Ji E ME 11 ti PL 0" lapkit dó társaság Vll. évf. 79 sz. Ara e fill. Szerda Kecskemét, 1918 július 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék