Kecskeméti Napló, 1918. augusztus (7. évfolyam, 92-104. szám)

1918-08-02 / 92. szám

A ikpip?«nek gvőzelme Myngaton. Megverték a franciákat és angoiokat. 24,000 teg«]; Julius 15-ike dt« A német nagyvezérkar mai jelentése. Ruppiecht bajor trónörökös badcsoportj? : Flandriá­ban igen élénk felderítő tevékenység. Egy Merrys ellen irányult megismételt ellenséges előretörés alkalmával a he­lyiség 37 ellenség kezében maradt. Alberttól északra és a Sommelól délre korán reggel erős tűzharcok. A nap csen­desen folyt íe. A német trónörökös hadcsoportja: Az ellenséges gyalogság a julius 29-ikén Hartennes és Fere en Tarden- noistó! nyugatra levő terüket közti egész csatatéren, 29-ui veresége után tétlen maradt Saponay előtt az ellenségnek egy heves részleges támadását visszautasítottuk. Az utóbbi napok harcaiban 40C0-néi több foglyot ejtettünk és így julius 15-ike óta ejtett foglyok száma 24.000-nél többre emelkedett. Tegnap légi harcban 19 ebenséges repülőgépet lőt­tünk le* Löwenhardt hadnagy 47. és t8-iki légi győzel­mét aratta. LUDENDORFF. Újabb eloDycmu-isuok Albániában. A vezérkar főnökének mai jelentése A Sasso Rosso vidékén sikeres roham csa­pat vállalkozásból 25 foglyot szállítottunk be. Az egész velencei szakaszon igen élénk tűzharc Albániában tartós nyomásunknak engedve, az ellenség ma reggel több helyen kiürítette legelői levő vonalait. Vezérkar főnöke. Magyar lányok. S háború utáni időkre gondolunk. Szakítsunk már egy kicsit a vérrel és a sóvárgott békeidők nagy feladataira térjünk rá. Igen kedves, hófehér té­téin át hozunk itt elő. A magyar lányok békeszerepléséről mesélünk valamit. Mondják: kényes a nőkérdés. Kevés a férfi sok a nő; ez a prob­léma nyílja. Részben igen, de a probléma mesterségesen is hizik. Min­den társadalmi osztály ; szolga, iparos kereskedő, lateiner, diplomát nyomkod I a leány kezébe. Valóságos kisasszony- I gyártás folyik, Taniiónő, meg hivatal­nokkisasszony lesz a sarki hordár lányából ép úgy, mint a törvényszéki biró ur leánya őnagyságából. Hogy micsoda szerencsétlen politika ez, azt mindenki látja. Korántsem a tanulás ellen kardoskodunk mi itt. Csak a leánynevelés impraktikussága, a kis- asszonykodási mánia, a fenn az ernyő nincsen kas nevelés ellen iiunk. Nőnevelésünket praktikus irány* ba keli terelni. Ez szól minden tár­sadalmi osztálynak. — A hivatalnok urak hangosan sirt nyomora rrOg rikítóbb a hivatalnoknők, a tanitő-jk táborában. Mert a női hiúságtól fo- k.zrit több igény még kevesebb fizetésen kínlódik mint a férfiaknál. Nem lenne- e helyesebb a nőne­velést a magyar gazdasági önnálíóság oly nagyfontosságu törekvés 'el egy­bekapcsolni és a nőket gyakorlati, ipari és kereskedelmi, kézműves, gazdasági pályára nevelni ? A kony- hakertésznő, az építőmester kisasszo­nyok, a füszerkereskedő őnagysága, a divatárus úrnő ép oly méltó a kéz­csókra, a tiszteiéire, mint a vasúti pénztárosnő vagy a nagyvárosban kis fizetéssel vergődő tanítónő és hivatal­nok kisasszony. Ebbe az irányba terelve a nép­nevelés női részét, óriási hasznot hoz­VII. évf. 92 sz. Ára 6 fill. Péntek Kec^^^^^^uguszt^J. Megjelenik mindenhéten háromszor Helyben Vidékre Fürrrrptlpn nnlifőlzatlan kedden, csütörtökön és szombaton délután házhoz küldve: póstán küldve; ruggtULeii pulii« l\al icip. Szerkesztőség és kiadóhivatal Egész évre 12 K. tgész évre 16 K. 0 p . esztcseg es Kiaaontvatai Fél évre 6 „ Fél évre 8 „ Széchenyi-tér 1. sz. — Telefon 274 Nfgjred évre 3 . Nepyed évre 4 pe|e,ö8 SOTkes!tí DlösztOHY JÓZSEF „ , ‘s k,iad*hivala; Egyes szám éra 6 fill. Kecskeméti Napló lapkiadó társaság- -üV»VY-inJW--|)W^ t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék