Kecskeméti Napló, 1918. szeptember (7. évfolyam, 105-117. szám)

1918-09-01 / 105. szám

A franciák súlyos veresége Pont St. Mard és Chavigny között A» ellenség' wesate«é- ge mokatlanni nagy. A vezérkar főnökének mai jelentése. Rupprecht bajor trónörökös és Boehn vezérezredes hadcsoportjai: Előtéri harcok Lystői kétoldalt és a Scar- petól északra, Arrastól délkeletre tüzérségi és harci repü­lőgépek a csatatérre tartó ellenséges páncélkocsikat és gyalogságot hatásosan tűz alá vettek. Déltájban az ellenség ismét megkezdte támadásait. Ezek súlypontja tegnap az Arras-Cambrai úttól délre ' voltak. Az ellenség Pont St. Mard és Chavigny között kora j reggeltől kezdve támadta vonalainkat. Sikerei vállalkozásaink « * az olasz fronton. Az ellenség taraadásait Asiagoraál visszavertük. A vezérkar főnökének mai jelentése A Hétközség fensikján a harci tevékenység növekedett. Asiagonál és a Col del Rossotól északra az ellenség he­ves tüzérségi előkészítés után több előretörést kísérelt meg amelyet részint tüzelésünkkel, részint pedig elleníökéssel visszavertünk. rtorító? délre lovassági rohamcsapataink megtámadtak egy ellenséges támaszpontot és a megszálló legénység egy részét elfogták. Tanítónő és ovónőválasztás. A községi iskolaszék végre arra a csak igazán helyeselhető álláspontra helyezkedett, hogy a megürült tanítói és óvónői állásokat a háború dacára betölti, hogy ezáltal véget vessen annak a tarthatatlan állapotnak, hogy évek hosszú során helyettesekkel kel­lett e fontos népnevelési áilásokkai egybekötött szolgálatokat eüáttatni, mely iskolaszéki korábbi álláspont folytán az ügyes, képzett és törekvő helyettesek buzgalma dacára mégis csak népnevelésünk húzta a rövideb- bet s a helyettesítés maga pedig a tanítónők egyenes kizsákmányolása volt. [Havi 80 koronát kaptak a vá­rostól.) Midőn azonban lelkendezve üd­vözöljük a megüresedett tani tói és óvónői állások betöltését kimondó is- ' iac'aszéki határozatot és amidőn nagy ötdíüRiel látjuk, hogy az összes taní­tói állásokat nők is betömhetik — mi­ben suég a háború okozta férfitanitó hiány mellett a tanítónők arravalósá- gát és jeles képzettségüknek elisme­rését látjuk — nem haladhatunk el sző nélkül a kiirt pályázati hirdetmény mellett és foglalkoznunk kell a közel­gő választásokkal, mely nem a szo­kott — és a múltkor gyakran ismét­lődött egyes választások recipéje szerint kell, hogy lefoiylyék, hanem kell, hogy eredményezze a választás mindazon célok elérését, mely egy jó, helyes és bölcs választás nyomában járni szokott. A jelenlegi választás az állások nagy számánál fogva valóságos vér- felfrisités jellegével bir, hiszen a nagy tanító testület egy nyolcad részét je­lenti a megválasztandók csapata, mely uj erők bevonulása alkalmas az egész Megjelenik minden ? héten háromszor Helyben Vidékre Fücrcrpflpri HOlttí k'íi líUl kedden, csütörtökön és szombaton délután házhoz ktndve: pfsla^ küldv^ > ^ * Szerkesztőség és kiadóhivatal Egész évre 12 K. fceész évre 16 K. _ . . . & Fél évre 6 Fél évre 8 Szechenyi-tér 1. sz. — Telefon 274 Negyedévre 3* Negyedévre 4” , . 4. niAc. -uv lA„c_„ Laptulajdonos és kiadóhivatal Egyes szám ára 6 fül. Felelős szerkesztő : DIÓSZtGHY JÓZSEF Kecskeméti Napló lapkiadó társaság I Vll.évf. 105 sz. Ára 6 fill. Vasárnap Kecskemét, 1918 szeptember 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék