Kecskeméti Napló, 1918. október (7. évfolyam, 118-130. szám)

1918-10-02 / 118. szám

Ó- és ujVagyonok. A földbirtok jövő rendjével fog­lalkozó törvényjavaslat áilitóan különb­séget fog tenni a régi, öröklött és a frissen háború alatt szerzett vagyon között. Ez a hir, melyet meg nem cáfoltak, bizonyos nagyon érezhető nyugtalanságot okozott a hadigazda­gok és hadimilliomosok berke­iben. A megkülönböztetés, elyet a Serényi gróf által készitett javaslat tenni óhajt, nem egészen uj. Már Ghiliány báró azt tervezte, hogy az állam által való visszavásárlás első­sorban a hadiszerzeményekre vonat kozik. De amit a merkantil irók feled­nek, főleg az, hogy a régi és uj va­gyonok közti különbséget ők már a haladás nevében régen megcsinálták, persze az utóbbi katogória javára. Most, mikor a nyárs hegye fordul, és ellenük készül Irányulni, jajgatnak és reakcióról fecsegnek. Az a hajsza, amit élükön Hegedűs Lóránttal évek sora óta a kötött birtok ellen szitának nem a kategórizálása az ingatlanok­nak ? A kötött birtok ugyanis rende­sen régi birtok, a többi amiről nem volt szó, az újabb szerzemény. Ép ezért Serényi Béla gróf a tervezett intézkedésénél számolhat mindazok támogatásával, akik tudják, hogy az ó- és ujvagyon közt főleg most, a háború forgatagában nagy különbség van, amelynek ellensúlyo­zása fontos nemzeti érdekek követel­ménye. A megkülönböztetés kü önben amint érintettük, a merkantilisták kez­dették a haladás nevében és most m erős:teni akarjuk az egészséges és biztosított nemzeti lét szempontjából. Ha jajgatnak és háborognak, mi nyu­godtan kiállthatjuk nekik oda: a ti bűnötök. fl jWollinápyak. Megilletődve búcsúznak és hálás kö­szönetét mondanak mindazoknak, akik az özvegyek és árvák felsegéíyezésére rendezett ünnepségben őket támogatták. A város nagybecsű vezetőségének akik jóakarattal jártak kezünkre. A nőegyletek fenkölt lel­kületű vezetőségének, Papp György főka­pitány, dr. Szabó Lajos, és Szabó Ambius urnák, akik lelkes ambícióval álltak a ma­gasztos cél fáradságos szolgálatába, a 94 es és 30-as uraknak, különösen Plisctike, Mor­fin hadnagy, Rákossy és Keppesi főhadnagy- uraknak, akik nemes hévvel, ősszinte buz­galommal teljesítették mindenütt, amit ma­gukra vállaltak, és végül — de első sorban — a sajtónak, hol legmesszebb menő szí­vességre találtunk s kik érkezésünket és munkánkat baráti magyar vendégszeretette fogadták. Búcsúzunk a kecskemétiektől, kik­nek nemes szivüségéért őszinte köszönettel tartozunk és akik — ha másért nem, de a jótévő esőért — nekünk is viszont hálára kötelezettek. Nekik jót hozott a megváltozott idő, — az özvegyektől sok fillért rabolt el. Most utoljára ismét hozzájuk fordulunk» pótolják az elmaradt filléreket még kint levő gyiljtőiveken s juttasák be a gyüjtőiveket az összes gyűjtők okt. 10-ig a polgármes­teri hivatalba. A Mollinaryak a legszebb emlékekkel ragaszkodó szeretettel mennek eí s bíznak benne, hogy szülővárosuk közönsége is jó­indulattal és örömmel várják őket vissza. „KATHOhiMs Häz“ Budapesten. H Katholikus Népszövetség kormány­zótanácsa hosszabb idő óta egy igen élet­revaló és az egész katholikus közvélemény előtt bizonyára rendkívül szimpatikus terv­vel foglalkozik. Arról van szó, hogy orszá­gos mozgalmat indít, hogy egy impozáns Katholikus Ház épüljön Budapesten. Országos szervezeteinket, mozgalmain­kat régi idő óta bénítja a megfelelő gyü- léstermek, egyesületi helyiségek, irodák hiá­nya. Valahányszor egy nagyobb gyűlésre van szükség, végig kell házalni azokat, akik leg'öbbször ellenséges indulattal állnak velünk szemben, hogy kegyelemből adjanak helyet nekünk, akiktől szerelnék a levegőt is elvonni, hz a ieaiázó helyzet nem fog megszűnni mindaddig, amig egy méreteiben hatalmas, stílusában Budapestet dicsőítő és bennünket kntho'ikusokat méltóképen repre­zentáló Katholikus Ház nem épül, amely helyet adjon azoknak a szervezeteknek, amelyeknek erre jogos igényük lehet. A Katholikus Népszövetségnek az a terve, hogy ilyen ház építését tegye lehetővé. Nemcsak magának akar hajlékot teremteni, hanem egy katholikus középület, egy egyesületi ház megépítése a terv. A kormányzótanács a tervezet végle­ges kidolgozásával Zlinszi-.y János elnöklete alatt Hailer István, Huszár Károly, Moido- ványi Gyula és Vass József dr. kormányzó- tanácsi tagokat bízta meg. Mint értesülünk a tervezet csaknem készen van, s alapelve az, hogy mindenki számára lehetővé tegye a vállalkozásban vaió részvételt. Magunk is nagy várakozással tekintünk az akció elé, mert a Katholikus Házára igazán nagy szük­ség van. , A Fruktus Í0 ezer hl. hordót bocsájt a szőlős­gazdák rendelkezésére. Miután a musfpiac szünetel s a szőlősgazdák bizonytalanságban van­nak, a Frukíus rt. igen nagyjelentő­ségű s a legteljesebb elismerésre méltó lépésre határozta el magát. 10 ezer hl. hordóját pincével a hordókkal nem rendelkező szőlősgaz­dák rendelkeikezésére bocsájtja. Minden hl-re magas kölcsönt ad­nak. A hordóhasználatért az első fej­tésig 50 fillér használati dijat kell fizetni hl énként. Az eladási jog a gazdáké marad. Szüretelni azonnal lehet. Bővebb felvilágositást a Fruktus Rákóczi-uti irodája ad. Megjelenik minden héten háromszo Hegben Vidékre FiiO'O'Ptlpn nnlitikílilíin kedden, csütörtökön és szombaton délután házhoz küldve: póstán küldve; 1 Ufe&CllCI1 H^HlIKdl ld[J. . , ...... Egész évre 12 K, tgész évre 16 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Fél évre 6 „ Fél évre 8 „ Széchenyi-tér 1. sz. — Telefon 274 Negyed évre 3 „ Negyed évre 4 „ ni.C7 .uv lA7Cnc Laptulajdonos és kiadóhivatal Egye, szám ára 6 fill. Felelős szerkeszd : DIÓSZbOHY JÓZSEF Kecskemé(l Nap|ó |apkiadő (á,s„6ág VII. évf. 118 sz. Ára 6 fill. Szerda Kecskemét, 1918 október 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék