Kecskeméti Napló, 1918. december (7. évfolyam, 141-152. szám)

1918-12-01 / 141. szám

Szilézia ulfimáíomoí küld a berlini kormánynak Berlin, november 29, j A boroszlói néptanács ultimátumot küld a berlini kormánynak, hogy az alkotmányoző gyűlés választásait azonnal Írja ki és tegye közszemlére a választék lajstro­mait. Ellenkező esetben Szilézia úgy gazdaságilag, mint politikailag elszakad Poroszországtól. Három hónapig1 tárgya! a . békekonferencia. Genf, november 29. A Havas ügynökség jelentése megerősíti, hogy a béketdrgyalások nem VeisiiSiesben, ha­nem Párisban, a külügyi hivatalban lesznek. A konferencia három hónapig tart, a békeszerződést előreláthatólag csak áprilisban Írják alá. A csehek kivonulnak Magyarországból. A minisztertanács, amely tizenegy órakor kezdődött délután két óráig tárgyalta azt az egyezmény tervezetet, amelyet Jászi Oszkár terjesztett a kormány elé. Két órakor, a minisztertanács végeztével, Jászi ebédemi ment, de há­rom órakor már együtt ült a csehek, illetőleg a tótok küi- küldötíeivel. A döntő megbeszélésen Juriga Nándor volt országgyűlési képviselő és Mudony ismeri tót vezér is részt vett. Beavatott helyen azt hiszik, hogy a délutáni tárgyalás teljes eredményre vezet, úgy hogy az egyez­ményt a magyar, cseh és tót politikusok már ma este aláírhatják. Keresztény szocialista párt. Mi is várluk ezt az átalakulást a mi lelkűnkben *s égtek a szocializ­mus, a demokrácia napvilágot követelő nagy eszméi. Még is az elmúlt hetek­ben úgy éreztük, hogy örökös tétlen­ségre leszünk kárhoztatva, ha nem csatlakozunk a szociáldemokrata tá­borhoz. A szociáldemokráciát programjá­ban és munkájában örömmel követjük amennyiben ez tisztán szocializmus és tisztán demokrácia. De amint ök bizalmatlanok a régi emberekkel szem­ben múltjuk miau, ép úgy mi is bi­zalmatlanok vagyunk velük szemben az ö múltjuk miatt. Mi a szocializ­mus, a demokrácia első alaptörvényé­nek a leikiismeretszabadság feltétlen megvalósítását Ismerjük. És amikor ők a vallásról mint magánügyről be­szélnek, nem tudjuk elfelejteni a múl­tat, azt, hogy úgy élőszóval, mint Írásban nem csak a kereszténység papjait és külső szervezetét támadták, hanem a kereszténység dogmáit is gúny tárgyává tették. Mi még em­lékszünk a Népszava húsvéti és ka­rácsonyi vezércikkeire, amelyek sok ezer hivő keresztény lelkén égő sebet ejtettek. Amint ők nem tudják felejteni a múltat, mi sem feledhet­jük azt. Véleményünk szerint nem igazi szocializmus az, amely a keresztény­ség évezredes várát lerombolni készüí és — a hatalomra jutott magyar szo­cializmustól a jövőben aligha várha­tunk ennél egyebet, — amint nem igazi szociális birtokreform az, amely nem annak örvend, hogy a földtelen testvéreknek földet ad, hanem azon örül, hogy az egyházakat vagyonuk­ból végre megfosztja. Megjelenik minden héten háromxi MrtuÄve: pJÄdve-; Független politikailap. tew™- “««rmon * gombaion délután Egész évre 12 K, ügész évre 16 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Fél évre 6 „ Fél évre 8 „ ^ Széchenyi-tér 1. sz. — Telefon 274 Negyed évre 3 „ Negyed évre 4„ _,rtC7 _uv iA7CC_ Laptulajdonos és kiadóhivatal Egy« tóm to 6 fill. W,-í8 «to«»: DlOSZtOHY JÓZSEF |apkjad6 VII. évf. 141 sz. Ara 10 fill. Vasárnap Kecskemét, 1918 december 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék