Kecskeméti Napló, 1919. január (8. évfolyam, 1-14. szám)

1919-01-01 / 1. szám

Független poliükailap. Felelős szerkesztő : DIÓSZtGHY JÓZSEF Megjelenik mindn héten há rctrsí kedden, csütörtökön és szombaton délután Szerkesztőség és kiadóhivatal Széchenyi-tér 1. sz. — Telefen 274 Laptulajdonos és kiadóhivatal Kecskeméti Napló lapkiadó társaság fiz anarchikus, túlzott reformok, a bolsevizmus, a kommunizmus okai itthon találhatók. A mérséklet útját nem a vér, hanem a véren szerzett bankók, vagyon gö- röngyösitctték be. Akt ma rongyot szedett, másnap már bakancsot, posz­tót szállított és egyébbel kupeckedett Emelkedett a vagyonosok száma s ezzel szemben természetesen hatalma sat szökkent a pauperizrous, a nyo moruság, a szegénység Mennél többen gazdagodtak, any nyival százszor többen szegényedtek. S ez a nagy egyenlőtlenség a va- gyonelosztasban teremtette meg szinte természetes következménnyel a mai rendetlenséget, tulsást, anarchikus tö­rekvéseket az országban. Hiányzott az erkölcs: a tisztesség és becsület az üzleti szellemben, de ezt takarni tudták néhány hizelgő szóval s meg­tévesztették hazug jelszavakkal. Nyíljék tehát a szemetek, akik­nek a macskakölyök szemével kellett nézni a világot Munkásság, s te ár­ván hagyott középosztály, meg ti, jövőnk „virága“ ifjúság! Eddig nem szólhattatok bele a világ alakulásába, a társadalmi életbe sem úgyszólván, mert nem láttátok, hogy hogyan ássák alá az épülő erkölcsi világrendet Mert igazságnak kellett elfogadni azt, amit azok hirdettek, magyaráztak és cselekedtek. Most látjátok! Az ó- szövetség kapuit festették be a tudo­mány színeivel és oda vezettek vissza benneteket s viszik vissza az emberi­séget az Erkölcs és szeretet forradal­mának ellenforradalmárai. Jajj lesz tehát ott tovább is, ahol a „szemet szemért“, „fogat fogért“ érvényesül. Hol gyűlölet és osztályharc, — mely megbolygatja a társadalom s igy a nemzet békéjét, — sodorja az em­beriséget. Ahol azt hangoztatják: szeresd felebarátodat és gyűlöld el­lenségedet Mert, aki nem érti meg a világ leghatalmasabb és legeszmiebb forradalmát, az Uj Szövetség világát, mit Krisztus alkotott, s aki nem tud azon haladni, hanem benn marad az Ó-szövetség terror-világában, az bi­zony nem adhatja, attól nem várhat­juk kevésbbé sem a világ, sem a társadalmi, de a ielki békét, nyugal­mat sem. Épüljünk tehát Krisztus ethikáján erkölcs rendszerén Hisz abbói hajtot­tak ki a wilsoni elvek is, melyekben erősen bízunk, hogy menthetik hazánk­nak a Kárpátok határát H Csomákné-Vásárhelyi kamarasene-esíéről. Az idei elszomoritóan megkésve kez­dődő hangversenyévad első estéje volt va­sárnap este az Otthon dísztermében. Tavaly ilyenkor már ki tudná megmondani hányadik koncertnél tartottak. A nemes, komoly ze­nére szomjas közönség csakugyan teljesen meg is töltötte a nagy termet és megértő, a programmhoz és előadáshoz méltó néma csendben hallgatta a kamarazene három nagyszerű alkotását. Schumann A. moll és Beethoven C. moll hegedüszonátája volt a műsoron és a Pastoral szonáta. A, két hegedüszonátában a fiatal Vásárhelyi Zoltán mutatkozik be a kö­zönség eiőtt. Már a műfajnak és darabjai­nak megválasztásában is tanúsítja, hogy a zene legtisztább, legmagasabb régióiban érzi otthon magát, a rendesen pódiumra cipelt, szemfényvesztő, üres Wiuxtemps, Wieniav- szki-féle koncert muzsika sekélyes vizei he­lyett. Előadásában szeretet, elmélyedés ér­zett ki, a fiatalság nemes ambíciója kifejezni mindazt, amit a nagy alkotók müveitől lel­kében megmozdult. Nagyon kívánatos volna, ha a kamaramuzsika egyéb gyönyörűséges alkotásait is meghallhatnánk ebben az egy­üttesben. A zongoraszólamot Csomákné játszotta szépen, méltó módon, mint nehéz, nemes hangszerének teljes hatalmú ura. Nem tak­tusra mért összjátékot adott a zongorái, hisz az igazán kevés volna, hanem összeolvadó, egymáshoz fonódó más hangszeren megjelenő előadását ugyanannak az érzésnek, ugyan­annak az egységes felfogásnak. Szólódarabja is az est emelkedett han­gulatába méltó volt. Az örök szép Pastoral szonáta előadásáért igazán hálásak vagyunk. Az első tétel lelkesült áhítata, a második­nak mélységes, nagyszerű magába szállása gyönyörűen kifejezésre lelt. A Scherzoban csakúgy kacagott a boldogságtól, vidám derűtől a természet szépségein megittasult lélek, mely boldogan, a természet biblikus egyszerűségében és nyugalmában fölemel­kedik oda, hol nincsen már semmi emberi hitványság, önzés, ember keze szennyének hire se. Hálás köszönet az előadóknak a gyö­nyörű estéért. T. K. Olvasóinkhoz A nyolcadik év küszöbén az ősi magyar érzés szent füzével s a ke­resztény világnézet mindenkit átölelő szeretetével fordulunk kedves olva­sóinkhoz Magyarország történelmének leg­nehezebb, íegválságosabb, legszomo- rubb korszakában voltunk a kioltha- tatlan magyar nemzeti érzés es ke­resztény világfelfogás rendíthetetlen hivei. Egy uj, szebb, demokratikus magyar jövőért küzdöttünk, hazánk boldogságáért s a dolgozó nép be­csületes megélhetésének feltételeiért Ebben a nemes, hazafias mun-' kában netn az anyagi előnyök adták meg a rugót, mert s erre büsz­kén hivatkozhatunk, a nagy cél érdekében sok áldozatot hoztunk De nekünk nincs is szükségünk a ha­szonra, hiszen azért küzdöttünk min­dig az önző és anyagias világfelfogás ellen. Dacára, hogy a többi lapok há­romszorosára emelték előfizetési dijai­kat a múlt év folyamán, mi egyszer sem tettük, mert azt akartuk, hogy lapunk nemes intencióinak olvasása senkinek sem okozzon anyagi áldo­zatot. Most, amikor már a lap előállí­tás eszközei megháromszorosodtak, kényszerültünk végre mi is a többi v a»■»« Vili. évf. 1 sz. Ara 20 fill. Szerda Kecskéméi, 1919 január Előfizetési éra: Melyben Vidékre házlicz küldve: póstán küldve; Egész évre 3ö K. twész évre 23 K. FÜ évre 15 „ Fél évre 17 „ Negyed évre 7 50 „ Negyed évre 8 „ Egyes szám ára 20 fill.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék