Kecskeméti Napló, 1919. február (8. évfolyam, 15-26. szám)

1919-02-02 / 15. szám

Vili. évf. 15 sz. Ara 20 fjiíl. Vasárnap Kecskemét, 1919 február 2 JMV íSái mBmi 13»a fíty ah Mfe jjKaS jKsr wttK jHV m?stb&c. H Előfizetési ára: Helyben Vidékre házhoz küldte : pórtán küldve ; Egész évre 3ö K. tnész évre 32 K. Fél évre 15 „ Félévre 17 „ Negyed évre 7 50 „ Negyed évre 8 „ Egyes szám ára 20 fill. Független poiitikaiíap. Felelős szerkesztő : DIÓSZhGHY JÓZSEF Megjelenik minden héten háromszor kedden, csütörtökön és szombaton délután Szerkesztőség és kiadóhivatal Széchenyi-tér 1. sz. — Telefon 274 Laptulajdonos és kiadóhivatal Kecskeméti Napló lapkiadó társaság Keresztényszocializ­mus és az intelligencia. Keresztényszocializmus — intelli­gencia a valóságban milyen messze állanak még ma is egymástól. Ha egy intelligens emberrel beszélek s elő­hozom a keresztény szocializmust, le­nézően mosolyog — sajnos kevesen vannak a nem ilyenek — olyan for mán, a hogy valami ósdi, régi dolog­ról szólunk ma a haladás és kultúra idejében Pedig a keresztényszocializ­mus nem mosolyogni való dolog, ha­nem a mosolygó, modernséget mimelő emberekből hiányzik a megértés, a bátorság. / Nem akarnak, szégyelnek, félnek oda állni a keresztényszocializmus zászlója alá, mert hátha valaki meg találja írni róluk, hogy meggyőződé sük és elveik vannak és akkor , . . Ók tehát feladják elveiket, meggyő­ződésüket, s mosolyognak azon, ami­hez legközelebb áll a lelkűk, amelyet magukban akarnak tán, de nyíltan nem mernek meghallani. Ma kérész tény intelligenciánk legnagyobb részt ilyen félénk, meggyőződés nélküli, világnézetekkel egyezkedő emberek­ből áll. És ez nem a keresztény­szocializmus hibája, hanem az em­bereké. A keresztény szocializmus tulaj­donkép majdnem azokért a célokért küzd, mint a szociáldemokrácia. De szebbet, értékesebbet, többet ad an­nál Az alapja erősebb és erre az alapra — ha munkás hiányában las­san is — de biztosan épít. A szociáldemokrácia földi erede­tű Az anyag föiött uralkodó Isteni erőkből semmit sem vitt bele tanaiba És éppen azért van az, hogy — ha­bár gazdasági téren sikereket is ért el — de híveinek nem ad megnyug­vást, megelégedést. A szociáldemok­rata lélak nyugtalan, elégedetlen, mert hiányzik nála óz, ami a keresztény­szocializmusnál a megnyugvást, meg­elégedést adja : a szeretet, A keresz­tényszocializmus magáénak vallja a legnagyobb szociális «Ivet, amit Krisztus hozott az emberek közé ; a szeratet. Erre épit. Nem harcot hir­det a társadalmi osztályok között, hanem megértést, szerető együttmű­ködést. A keresztényszocializmus keresz­tény erkölcsi alapon állva hirdeti a jog, az igazság és szeretet elveit. A szeretet hirdetése mellett bátran és félelem nélkül küzd minden em­ber jogáért, igazságért és a bolgsá- gáért. Ezeket hirdeti a keresztény szo­cializmus meg nem rettenve, kicsiny szóval ugyan-, de férfiasán megállva helyét. S az intelligenciánk ? Az még most is távolról kacag rajtunk. Nem törődve semmivel, a jövőért ne* aggódva él ez az intelligencia mind­addig, mig az események be ne nem igazolják, hogy tévedett. Mert bűn az ahogy kiáltásunkat, könyörgéseinket mosolyogva, patópálos kézlegyintés­sel elintézi. Kigonyoltak bennünket, mint a papság slepp hordozóit, pe­dig nem azok voltunk. Csak termé­szetes volt az, hogy ha az intelligen­cia távol van, akkor a papság veszi kezébe a vezetést Es ha a papság nem tette volna ezt meg ? Akkor ma még itt sem állnánk, vagy sehol sem Most ennek meg kell változnia A keresztény intelligencia áiljon a kor­mánykerékhez, váltsa fel munkájá­ban a papságot, mert a papság hi­vatása más. Garanciát követelt az intelligen cia tőlünk, hogy megtudjuk e védeni érdekeit, pedig ha zászlónk alá áll, úgy saját maga hozza érdekei védel­mének garanciáit. Keresztény intelligenciánk távol áll a keresztény szociálista mozgalom­tól, s ha hallott róla, már előre mo­solygott és védekezett, hogy mara­dinak ne lássék. Ha pedig szint kel lett vallania, úgy egész biztos elle­nünk fordult. Mert intelligenciánk egy hatalmas százaléka nem igen is­merte az elvhüséget, a nyílt színval­lást. Befelé tán hivő, de kifelé elő­ítéletekre, formákra adó. Tipikus példája ennek az a ke­resztény intelligens ember, aki néha lopva, vagy szokásból felkeresi a temp­lomot, hogy lelkét pillanatokra meg­nyugtassa s hogy az Istennel szem­ben alibit igazoljon. Gyáva volt in­telligenciánk akkor, mikor a világné­zetek harcában bátornak kellett volna lennie,. És nem vette észre, hogy nem­törődömségével, elveihez való hűtlen­séggel saját sírját ásta meg. Intelli­genciánk ma már egy alapjában el­korhadt tákolmány, melyet összedönt- hét holnap egy erősebb szélvihar is. De ezt nem szabad engedni, mert keresztény intelligenciánk legelsősor­ban a mienk. A keresztényszocializmusnak kell legelsősorban megmenteni veszélyben forgó intelligenciánkat. A keresztény- szociálizmussal ma már számolni kell. Kovácsoljuk tehát összetartással, szer­vezettséggel hatalmas fegyverré ke­zünkben. Ne szégyeijen leszálni az intelli­gencia a feltört kezű munkások közé. Hisz ez a kéz most még szerető kö­szöntéssel várja és csak az intelligen­ciánktól függ, hogy igy is maradjon Nem szabad mosolyogva, patópálos kézlegyintéssel elintézni a keresztény­szocializmust s a társadalmi keretek mögül közömbös szemmel nézni a többi osztályok harcát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék