Kecskeméti Napló, 1919. március (8. évfolyam, 27-35. szám)

1919-03-02 / 27. szám

27 szám. Kecskeméti Napié 3 ejcjaj * Vasárnap mar nem lesz hivatal A néptanács határozata folytán vasár­nap már nem lesz hivatal a városhá­zán. Vasár- és ünnepnap az iktató sem fogad el darabokat. * A KAC vezetősége felkéri mindazo­kat, akik a klub football-csapatában részt venni óhajtanak s magukat igazoltatni akar­ják a klub részére, hogy jelentkezzenek e célból Kéry Dezső intézőnél (Jókai-utca Piarista főgimn.) * Nem lehet rekviráini. A közélel­mezési hivatal visszavonta ama felhatalma­zását, hogy a hatóságok minden előzetes bejelentési kötelezettség elrendelése nélkül közfogyasztási cikkeket rekvirálhasson. A közélelmezési miniszter kötelezővé tette az előzetes, önkéntes bejelentésre való fel­hívást. * Mindenki nyomozzon. Megírtuk, hogy lelkiismeretlen gazemberek megdézs­málták a városi zsirraktárt. Mivel az ello­pott zsir éppen az ellátatlan, szegény lakos­ság adagai lett volna, a város minden la­kosa, szegény és gazdag tartsa egyaránt kötelességének, hogy a tolvajra vonatkozó bármilyen adatot, értesítést azonnal jelentse be a rendőrség bűnügyi osztályánál. * Köszönet. Mindazon jóbarátaimnak, ismerőseimnek s különösen az igen t. ügy­védi karnak — melynek tagjai közül elő­léptetésem alkalmával oly számosán gratu­láltak — ezúton mondok hálás köszönetét, — amennyiben egyenként megköszönni a valóban szívélyes üdvözleteket alig tehet­ném. — Kecskemét. 1919. évi február hó 27 napján. Tiirr A. Viktor j bírósági főtiszt. * Húsárak megállapítása. Kecske­mét város törvényhatósági Arvizsgáló Bi­zottsága a hús árakat a következőképen állapította meg, Marhahús ára kg-kint 18 kor., Borjúhús ára kg-kint 20 kor. Birkahús ára kg-kint 16 kor., Bárányhus ára kg.-kint 20 korona. Ez a határozat 1919. évi már­cius hó 1. napján lép életbe. Jelen hatá­rozattal megállapított tájékoztató árak jog­hatályára nézve a 3678/1917 számú rende­let intézkedései irányadók, ehhez képest az aki a jelen határozattal megállapított árakat túllépi a hivatkozott rendelet 28 szakaszá­nak büntető rendelkezései alá esik. Cipészek figyelmébe. Értesítem a munka nélkül levő cipészeket, hogy akik Budapestre akarnak menni dolgozni, legké­sőbb március hó 4-ig jelentkezzenek város­háza I. em. 41. sz. alatt. Keresnek férfi, női cipészt, bakancs készítőket stb., szóval bár­milyen munkára mehetnek a eipászszak- mában. * Felülfizetések. A Kecskeméti kath. Leánykörök február hó 23-án tartott elő­adásán felülfizetni szívesek voltak : Révész István, Dömötör Pál 20 -20 kor, Fehér Lő- rincné 10 kor, Dr, Horváth Mihályné, Bor- bás Béláné, Filó József 7-7 kor, Szél Ma­riska, Cs. Kovács Annuska, Cs. Kovács Rozika, N. N, 5-5 kor. Farkas Dezső, Ke­rekes család 4-4 kor. Borsodi Jánosné, Kun Erzsiké, Kun István 2-2 kor, Szegő István­ná, Táncos Juliska, Szalay Laonka, Fehér Mihályné 1-1 korona s még néhány apróbb felülfizetés, mely felülfizetésekért hálás kö­szönetét mond a Leánykor. * A Népjóléti Bizottság felhívja a közönség b. figyelmét arra, hogy a városi színházban a helyi szintársulat népjóléti célokra 50 százalék áremeléssel március fi­án az Obsitost fogja játszani. Jegyek Rgri P. Fülöp üzletében válthatók. Bérletek csak­is március 3-án délig tartatnak fenn. Ilirdeffcraaéiiy* A lakosság élelmezésére ismételten ér­kezett burgonya. Ezen burgonya is szemé- lyenkint 5 kg-val kereskedők utján kerül kiárusításra. A belterületi lakosság; Magyar Balázs 11. kér. Szallag-utca 18. Kéri Gyuláné IV. kér. Bethlen-körut 62. Cseh Károly IV. kér. Bánffy-utca 2. Dombrádi Dezsőné V. kér. Vörösmarty-u. 7. Gyenes László VI. kér. Sarkantyú-u. !5. Faragó János Vll. kér. Szegedi-ut 6 sz. A külterületi pusztai lakosság : Fleischmann Gábor 11. k. K.-Szabadság-u. 1. Nagy Sándor IV. kér. Nagykőrösi u. 36. Prohászka Gábor V. kér. Kuruc-tér 8, Szomor Sándor Vll. kér. Battbány-utca 32. alatt lakó kereskedőknél vásárolhat burgo­nyát, melynek ára kg.-kint 1 kor. Kecskemét, 1919. febr. 26. Javatialmi hivatal. 620/eln. Kel. 1919 sz. g Ü Hirdetmény. Felhívom azon kereskedőket, akik a város lakossága részére eddig burgonyát árusítottak, hogy folyó évi március hó 1-én reggel 8 órakor a Közélelmezési Hivatal burgonya és főzelék osztályánál (Okollégium 1 ein) jelenjenek meg. Kecskemét 1919. február 28-án. BARTHA KALMAN Kecskemét th. város közélelmezési hivata­lának főnöke. 579/eln. kzl. 1919 sz. Hirdetmény. rtesitem a város lakos É ságát, hogy a burgonya és fő­zelékügyek 1919. febr. hó 27-től kezdődőleg 37. ókollégium épületében (I. emelet) intézteinek a közélelmezé­si hivatal burgonya és főzelékosztá­lyánál Kecskemét, 1919. febr. 26. Bartha Kálmán a közélelmezési hivatal főnöke, Kecskemét­Vár ősi Mozgók épház Február 28-án, márc. I. és 2-án szombat vasárnap palota­forradalom, A trón örömei és vi­1 szontagságai 5 felv, Az előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor Vasárnap és ünnepnapokon 5, fél 7 és 8 órakor kezdődnek. * A közönség figyelmébe! A Mozgó­képszínház Igazgatósága ismételten tudomá­sára hezza a t. közönségnek, hogy a közön­ség kényelme szempontjából, nehogy tola­kodni legyen kénytelen, vasárnaponként a moziban elővételi pénztárt nyitott. — Ezen pénztár vasárnap délelőtt fél 11 tői fél l*ig van nyitva, mely idő alatt a vasárnapi ösz- szes etőadásokra és bármely helyre lehet a jegyeket előre megváltani. Az előadások a további intézkedésig hétköznaponként pon­tosan fél 6 és egynegyed 8, vasár- és flnnep- nap fél 6. háromnegyed 7 és 8 órakor kez­dődnek. Egyben figyelmezteti az igazgatóság a közönséget, hogy vasárntponkint minden előadáshoz más-más szinti jegyeket ad ki A jegyeken rajta van, hogy hány órakor kez­dődő előadáshoz érvényesek. Mindenki nézze meg, hogy a kért előadásra szóló jegyet ka­pott-e, mert utólagos felszólalások nem vé­tetnek figyelembe. Egyben kéri a Mozgó- képház igazgatósága a közönséget, hogy kü­lönösen vasárnapokra és ünnepnapokra váltsa meg előre jegyeit, mert ezáltal egyrészt jobb helyekhez jut, másrészt elkerülheti a kelle­metlen tolakodást. Az elővételi pénztár is ezért létesiltetatt, de mivel a vasárnapi ösz- szes előadásokra és bármely helyre mindig péntektől kezdve a jegyek már az esti pénz­tárnál is előre válthatók s igy igazán mód­jában lehet mindenkinek jegyéről előre gon­doskodni, az igazgatóság a belülről történő jegyváltásokat végleg beszünteti. SZÍNHÁZ. Táncos grófné. A magyar szinmüirodalomról már min­den éperkölcsü embernek meg van a véle­ménye. A mai magyar szinmüirás a Thália csarnokát, a kultúra palotáját irodalmi bor- déiyházzá sülyesztette le. Ez a különben is bájos és remek ze- ■éjü bécsi operette forditása is csak arról győzött meg bennünket, hogy milyen szo­morúan állunk az erkölcsi Ízlés terén. A darabot a társulat több ügyhöz méltó buzgalommal játszotta s különösen Nyárai Rezső, ez a kitűnő vérbeli művész nyújtott egyúttal is kabinetalakitást. Kitűnő voltak Fátyol Heddy, Galambos és De- réki is. A hadipublikum leány és asszonysereg nagyokat vigyorgott egy-egy nem is két, de egyértelmű malacságokon. Színházi heti műsor: Szombaton „Táncos grófnő.“ Vasárnap „Gróf Rinaldő.“ Hétfőn „Doilárpapa.“ Kedden „VasgyA/c Szerdán „Táncosgrófnő.“ Csütörtökön „Obsitos.“ Pénteken „Szókimondó asszonyság.“ 618 ein. kzl. 1919 sz. Hirdetmény. A Közélelmezési hivats* a vétos la­kosságának gyufa szükségletének fedezésére gyufát utalt ki a kereskedőknek elá-usitás céljából. Minden bel- és kültfüleii cukoi,t.gy tulajdonos jogosult cukorje^/ére annál a kereskedőnél, akihez a cukorjegye szól, 10 doboz gyufát vásárolni, dobozonként 8 fil­léres árban. Kecskemét, 1919. február 28-án. Bartha Kalmár« Kecskemét th. város közélelm- zési hivatalnak főnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék