Kecskeméti Polgár, 1918. december (1. évfolyam, 1-12. szám)

1918-12-15 / 1. szám

KECSKEMÉTI POLGÁR Politikai, közgazdasági és társadalmi napilap. ___ A Kecskeméti Függetlenségi és 48-as Párt és a Földműves-Szövetség hivatalos lapja. Megjelen mindennap, hétfő és ünnep utáni nap kivételivel. Előfizetési árak helyben házhoz hordva, vidékre postán küldve: Egész évre . . .60 korona Fél évre . . . 30 , Negyedévre . . . 15 ’’ Egyes szám ára: 20 fillér. Főszerkesztő : DR. HORVÁTH FIIHÁLY. Felelős szerkesztő : GÖMÖRY SÁNDOR. Társszerkesztők : ALHÁSSY SÁNDOR és DR. VÁRY ISTVÁN Laptulajdonos: a Kecskeméti Függetlenségi és 48-as Párt. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Barát-utca (Kéttemplom-köz) 9. ajtószám, hová a lap szellemi és anyagi részére vonatkozó cikkek, előfizetési és hirdetési dijak intézendők. Telefonszám: 298. Beköszöntő. Kedves olvasó! Minekünk kecskemétieknek megvan az a régi igazi magyar szokásunk, hogy szívesen látunk mindenkit, aki jóakaratu szándék­kal kopogtat be hozzánk. Ilyen jó szándékkal kívánjuk átlépni házatok küszöbét, midőn a „Kecs­keméti Polgár“ uj lapunkkal hozzátok beköszöntünk. Vérzivataros időben született az uj Magyarország s világfelforgató esz­mék dulnak-fulnak hegyein, halmain, síkságain. . Mintha az örök természet egyszeriben rázta volna le összetört rabláncait, a végtelen zűrzavarban csak homály, ködös látkép mutatkozik, nincs semmi megismerés. A megvadult emberiség még mindig vérgőztől ittasan tántorog, nem akar, nem tud kijózanodni; nem tud önismeretének magasl. íára emelkedni, hogy fölismerje egymásban az embert, egymásban a szerető testvért. Hát miben különbözünk egymástól, miért e nagy tülekedés? Emberi létünk egy és ugyanaz; a szellemi élet, lelki világunk lehet csak különböző, de az is csak ismereteink kíilönféleségén alapszik; aztán a ba­junk, hogy az igazságokat más-más irányban kutatjuk s a közös eredőre nem találunk. Vesszen a tülekedés, mert ennek alapja a mindenkori leplezett önzés! A „Kecskeméti Polgár“ az uj népköztársaság szülötte, veleszületett vérében hordja a szabadságot, a függetlenséget, a tiszta demokráciát; van hite, meleg szeretete, epedve vágyik a békés egyetértés után; a közös megértés zászlaját bontja ki s e zászló alatt az eddig elhanyagolt pol­gárság jogainak és érdekeinek szószólója és megvédelmezője^^i Jenni. Politikai elve a függetlenségi s és- 4pjas pártéval azonos; a^irös háztar­tásának és irányításának kérdéseiben a haladás hive; mindenben a terníésze- tes fejlődést követi, a megokolt és célszerű intézmények mefvaíősitásának buzgó harcosa. Ily tulajdonságokkal megrakva bocsátjuk útra a „Kecskeméti ;Polgár“-t, jó szándékkal az igazság és tisztesség utján haladva; nem tárriádunk, de érvelünk és felvilágosítunk és ha rákényszeritenek, igazunk mellett erősen is harcolunk. Végcélunk a független szabad népköztársaság felvirágoztatásához csak parányilag is hozzájárulni; a régi Magyarország hasznos, terebélyes gyü­mölcsfáit nem vagdaljuk ki, hanem istápoljuk azokat s mint a jő kertész, mindenben nemesitünk; végcélunk városunk odaadó szeretetével ennék naggyá tétele s kérünk mindenkit, hogy bennünket küzködő munkánkban szivesen támogassanak. „Kecskeméti Polgár“, beléptél tehát az élők sorába! Küzdj, remélj és bizva-bizzál, tied lesz a jövő ! Gömöry Sándor felelős szerkesztő. Mit akarunk? Minden zászlóbontás sikere attól függ. milyen tervek, eszmék és vágyak hevitik azokat, akik a zászlót kezük­ben tartják, milyen gazdag, milyen tartalmas és milyen életrevaló az a programm, melynek megvalósítását mi- előbb elérendő cél gyanánt tűzték ki maguk elé azok, akik vállalkozásukkal az emberek ezreinek véleményét akar­ják a közös célok érdekében tömö­ríteni. A Kecskeméti Polgár, mint Kecskemét város polgári társadalmá­nak hűséges szószólója, mindenkor arra fog törekedni, hogy a magyar polgárság érdekeit minden rendelke­zésre álló becsületes eszközzel meg­védje és előmozdítsa, különösen pedig hogy Kecskemét város társadalmában biztosítsa a méltó helyet a polgárság számára Mit értünk mi polgárság alatt, kiket sorolunk mi a polgárok közé ? Mindenkit, aki nem akarja egyszerre, minden átmenet nélkül átformálni a társadalmi rendet, ami rettenetes meg­rázkódtatásokkal járna ; — mindenkit, aki szivvel-lélekkei akarja az uj, demok­ratikus eszmék teljes sikerre juttatá­sát, úgy azonban, hogy az uj rendre való átmenet ne okozzon az ország­nak károkat. Szerintünk polgár min­denki, aki őszinte hive a népjogok­nak, a demokratikus eszméknek, a nélkül azonban, hogy a reformokat elhamarkodni akarná. Hozzánk tarto­zik a földműves, aki földje terményeit szorgalmas munkával teremti elő s az a földműves is, akinek ma még nincs földje, de akit földhöz akarunk jut­tatni s jólétét biztosítani akarjuk. A mi emberünk a kereskedő, az iparos, akiknek szintén biztositani kell jogos helyüket a jövő társadalmában ; a szel­lemi munkás, aki fáradságos küzde­lemmel megszerzett képességei becsü­letes kamatát követeli a jövendő tár- sadalmától s hozzánk fog csatlakozni a munkásság jórésze is, mert határo­zottan feltett célunk az is, hogy a munkásság jogos igényei minden te­kintetben kielégítést nyerjenek Mik lesznek most már azok az eszmék, tervek, célok és vágyak, me­lyekért küzdeni akarunk ? Mai számunk 6 oldalra terjed. I. évfolyam. I. szám. Ara 20 fillér. Vasárnap, 1918. december 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék