Kecskeméti Polgár, 1919. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1919-01-01 / 1. szám

II. évf&lyam. L szám. Ara 20 fillér. Szertfa, 1019. január 1. KECSKEMÉTI POLGÁR Poli tiliai* közgazdasági és társadalmi napilap. A Kecskeméti Függ et'lenségi és 48-as Párt és a Földműves-Szövetség hivatalos lapja. Megjelen mindennap, hétfő és ünnep utáni nap kivéte író el. Előfizetési árak helyben házhoz hordva, vii feí'rre postán küldve: Egész évre . . .60 korona i Fél évre . . . 30 „ Negyedévre . . . 15 „ Egyes szám ára: 20 fillér. Főszerkesztő : DR. HORVÁTH flIHÁLY. Felelős szerkesztő : GÖMŐRV SÁNDOR. Társszerkesztők: ALEIÁSSY SÁNDOR és DR. VÄRY ISTVÁN Laptulajdoíios: a Kecá:emétí F Jggetleoségi jés 48-as Párí. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Barát-utca (Kéttemplom-köz) 9. ajtőszám, havá a lap szellemi és anyagi részére vonatkozó cikkek, előfizetési és hirdetési dijak intézendők. Telefonszáni: 298. TELEFON — TÁVIRA T. A Kecskeméti Polgár budapesti és bé *sí tudósítójának telefonjelentései: Statárium Német—Lengyel-% országban. Budapest, dec 3 l. Franciák • Budapesten Budapest, dec, 31. Tegnap este 4 század marokkói francia iovas -érkezett Budapestre 9 tiszti: vezetésével. Ezek a csapatok tegnap 3 vonattal mentek keresztül iKecckemeisn. Berlinből jelentik, hogy Posenba d a Lengyel Nemzeti Tanács kihird-ett e a statáriumot. A csehek újabb követelései. Budapest, dec. 31. Beavatott forrásból értesülünk:, bogy a Cseh-Szlovák kormány uj de- markácionális vonal megállapítását kö­veteli. Az uj vonalba beleesnének k salgótarjáni bányák, a diósgyőri vas­művek ? Tr'kaj vidék zz ózdi v,??- gyár és Miskolc is; Sátoraljaújhely és \ Uzsok. — Remélhetőleg a esetieknek ezen újabb szemtelen követelése csak álom marad. k^galíiMis napok. ^Kecskemét összes köreiben köz­tudomásúak azok,az izgalmas esem - nyék, melyek derék huszáraink házi forradalmával függlek össze. Nincs Kecskeméten senki, aki ne tudná., hogy h^Gzáfjaink elkergették tisztjeiket s liogy a riend.femartása érdekéién még 3HO£t -is Jolyaenatban vannak a 4árgya- lásak. .■Rrrr , a» ■if.ZiSiíinfs. az volt, hogy ezeket az eseményeket nem kell ,& sajtó nyilvánosságával tár­gyalni, csak altkor akartunk beszá­molni az eseményekről, amikor már minden teljesen lecsillapodott. Mozgalom az uj hadügy­miniszter ellen. Budapest, dec 31. Gróf Festetics Sándor hadügy­miniszterré történt kinevezése ellen a íj katonatanács körében nagy az ellen­szenv. Szerintük Festeticsnek sem személye, sem múltja neai garancia a hadsereg demokratizálására. Károlyi, kinek ez az éj folyamán jutott tudo­mására, rögtön tárgyalásokat kezdett a szocialistákkal, hogy egy esetleges tüntetést megelőzzön. Az entente elismeri az osztrák kormányt. Budapest, dec. 31. Bécsből jelentik, hogy az entente eihafárorta a Német-Osztrák kormány képviselőinek a békekonferenciára való meghívását, ami azt jelenti, hogy az entente kormányok Német-Ausztriát önálló államnak ismerik el. Az ausztriai ínség enyhítését célzó londoni gyűlé­sen szintén megjelennek Német-Auszt- ria kiküldöttjei, Uj miniszter. A tegnapi minisztertanács meg­bízta dr. Szabó Oresztet a Ruszka- Krajnai miniszterséggel. Mivel azonban laptársaink más véleményen voltak s irt&k ezekről az eseményekről, mi is kénytelenek va­gyunk kijelenteni, hogy mindenről tu­domássá! bírtunk s £sak a közügynek véKünk szolgálatot fenni magatartá­sunkkal. .Magukról az eseményekből ezút­tal is csak azt tartjuk helyesnek és szükségesnek közölni, hogy minden jel amellett szól, hogy a rend egy pií- laßatra «em bomlik fel. Ugyancsak nem akartunk írni dr. üyalokay főügyész gyilkosának elfo­gatásiról sem, ha azonban más lapok megírták Mészáros Ferenc eifogatását, akKor mi újabb híradással szolgálha­tunk : Mészáros Ferenc már nincs az élők sorában. Sok rablás, betörés, gyilkosság szárad bűnös lelkén, valószínű, hogy a legutóbbi ágasegyházi gyilkosságban is része volt. Halála, melynek önmaga volt az okozója, remélhetőleg megerősíti vá­rosunk közbékéjét Ha még derék véreink, a 13-as huszárok is elérik jogos követeléseik teljesítését s a forró levegő lecsillapo­dik, —• úgy a rend teljesen biztosí­tottnak lesz mondható, amiben huszárok és honvédek egyaránt nagy érdemet sze­reztek. 19 19 Olyan szám, mintha kabala voina: egy, kilenc, egy, kiienc . . . S csakugyan, olyasvalami ez az uj esztendő, a mii csak kabalával lehetne megoldani. Rej­télyes, titokzatos, Ma 1918. utolsó napja van A külháboru megszűnt. De annál nagyobb a felfordulás itthon, az ellenség a nya­kunkon, nemzetiségeink az ország fe- i lében úrrá lettek felettünk, életünk a belső politika izgalmai miatt s a rend felbomlásától való félelemtől csupa zaklatás. Az óra mutatója simán siklik át éjfélkor az ujesztendőbe. De a mi lel­künk nagyot zökken, mert az 1918. szomorúságait s az év végének aggo­dalmait rettenetes szikíameredeken át gyenge palló köti össze az ui évvel s “a pcítojt "iin ‘véres szögek érdején gá­zolva vánszorgunk. Vaj* nem szakad-e le alattunk a gyenge palló? Vaj* nem zuhanunk-^ a mélységbe alá ? S ha átjutunk békén a túlsó partra, mit találunk ott: csön­des nyugalmat-e, vagy végtelen bor- zadályt. Vájjon mi vár reánk ? A nagy­szerű Halál-e, ahol a népek temetke­zésénél egy ország vérben áll ? Vagy a Golgotha-e, ~ elyen keresztre feszitte- iünk s a kinok kínjait szenvedjük át? Vagy csöndes virányok virulnak-e ottan, ahol a béke napja boldog suga­rad áldásthozóan hinti az aranykalászra? Ahol megérti az ember az embert s ahol testvér testvért, apát fiú e! nem cd! Ahol többé nem gyilkoló fegyver lesz a vas, hanem barázdahántó eke, kapa az érés alá! Higyjük a jobbat. Hiszen egye­bünk sincsen már, mint a hitünk, bi- zodalmunk. Higyjük, hogy lesz még Magyarország, lesz még az Aradon tegnap sárba gázolt magyar zászlónak becsülete s lesz még valaha boldog, nyugodt és megelégedett Magyarország népe. Az elmúlt év a harcé volt A jövő év legyen a munkáé, a rendé, — s akkor nem keli félnünk a jövőtől. Ne beszéljünk tehát a szomorú múltról,- várjuk a becsületesebb jövőt. Mert egy már bizonyos. Az, hogy a háborúnak vége van, itthon vagyunk. Tehát felemelt fővel bátran, előre ! Isten hozott 1919!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék