Kecskeméti Ujság, 1946. szeptember (41. évfolyam, 1-5. szám)

1946-09-01 / 1. szám

a. Ketklt^* l/l'fá'fá'Cőr a kecskeméti II penicillin kecskeméti csodatettei A legszegényebb ember is részesülőéi már a nagyszerű gyógyszerben Elöljáróban Irta: SZÁDECZKY-KARDOSS LÁSZLÓ főispán A betű öntudatával és erejével kopogtatunk elvtársaink és minden olvasónk ajtaján, hogy igazságain­kat és céljainkat megismertessük. A meggyőzés, tehát a szellem eszközeivel dogunk harcolni — hí­ven hagyományainkhoz — abban a rendíthetetlen hitben, hogy az ön­tudatra ébredt ember meggyőződé­séből fakadó erőnél nagyobb hata­lom nincs. Irányadó világnézetet akarunk hirdetni, mely az élet minden hely­zetében eligazít, utat mutat.-Nehéz időkben tesszük ezt, mikor sokan kétkedéssel, lemondással néz­nek a jövő elé. A helyzet és körül­mények vatóban nehezek, de — és ezt nem lehet eléggé hangsúlyoz­nunk — ezért nem mi vágytunk a felelősek, nekünk az a feladat ju­tott s ezt teljesen be is akarjuk töl­teni, hogy a válságból kivezető utat megmutassuk. Szolgálni kívánjuk egy város és egy hozzá kapcsolódó különleges táj érdekeit és jövőjét, hiszen ez­zel a legnagyobb közösségnek, az országnak érdekeit mozdítjuk elő és szolgáljuk. ' Végső fokon s mindenben a ha­ladást kívánjuk előbbre vinni azzal a megingathatatlan érzéssel, hogy a magunk részéről is egy lépéssel közelebb jutunk a kiegyensúlyozott, nyugodt életlehetőségeket biztosító társadalmi berendezéshez. o—X—O—X---O—X—o Barátsággal köszöntijük olvasóinkat a „Kecske­méti Újság“ megjelenése alkalmá­ból. Szocialista igazságokért, emberi jogokért folyó harc és küzdelem legfontosabb és elengedhetetlen esz­köze a sajtó, a jó újság, mely meg­tanít gondolkodni, cselekedni. A közérdeket és az igazság érdekét szolgálja lapunk, szilárd hittel küz­dünk a szociális demokráciáért, az emberi jogokért, a magyar nép gaz­dasági érdekeiért. A. magyar demokrácia igen nagy és egyben döntő vizsga elé kerül a politikai alapok lefektetése után. Most kerül sor a gazdasági bázis megteremtésére. A dolgozók élet- színvonalának emelését mindenki­nek át kell éreznie. Nyugodt emberi életet kell biztosítani minden be­csületes magyar embernek és min­denkinek érezni kell, hogy a népért alkotunk nagy emberi dolgokat. Tudjuk, a kezdet nehéz, de azért nem lehet igazságtalanul sújtani közterhekkel az adózókat. A kis­ipar hathatós védelmét kell kiépí­teni, itt elsősorban a különböző adók csökkentésére gondolunk. A kisipar részére anyagellátást kell biztosítani, a dolgozók kulturális és szociális nevelését kell lehetővé tenni. Demokráciánkat erős alapokra kell felépíteni, hogy szilárdan álljon az emberi haladás szolgálatában és biztosítani az üzemek, műhelyek, bányák, irodák dolgozóinak az em­beri életet. Nem a szép szavak, ígéretek, még kevésbé olcsó, demagóg eszközök kellenek, hanem alkotó munka. A magyar dolgozó végzi a feladatát nyugodtan, fegyelmezetten, mert érzi, hogy most a saját sorsáról van szó, érzi, hogy őérte építünk egy új világot, amelyben mindenki meg- lalálja a helyét és munkája után emberi életet élhet szabadon. De hogy mindez megvalósuljon, megértésre és munkára van szükség, hogv biztosítsuk a magyar nép szá­mára a szociális jólétet. Kovács Jenő A penikÄia-t <%z aruerkajak ta’álták fel a háború során, s mivel pompásan bevált, óriási mennyiségben gyártották. Hozzánk 'csak a háború után kerül*, mindjárt cso­dákat beszéltek hatásáról, azt állítva, hogy a penicillin minden betegséget qron­da® gyógyít- Ez a beállítás távolról sem igaz ugyan, mégis megállapítható, hogy bizonyos esetekben csak a penicillin se­gíthet s mivel ha'ása az eddig ismert Sul- famid-készítményekét erősen felülmúlja., valóban képes csodatételekre. Kecskemétre először egy évvel ezelőtt került el a gyógyszer, amely akkor ötven dollárba került; tehát csak a gazdagok tudták megfizetni. Hála UNRRA bőké­züségének, a városi kórház két hónappal ezelőtt már nagyobb penicillin-adomány, hoz jutott, úgyhogy ma már a legszegé­nyebb ember is részesülhet a szer csodás gyógyító hatásában. A gyógyszert először N- János fodrász- segéden használták, akinek félév óta tartó hasfaii gennyesedése volt. Egy adag (200-000 egység) beadására mór meggyó­gyult­Azóta összesein huszonhat beteget ke­zeltek a mai napig a kórház különböző osztályain penicillinnel, természetesen csak olyanokat, a' Lreé! más gyógyszertől eredmény nem volt várható. Ezek közül a rendkívül súlyos betegek közül mindössze kettő halt meg, a többi 24 meggyógyult . vagy állapota legalábbis igen jelentő sex’ javult. Mindössze három beteg tudta megfizeti! a penicillint, a többiek szegények voltak,, s így díjtalanul! jutottak hozzá az értékes- orvossághoz­A legfiatalabb beteg egy háronjheles- csecsemő volt, a Legidősebb ötvenkét éve®, férfi, de általában a betegek túlnyomó része nő és gyermek. A betegségek: v,ér- mérgezés, csontvelőgyuüadás, izületi geny- nyesedés, súlyos tüdőgyulladás stb. vol­tak. A Legsúlyosabb beteg H- Gergely orgo- ványi fiatal napszámos vált, akiinél1 ki­újult háborús sérülése és siercegő gázüszök tépett fel egész jobb karján. Ezelőtt ezer. a betegségen úgy segíthettek, ha egyáWa Ián segíteni lehete’t, hogy aiz egész kart Levágták- Most penicillint adtak és meg­gyógyul! a beteg, megmarad a karja és~ élete. A megmentett betegek örök hálával tar., j toznak a gyógyszernek és feltalálójának UglMBB, Erdély elveszett | A békeszerződések során tegnap a terű I let* és a politikai bizottság döntött a ha., j lápokat illetően. Mivel a magyar küldött- j ség a szerződésnek csak a negyedik jvon lt­jánál jelentette be, hogy élni kíván fel- szó la ló si jogával, a szerződés-tervezet? 1-, 2. és 3. pontjait egyhangúlag elfogad­ták. Ez azt jelenti, hogy visszaálíítoPák Magyarország 1938-as határait Romániá­val. Ausztriával és Jugoszláviával. Erdélyt tehát elveszlet'ük.. Mtéty nem döntöttek az elhalasztás kiütésében Páriában felmerült a kérdés, el­halasztják-« a béketárgyalásokat, mert összeesnek az UNO newyorki üléseivel, vagy a newyorkit halasz- száik cl a párizsi miatt? Bevin sze­rint az elhalasztás súlyos hiba len­re és az elnapolást Byrnes is elle­nezte. Mivel azonban Molotov és Bidault még nem nyilatkoztak, & kérdés egyelőre nyitva marad. Égy éve szálltak partra? az amerikaiak Japánban Tegnap volt egy éve, hogy Mac- Arthur amerikai csapatai partra- szá'ltak Japánban és bámulatos rö­vid idő alatt térdre kényszerítették a sárgák fasiszta nagyhatalmát. Az tgy év alatt az amerikaiak tönkfe.1 zúzták Japán teljes hadi berende­zését és hatmillió japán katonát ej ki ttek fogságba. Az elfogott ameri­kai katonák hazaszállítása folyik Súlyos francia politikai válság Franciaországban váratlanul sú­lyos nolitikai válság robbant ki. A szocialisták elvetették a kormány I indítványát és bizalmatlanságot kí- I vántak szavazni a- kormánynak i Leon Blum, a párt vezére szerint ez I azt jelenti, hogy a párt szakítani ! akar a haladó katolikusok pártjával és szorosabb viszonyba kíván lépni a kommunistákkal. A titkár jelen­tése után bejelentette, hogy le fog mondani. Anglia és a VSA is éli a véíó Jogával A Newyorkbaim ülésező Egyesült Nem­zetek Biztonsági Tanácsa tagfelvételi ké­relmeket tárgyalt és a tárgyalás soré® vi_ lágszenzádóként hatott, hogy Anglia és Amerika 'is élt a vétó jogával, vagyis egyetlen szóval megakadólyozta a vita so­rán szüilete'tt határozat érvényre jutásét A két nogyha'aiom Albánia és Külső? Mongolia felvételének ügyébeni mondotta ki a vétót, a Szovjetunió pedig másik há­rom ország felvételi kérdésében. Groanikc szovjet delegátus az ülésen indítványt lett, hogy minden hatalom nyújtson tá­jékoztatást, mennyi csapatot tart külföl­dön és hol tart támaszpontokat. Az angol ellenvetés után, Gromikó kijelentette, hogy elfogadja azt a kifogást, hogy a kérdés jeteulieg nem tárgyalható, mert nincs na­pirenden' ezért később nyilatkozatát meg­fogja ismételni. KECSKEMÉTI 1946 szent. I II |áM M 1. évf. vasárnap Jj gyg pp ára: 40 fillér Kecskemét újabb ruha­neműt kap az UNRRA-tói Viabb segítségei Kap a Kórház is Kölcsönt kél a ueUesc­a munkanélküliség leküzdésére minisztériumtól segítséget kérjen a> helyi építőipar foglalkoztatására. A város kérelmét a belügyiminisz­térium hatékonyan támogatja s ezért remélhető, hogy rövidesen meg lehet néhány munkálatot indí­tani. Az építőiparban mutatkozó msun- kunélküliség számos kecskeméti család téli kenyerét veszélyezteti. Részben a munkanélküliség, rész­ben pedig néhány sürgős tatarozan­dó iskola javítása indította a pol­gármestert arra, hogy az újjáépítési adományt kap, a város részére pe­dig ruhaneműt küld az UNRRA/ Az utóbbi igen értékes adományt az egyházak, a szociális szerveze- íek, jóléti intézmények, a szakszer­vezet és a Parasztszövetség megüsd • zöttaiból alakított külön bizottság osztja szét. A bizottság elnöke őr Egry Ferenc. A keddi megbeszélésen résztvett dr. Szádé c zky-Kardóss László főis­pán is, akinek Sommer genfi útjá­ról, Hatvani Lajosné pedig az angol politikai életről mondott el igen ér­dekes részleteket. Kedden délután baráti látogatás­ra Tóth László polgármester ven­dégeként Kecskemétre érkezett St. Sommer, az UNRRA magyarországi főmeghíz® ft ja-. Vele jött felesége és két gyesnaeke, akik néhány hete cik­kezlek washingtoni otthonukból. Elkísérte a kecskeméti útjára Hat­vani Lajosné, a Londonban élő ki­váló magyar író felesége, Somogyi Bélának, a Népszava meggyilkolt szerkesztőjének leánya is. A látogatás során Sommer közöl­te a polgármesterrel, hogy a kórház n íövő hét folvnmán úiabb értékes termelési erőket szabadítunk fel, amelyek később bőséges ellátást biztosítanak majd. Ma is ugyan­annyi cipőt követelni, mint háború e'őtt, igaztalan támadás volna a demokrácia ellen. Hétéves háborús pusztítás után máról-holnapra nem emelhetjük fel a dolgozó rétegek életszínvonalát. A két munkáspárt arra törekszik, hogy kielégítse a dolgozók jogos igényeit s hogy visz- szaszorítsa azokat az erőket, ame­lyek az általuk óhajtott zűrzavar­ban érvényesülni akarnak. — Ottó Bauer mondotta az 1925. évi marseillesi kongresszuson, hogy ha nélkülözéseket vállaltunk a ka­pitalizmusért, vállaljunk a szocia­lizmusért is. Ha a negyedszázados reakciót átvészeltük, vészeljük át azt az átmenetet is. amely után el­következő korszakban a dolgozó népnek, a parasztságnak és a mun­kásságnak jogos igényeit száz szá­zalékban kielégíthetjük. Kéthly Anna, a nemzetgyűlés al- elnöke csütörtökön a Házban fo­gadta lapunk munkatársát és a kecskeméti dolgozókhoz az alábbi üzenetet intézte: — A magyar demokrácia erőpró­bája között az a legnagyobb, amely ezekben az időikben játszódik le szemeink előtt: a gazdaságii stabi­lizáció, amely augusztus elsején, in­dult útnak a forinttal. — Hogy mennyire összefüggés­ben áll a gazdasági élet szilárd alapjainak biztosítása életünkkel és halálunkkal annak 'legnagyobb bizonyítéka az a nyílt és bur­kolt támadás, amely ezt a sta­bilizációt éri. Vesztett háború után vagyunk s bizonyos, hogy sen­ki sem folytathatja ott az életet, ahol 1939-ben abbahagyta. A ma­gyar demokrácia nem biztosíthatja a háború előtti életszínvonalat. Le­mondásra és áldozatvállalásra van szükség. Ezzel olyan gazdasági és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék