Kecskeméti Ujság, 1946. november (41. évfolyam, 10-13. szám)

1946-11-03 / 10. szám

KECSKEMÉTI 1946 nov. 3. vasárnap ÚJSÁG 1. évi, to. sz. Ara: 40 fillér MA KÉT EVE.íí Kecskemét felszabadulásának évfordulója Városi vízmű létesül Lesz csatornázás és vízvezeiék A városi közgyűlés Rudnai Guido delikezésre áll. Rövidesen megkez- müszaki tanácsos előadásában ma dődik a mérnöki munka, az anyagi tárgyalta a városi vízmű létesítésé- fedezet, előteremtés6 és a munkája- i.ek kérdését. Csupán. elvi döntés- (ok megindítása, rój van síó, vagyis a város köz- Minden reményünk meglehet, gyűlése e.Iihjatát/rozi!a,| hogy megal- hogy bizonyos idő után megvalósul kot ja a városi vízmüvet. a régi álom: a porban fuldokló A vízművekhez a székiéi kutak Kecskemét- csatornákat és vízveze- révén a víz tulajdonképpen ren- leket kap. A városok visszakérik erdőiket Kecskéméi 14 ezer Holdat "kér vissza 4 Nemzeti Bizottság felkérése A Nemzett Bizottság ezúton, kéri fel a város közönségét, hogy a szov­jet nemzeti ünnep alkalmából a Ka­tona József színházban folyó hó 3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor rendezendő díszünnepélyen vegyen részt. fl napi széntermelés 2500 vagen Az iparügyi minisztérium jelenté­se szerint október 5-e óta állandóan napi 2300 vagon felett van a szén­termelés, 8-án elérte a 2400 vagont, 11-e óta pedig már több ízben meg­haladta a 2500 vagont. A bányákban a munkafegyelem igen jó és az álla­mosítási hatóság mindent elkövet,, hogy a bányák felszerelésében mu­tatkozó berendezési hiányokat pó­tolja. ENYHÜLT a nemzetközi feszültség­A nemzetközi feszültséget ezúttal is Sztálin nyilatkozata vezette le. Amikor tegnap az Egyesült Nemze tek Szővetsiégének közgyűlésén Mo­lotov beszélt, ,a tagok többször meg. tapsolták a szovjet államférfit. Mo­lotov indítványt tett az atomerő kikapcsolására és az általános le- leszerelósre. Az esti ülésen Ameri­ka képviselője magáévá tette Molo- lov javaslatait és kérte, hogy azo­kat vegyék fel az ügyrendre. Per­zsia képviselője azt követelte, hoz­zanak olyan határozatot, hogy a nagyhatalmak ne avatkozhassanak fide a kicsik ügyeibe. Albánia panasza Albánia beterjesztette panaszát Anglia és Görögország ellen, mert angol hajók engedély nélkül albán vizekre futottak, a görög csapatok pedig többször betörtek albán te­rületre. AUSZTRIA KÉRÉSE Az összes osztrák pártok egyön­tetűen felszólították a kormányt, hogy minden eszközezl vigye ke­resztül az ország függetlenségét, a megszálló katonaság kivonását, a gyárak lefoglalásának feloldását, az aranykészlet visszaadását és Auszt­ria felvételét a Nemzetek Szövetsé gébé. Görög politikai válság Görögorszg/ban ismét politikai válság tört ki. Tegnap a király ösz- szejövetelre hívta meg az összes pártok vezetőit és így akarja a ká­tyúba jutott politikai életet kimen­teni. A TIMES nagy elismerése Magyarországnak A Times ma reggeli száma vezér­cikkben foglalkozik Magyarország helyzetével. Kifejti a vezető angol lap, hogy Magyarország már kezdi elvezni annak jutalmát, hogy ide­jében és tisztán választolt. A pár­tok egységesen dolgoznak, ha van is néha súrlódás közöttük, de a többi balkáni ország között Ma­gyarország a kultúra és a szakadt­ság bázisa. Anglia egyre nagyobb szimpátiával néz a magyar nép felé. ÚJABB KINCSEKET KAPUNK VISSZA Az ausztriai szovjet övezet pa­rancsnoksága értesítést küldött, hogy az ebben az övezetben talál­ható összes magyar javak hazaszál­líthatok. így visszakapjuk a Philip® rádiógyár, a Mérey és Egyesült Izzó berendezéseit, a Szépművészeti Mú­zeum kincseit és más értékeket, amit a nyilasok oda szállítottak. November lO : Iparos-nagygyűlés A Kecskemét és Vidéke Ipartes­tület november 10-ém délelőtt 10 órakor a városháza közgyűlési ter­mében a messze vidékre kiterjedő iparos nagygyűlést rendez a Keres­kedelmi és Iparkamara teljes veze­tőinek és a minisztériumok bevoná­sával. Dr. Székely Artur kamarai főtit­kár a békeszerződés várható gazda­sági hatásairól tart igen fontos elő­adást, Lipcsei Adám titkár pedig idős, érdemes iparosokat fog kitün- íetni. Az iparosgyűlés nagyszabású megmozdulás lesz. Ma kegyelete® módon emlékezett meg Kecskemét népe 1944 október 31-ről, amikor a diadalmas Vörös Hadsereg katonái elfoglalták a vá­rost s ezzel felszabadították az ön­kényuralom borzalmaitól. A reggeli ünnepi istentiszteletek után az orosz hősi emlékművet ko- szorúzták meg. A Kada;parkban iévő emlékműnél Vadász Ferenc (MKP), a setakerti emlékműnél Székely János (Szabadszakszerve- ret) többszázfőnyi munkásküldött­ség előtt, a Budai-úti temetőben lévő emlékműnél pedig Kontferszky Lajos (Szdp.) kegyelete» szavak kí­séretében helyezték el a város ko­szorúit. Délelőtt 10 órakor díszközgyűlés­re ült össze a törvényhatósági bi­zottság.. A megjelenteket, elsősor­ban az orosz parancsnokság kül­dötteit dr. Szádé czky - Kard oss főis­pán üdvözölte, majd így szólt: — Amint a köd szertefoszlik, úgy crzlott szét két év előtt a fátyol Magyarországon a négyszázéves el­nyomás után. Ekkor következett be a hatalmas forduló, amikor meg­adatott a lehetőség, hogy az igazi remzetj utat tudjuk járni. Ma ah ban a tudatban helyezők el koszo­rúinkat az orosz hősök emlékművé­nél, hogy nem haliak meg azo,k, akik tiszta eszmékért adták oda éle­tüket Ezután Bállá Dömötör (Kisg.) mondotta el ünnepi beszédét. Le­szögezte, hogy alig van a világon oiyan nép, amely annyit szevedett volna, mint a magyar és amely az utolsó négyszáz év alatt a németek elnyomó, kizsákmányoló, beolvasz­tó törekvéseivel szemben vívott el­lenállása során csaknem teljesen felőrlődött. Vázolt a aszónokjmil yen lelkiismereiLenül,; törvénytelenül, bűnös módon vitték bele az orszá­got a háborúba az ellen a Szovjet- Unió ellen, amely Magyarország­gal szemben mindig békességet tar­tót,. fenn. A háború után a Szovjet- LTnió nagylelkű megbocsátással le­hetőséget nyújtott, .hogy itt a poli­tikai élet megindulhasson és a fegyverszüneti szerződés megköté­sével utat nyitott egy szebb, boldo- | gabb magyar életnek. — Emlékezzünk kegyelettel — úgymond _ a szovjet hősi halot­takra, mondjunk köszönetét a nagy­lelkűségért és kérjük, ne vonja meg jőlünk továbbra sem barátsá gát. Meleg ünneplés mellett emelke­dett szólásra Judin alezredes és tol­mács segítségével mondott beszé­det. Kijelentette, hogy a Szovjet- Unióban a háború után ötéves munkatervet dolgoztak ki, hogy a szovjet nép a s°k szenvedés után végre megelégedetten, boldogan és békében élhessen. A Szovjet-Unió ;!zt kívánja, hogy Magyarország is építse fel a maga demokratikus or­szágát, iparkodjék szoros barátsá­got teremteni, hogy végleg be le­gyen biztosítva a béke. A díszközgyűlést a főispán szavai zárták be. A Városok Szövetsége vezetőségé hétfőn ülést tartott Budapesten Kő­vágó József székesfővárosi polgár­mester elnökletével. Az ülés beha­tóan foglalkozott a városoktól a földreform során az állam által át­vett erdőkkel és megállapította, hogy azoknak a városok tulajdo­nába való visszajuttatása minden­képp országos érdek és indokolt. A városok nagy gonddal kezelték az erdőket, amelyeknek jövedelme je­lentős tétele volt mindig a költség­vetésnek. Tóth László polgármester fel ­A Kecskeméti Újság tudósítójától. A napokban küldőittség kereste fel Laczi Pál h. polgáremstert az- Ntl a kéréssel, hogy a város minél előbb szervezze meg Ágía&egyházán ajközigazgalási kirendeltséget. Ilyen kérelemmel régebben már Szentjő- tinc is fordult a városhoz s bizo­nyos, hogy ennek a két körzetnek az igénye a legindokoltabb. Dr. Szádeczky-Kardoss László fő­ispán a napokban Ágasegyházán tá­A Kecskeméti Újság tudósítójától. A tegnapi nap folyamán a föld­művelésügyi minisztérium kísérlet- ügyi és növényegészségügyi vezető tisztviselői jártak Kecskeméten, ahol megtekintették a Eleischmamn-féls ágasegyházi szőlő- és gyümölcsgaz­daságot, melynek mmtegy 100 hol­das területién az állam növényvé­delmi kísérleti telepet állít fel. A minisztérium részéről megje­lent dr. Kotzián Emil miniszteri ta_ rácsos, a kísérlet-ügyi főosztály ve • ?etője, Sípos József növényegész- ségügyi főfelügyelő, szakosztályve- relő, dr. Bathó János miniszteri titkár és Oláh János előadó. A nö­vényegészségügyi körzetet dr. Csór. »zólalásában rámutatott arra, hogy Kecskemét milyen nehéz helyzetbe: került 14.000 holdas erdőbirtoká'- nak elvesztésével. A kieső jövede­lem annál érzékenyebben érinti sn várost, mert sok szociális, művelő­dési és közegészségügyi feladatot kell megoldania. A vidéki városok rövidesen el­járnak az erdők visszajuttatása ügyében Nagy Ferenc mkiiszíerel- nöknél. A főváros kezelésre már- visszakapta erdőit ® így remélhető, hogy a vidéki városok kérelme is megértésre talál. jékozódott a kirendeltség felállítá­sának szükségességéről és lehetősé­géről s ugyanilyen, tanulmányútra, megy a napokban Szentlőrincre is- Valamennyi szükséges adat felvét tele után dönt majd a városvezető- rége arról, hogy Ágasegyházán vagy Szentlőrincen kerül-e sor előbb a kirendeltség megszervezésére. A szükséges fedezetet a város vezető­sége a minisztériumok jóváhagyásá- val a költségvetésben biztosította. , [ b}, Zoltán kísérletügyi főadjunktus I képviselte. A Földbirtokrendező Ta- í tries részéről megjelent Benkő Gá­bor gazdasági szakértő, Kovács Jó­zsef előadó, a községi földigénylő bizottság részéről Szíjj Balázs. Az ágasegyházi kísérleti telep, ahol megfelelő kutató intézetet is létesítenek, az Alföld speciális nő- vénybetegségeit és rovarkártevőit fogja tanulmányozni. Különösen a pajzstetű elleni védekezéssel, az almamoly kérdéssel, a barackfák gutaütésével, a meggyfák moniliá- iával foglalkoznak és ki fogják pró­bálni mindazokat a védekezőszere­ket, melyeket a gyárak forgalomba hoznak. Agasegy&úxa vagy Sstsnilörimc ? Hol lesz a közigazgatási kirendeltség ? Növényegészségügyi kísérleti telep lesz Kecskeméten A telepet Agasegy&ázán állítják tel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék