Kecskeméti Ujság, 1947. június (42. évfolyam, 1-26. szám)

1947-01-05 / 1. szám

ILßOUJABB mmmmmstmsmimmm Uiabb terrorcselekmé­nyek Palesztinában Palesztinában a zsidó ferrorszer- veaöt-ek újabb terrorcseJekményeket követtek el az ország k-gUiilönbözőbb helyein, főként angol katonai beren­dezések eüen* Ezek során egy angol tisztet megöljek, 6 katonai, 13 pol­gári személy megsebesült. A terro­risták több helyen lángszórókat is használtak ős megfékezésük: egyre nehezebb feladatot jelen', A ma reg­geli angol lapok a legbővebben a Palesztinái hejíyziettöil foglalkoznak és leszögezik, hogy gyorsan kell végre cselekedni, viszavonni a csa­patokat és Palesztinából két önálló állaníitani. az arabok és a zsidók szá­mára. Elküld ik a meghívókat a leg- közelebbi külügyi értekezletre A Londonban január 14-én kezdő­dő külügy min kz: e rhel yettee i érte­kezletre, amely a békét fogja eíőké- szrtíeni Németország és Ausztria számára, tegnap elküldték a meg­hívókat. összesen 18 állam kapott meghívást Jugoszlávia nem remélhet? Amerikai poli'ákai körötben ki­jelentették, hogy Jugoszlávia nem remélheti Karinthiára vonatkozó te­rületi igényeinek kielégítését, mi­vel a négy nagyhatalom már előző­leg úgy döntött, hogy Ausztriának 1938-as határait épségben hagyja. A FRANCIA KORMÁNY ERŐFESZÍTÉSEI A francia szooialista kormány mindem megtesz az infláció elkeni- | lésére- Tegnap is egész sereg ren- j beletet hozott az áriak mérséklése ér- dejkSében, A pénzügyminiszter, fel­szólította a francia népet álljon n kormány mellé és el fogja érni, hogy a frank lesz Erópa legerősebb pénze. A tenget választások előtt Kétséges, hogy Mikolaj esik Pa­rasztpártja résztveez-e a lengyel vá­lasztásokon. Mlkolajcsik a sajtónak kijelentette, hogy pártjának tagjait számos helyen letartóztatják és csak kedden fogja megtudni, résztvesz-e a választási küzdelemben. G4NDI ECIM-DULT gyalog kőrútjára Gandi tegnap megkezdte gyalog- kőrútját Bengáiiában. Személyesen akarja elvenni élét annak az el­lenségeskedések, ami a hinduk és a muzulmánok között kitört. Olaszország amerikai kölcsönt kér Gasper ri olasz miniszterelnök Amerikába érkezett, hogy Olaszor­szág részére nagyobb dollárkölcsönt eszközöljön ki. Célja még az ame­rikai közvélemény bizalmának el­nyerése. Hadigondozottak figyelmébe Azok a hadigondozottak (hadirok­kantok, hadiözvegyek, hadiárvák, háborús polgári rokkantak, háborús polgári özvegyek sftb.) és hadisegé- lyezettelld (hadbavonultak hozzáta r- tozói), akik eddig pénzellátásuk fe­lülvizsgálása ügyében még nem je­lentkeztek a hatóságnál, legkésőbb január 10-ig saját érdekükben ok­vetlenül jelentkezzenek városháza. I. em. 19. ‘szám alatt. A‘ki a jelzett időpontig nem jelentkezne, annak pénzellátását meg kell szüntetni és pénzellátásra való jogosultságát a vonatkozó rendelet értelmében vég­leg elveszti. KECSKEMÉTI 1947 j‘an. 5* vasárnap UJSii EL évf. 1. ára: 40 fillér M Sxociáláemolzrala 'Párt lap fa HETI SZEMLE: HETVENÖT ÉV... Népek, nemzetet történetében is jelentős idő, de felmérhetetlenül hosszú egy magyar lap életéiben. Ezt az életkort a most! jubiláló Népsza­va élte meg egyedül, miután a vele csaknem egyidős Győri Hírlap, Kos. stob Pesti Hírlapja és a Kecskeméti Lapok után már csak a tobbé- Levésbbé kellemes emlékek sóhaj­tanak. Ezeket már eltemette az Idő, de a Népszava él, sőt most el elő­ször szabadon, bizonyságául annak, hogy emberek meghalhatnak, intéz­mények elsorvadhatnak» jöhetnek viharok, szenvedések, határok omol­hatnak és keletkezhetnek, de az Eszme nem halhat meg soha... Már­pedig ,a Népszava születése pillana­tában Eszmét képviselt, hirdetett és ezt hirdeti ma is. Ezért), csak ezért juthatott el a mai gyönyörű évfor­dulóhoz. A mi számunkra, szociáldemokra­ták számára nagy ünnep ez, de ün­nepnek vallhatja ezt a jubileumi dátumot az egész dolgozó Magyar- ország, hászffl a Népszava nemcsak annak a maroknyi lelkes fiatal munkásnak ypflt szellemi kincse és Vezércsillaga, akik először kapták kezükbe ezt a lapot, hanem e]ő- futárja volt és hirdetője az új, nagy, forradalmi erejű gondolatoknak, amelyek megérlelték a megújulás szellemét. A dolgozóosztály nagy küzdelmei mutatkoznak meg a Népszava hasábjain, melyeket szin­te saját vérükkel írtak a lap munka­társai. Csodák születtek a szociál­demokrata mozgalom során és a Népszava lángoló és izzó betűi nyo­mán. Egész nemzedékeket nevelt emberré, demokratává, szocialistá­vá. A két világháború alatt és kö­zött egyedül vívta harcát .az ország megmentéséért. Temérdek áldozatot kívánt ez a küzdelem, gyilkosok ál­dozata lett a szerkesztőség nagy ré­sre. De ime, a Népszava él és har­col tovább azokért az eszményekért amelyeknek jegyében megszületett. A LEGNAGYOBB MAGYAR KÜLPOLITIKAI SIKER Sohasem volt számunkra köz ín’- fos, mint vélekedik rólunk a kül­föld. Sőt igen sok esetben vártuk, mikor áll ki a világ a mi ig izunk n ellptt. Mindig éreztük, mint kis nemzet, milyen Fontos lenne a ír. szamunkra egy barátságos gesztus, egy megértő szellemű mellénkállás, de egy-két hűvös, de őszdnteszírű újságcikken kívül eddig vajmi ke­veset kaptunk. Egyesek, jóbarátdnk. a külföldről, küldtek' hozzánk a vállveregetésen is túlterjedő meleg elismerő szavakat, de hivatalos, nagyhatalmi állásfoglalás igaznak hitt ügyünk mellett eddig még nem történt. Annál nagyobb örömmel vesszük most tudomásul, hogy a sóikat szen­vedett és még mindig a bizonyta­lan jövő előtt áhó szlovákiai ma­gyarok ügye az angol képviselőház elé került. Mégpedig akként, hogy í a hatalmon levő angol munkáspárt j belügyi állóm titkára jegyzett be in- | terpeilációt, tehát egy olyan magas ' közélett tényező, aki nemcsak tagja a kormánynak, hanem aki biztosan máris ismeri a kormány döntését a felhozott ügyben, a magyarság fájó ügyében. amely döntés pedig ek­ként ránk nem lehet kellemetlen. Aki nyitott szemmel néz, az tud­hatta, hogy ez az eddig példa nél- küi álló magyar külpolitikai siker — a Szociáldemokrata Párt sikere. A mi elvtársaink érhették csak el, hogy az angliai testvérpárt, az angol munkáspárt átérzi a mi sérelmün­ket és cselekedni hajlandó egy igíiz- tlalan ügy orvoslása érdekében. Sze­retnénk, ha a magyar jobboldalt képviselő kisgazdáink hasonló ered­ményeket tudnának felmutatni kül­földi ..testvéreiknél“1, de kérdeznünk kell: találnak-e bárhol e széles vi­lágon akárhol is pártpolitikai vona­lon megértésre? AZ. ÚJ AMERIKAI PÁRT Talán elsőnek kellett volna meg­említenünk azt a világpolitikai nagy eseményt, hogy Amerikában a kor­mányból ellenzéki magatartása mi­att kilökött Henry Wallace vezeté­sével új párt alakult. Amerikában eddig két párt volt, melyek felvált­va uralkodtak aszerint, hogy a munkásság a maga sokmilliós sza­vazatával melyiket támogatta. A munkásság tudta, hogy akár a de mokrata pártra szavaz, akár a köz- társaságiakra, feltétlen be lesz csap­va. miként eddig be is csapták őket. Ezért óriási jelentősége van a „bar. madik"- párt megalakulásának, mely­nek vezetője kijelentette, hogy a munkásokra, a szakszervezetekre ki ván támaszkodni. Messziről jön a hír, a lényegé'- alig lehet látni, ezért teljesen még nem tudjuk megítélni: Wallace med­dig és miként akar menni ,,harma­dik“ pártjával? Bizonyos azonban, hogy Amerikában is elhangzott a jelszó: Baba! ís végül ez fog elve­zetni a világ végső és örök elren­deződése felé, a szocializmushoz. A TISZTVISELŐI ELEKTOROK A magyar belpolitikában érezhető hullámokat vertek a, köztisztviselői elektorválasztások, melyekbe a kis­gazdapárt teljes erejével belemerült. L-llentétben, egyes híradásokkal, mó­dunkban van a december 23-án vég­leg lezárt választások hiteles ered­ményeit ismertetni. Eszerint az egész országban megválasztottak 90 szo­ciáldemokrata elektort) és 66 kisgaz­dapártit, egész kicsi és lényegtelen számban más pártból levőt. Bele kell! tehát nyugodni, akár tetszik, akár nem, hogy az elektorválaszfiá- sokon is mi győztünk. Szocialisták vagyunk, ezért nem kendőzzük az igazságot, ha közöl­jük, hogy pártunk a kecskeméti vá­lasztáson kisebbségben maradt. En­nek oka nem világnézeti, csak sze­mélyi. Kecskeméten nem tudtok . megegyezni a baloldali tisztviselők a jelölteknek személyére nézve Még mindig mélyek a sebek, fájók az emlékek, a megbékélés még nincs a tálcán, de el fog jönni. Reméljük, a ..címzettek““ önként megértik, m u 'ennivalójuk és elhatározásukkal lehetővé teszik külső beavatkozás, nélkül is, hogy legközelebb Kecske­méten is a szocialista, lista fog győzni, az a párt, ahova a tisztvi­selők többsége tartozik, csak mos‘ egyéni megbántást érzett és nem közösségérzetet... Hajdú Ernő AU&ztátoasáfyi elnök tsmet Hees k Országos eseménnyé nőtt a vasárnapi csilíaglíra Abból az alkalomból, hogy telje­sen újjáépült a transzkonfinentá'is út, a TTC, az ország legnagyobb motoros egyesülete, a magyar kor­mány közreműködésével csillag'uráf rendez Kecskemétre. A vasárnapi ünnepségre városunkba érkeznek nemcsak a fővárosi autósok, moto­rosok, hanem az ország más vidéké röl is. A versenyzőknek délelőtt 11 órai-« kell megérkezni ők. Tildy Zoltán köz- társasági elnök. Gerő Ernő minis» tér és a kormány több tagja déli í2 órakor érkeznek meg, amikor a* elnök a nagytemplommal szemben felállított tribünön kiosztja a vei fet«y első díjait Az elnökön kívül Gerő miniszter is beszédet fog mon danj. A többi díjakat a városháza közgyűlési termében osztják ki. itt kapjál;, meg a résztvevők azá a dí. ezes plakettet amelyet Kecskemét cí mere, díszít. A futna befejezésekéin ügyességi verseny is lesz a nézőkö­zönség szórak ozttn tátsára. Az elnök és kísére’te a Dóm ián-leje vendéglőben szűkkörű ebéden vesz neb részt, a versenyzők a városhá­zán a rendező f.ttüb vendégei lesznek. Betörők a városházán Egy kereskedőtől ellopták a szilveszteri vacsorái A -Kecskeméti Újság“ tudósítójától Újév napján vakmerő betörők jár­taié a városháza gazdasági és pénz­ügyi osztályén, ahonnan két írógé­pet elloptak, A be'örők két, kulccsal bezárt ajtón hidaltak he az irodai helyiségbe, majd távozásukkor az ajtókat ismét bezárták, A város ve­zetőségének feljelentésére a rendőr­ség a nyomozást megindította. Ugyancsak vakmerő betörők jár­tak »gy Nagykőrösi-ufteai kereskedő­nél Szilveszter estén. A kereskedő­nél már együtt ül', a meghívott nagi társaság, az asztalon gőzölgőt! « tea és éppen be akarták hozni az éléskamrából az újévi malacot és a sonkát, amikor kiderült, hogy isme­retlen 'ettesek ellopták az szilvesz­teri vacsorát. Ebben az ügyben is megindították a nyomozást.­Uf Ifivaialveselö A polgármester Igó Sándort a Fogyasztási Adóhivatal jdeigkne vezetésével megbízta.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék