Kecskeméti Ujság, 1947. december (42. évfolyam, 27-52. szám)

1947-07-06 / 27. szám

LEGÚJABB fl meleg fokozódik! A Meteorológiai Intézet jelenti:: Várható időjárás szombaton estig: Délkeleti, déli szél, felhőképződések, egyes helyeken záporeső, zivatar. A meleg még fokozódik. 0 párizsi békeértekeziet kudarca A Marshall-terv ügyében összehí- ’ voft párizsi értokezle* kudarcra! végződött.. Molotov erélyes szavak­kal utasította vissza: Amerika *zoii bzáiadékáá hogy befolyást, akar gya­korolni Európában és azt két tömb­re akarja választani. A kudarc után az angol és a francia kormány el­határozta, hogy július e Párizsba összehívja az európai országokat Spanyolország kivételével. A meghí­vók szövegének másolatit meg­küldték a Szovjetuniónak és Ameri­kának is. A meghívót tak között szerepel Magyarország- is. — Az an­gol lapok és a munkásk°rmány szó­vivői azon nézetüknek adtak kifeje­zést, hogy a kularc előrelátható colt, ami Anglia szempontjából: jó hatású, mert esetleg Angliának töb­bet kellett volna adni, mint aimetny- nyit kapott volna. A munkáspárt baloldali csoportja értekezletet tar­tott, amelyen helyesléssel vette tu­domásul Molotov nyilatkozatát. A német szocialista egységpárt is csat­lakozott Molotov álláspontjához- A nyilatkozat leszögezi, hogy a Nyu- gaft akadályozza Európa újjáépíté­sét. — Londoni jelentés szeriint a párizsi kudarc nem érint: az ang<d- orosz gajzdasági egyezmény^ mely­nek tárgyal ásáRoz tagnap újabb öt orosz szakértő érkezett Londonba és csatlakozott a többiekhez LENGYELORSZÁG álláspontja A lengyel miimiszterielnök nagy beszédben szögezte ie országa ál­láspontját. Lengyelország kész ba­ráti viszonyt teremteni minden or­szággal és kész a béke megszilár­dításán dolgoznál. A legfőbb feladat az újahb métaet (támadás megaka­dályozása. Mivel •pedig a fasizmus a háború betegágya, teljesen végre kell hajtani a nácitlamtást és Né­metországot lefegyverezni. Nincs különbség nagy és kis ország között Az osztrák kancellár sajtónyilalt- kozatában azt mondta, 'hogy az osztrák politika célja az egyoldalú­ság elkerülése. Nincs különbség nagy és kis ország között és Auszt­ria miin/degyikfcel baráti kapcsolatot keres­Határin cidensek a HalHúnon A Balkán Bizottság elkészítette jelentését, melyet közvetlenül ter­jeszti a Biztonsági Tanács elé. Ju­goszláv hír szerint a görögök a múlt hónapban 28 határ sértést követtek el. Albánia is hasonló jelenségekről panaszkodik, a görögök főként a tenger felől sértették meg felség­jogait. ' Akció a régi román diplomaták ellen A román képvistelőfiázban erélye sen követelték a diplomáciai kar megtisztítását. Romániának sok öly diplomatája van, akik -az ország ér­dekei ellen fordulnak. Ezért szük­séges kimutatást készíteni1 azokról, akik a letűnt rendszer szolgálatában állottak. KECSKEMÉTI 1947 július 6. vasárnap ÚJSÁG II. Évi. 27. SL Ara: 40 fillér A Szociáldemokrata Várt lapja Páratlan vihar a viílanyigazgató körül Kemény bírálat róla és két újság cikkéiül A hétfői közgyűlésen a polgármeste­ri jelentés kitért a Villamosmű igaz­gatója körül kitört: hírlapi polémiákra is. Ennek kapcsán páratlan vihar tá­madt, több oldalról igen súlyos sza­vak és kifakadások ' illették az ülésen résztvevő Dán Kamill igazgatót, aki sápadtan hallgatta végig az ülés' lefo­lyását, elsősorban Tóth László polgár- mesternek működését keményen meg­bélyegző szavait. A polgármester először is leszögezte, hogy a villanyigazgatót, amikor B-{is­tára került, egyedül ő mentegette, majd azt fejtegette, hogy az áramdíjak leszállítása után felülvizsgálatot kér­tek az áramdíjak új megállapítása ér­dekében. A villanjdgazgató ekkor azt javasolta, hogy az iparügyi miniszté­riumtól szakértőt hívjanak és ennek jelenlétével támasszák alá az új árak megállapítását célzó kérelmüket. A polgármester ezután emelt han­gon így folytatta: — A szakértő megjött, vele röviden tárgyaltam is, majd nagy megdöbbe­nésemre két lapban is (Kecskeméti La­pok és Kecskeméti Hírek. — Szerk.) szinte azonos szöveggel olvastam a vé­leményt, amely tehát a polgármester­nek, az igazgatóságnak, a városi ta­nácsnak megkerülésével jutott nyilvá­nosságra az igazgató tájékoztatása alap­ján. (Közbekiáltások: Csak• magát véd­te.,.. — Ki vele az ilyen emberrel!) — Az egyik lap (Kecskeméti Hírek. — Szerk.) odáig megy, hogy így ír: „Megvizsgáltuk a villanytelep ügyvi­telét..,“ Ilyen igénye a lapoknak a múltban nem volt s remélem, a jövő­ben sem lesz. Nem is lehet, mert ezzeo minden vezetést, irányítást és ellenőr­zést lehetetlenné tenne. A másik köz­lemény szerint a szakértő szükségesnek tartja, hogy a város a Villamosmütöl semmi pénzt el ne vonjon. Ezt a néze­tet osztotta a másik lap is, sőt hozzá­tette, hogy a város szüntesse meg az eddigi rablógazdálkodást. — E „rablógazdálkodás“ a követke­zőkből állott: g felszabadulást követq hónapokban a Villamosmű nem szedeti ugyan áramdíjat, de üzemi kiadása nem is volt, mert magánosoktól rekvi- rálta a szenet. A készlet kimerülése után a város 600 vagon fát bocsátott a rendelkezésére, annak ellenértékét let nem egyenlítette, de ezen ellenérték felhasználása tette lehetővé, hogy az infláció után jelentős szén-tcPrtálék ma­radjon. A stabilizáció óta a villanyte­lepnél 226 ezer forint méltányos ka­mattérítést és 150 ezer forint hozzájá­rulást vettünk fel. E tételeket megsza­vazta a közgyűlés, jóváhagyta a bel­ügyminiszter és a pénzügyminiszter, a jóváhagyás megbeszélésénél jefen volt az üzem igazgatója is, hallotta a szem­pontokat és érveket, a „rablógazdálko­dás“ kifejezés alkalmazása tehát je­len esetben merőben alaptalan vádnak minősül. (Kidobni az ilyen embert! kihal­ják élesen a padsorokból.) — A hiba nemcsak ott van, hogy a szakértői jelentés nem abban azirány- ban nyújt segítséget, amiben a város­nak alapvető érdeke lett volna, hanem a vezetés helyes vagy helytelen voltá­nak elbírálására törekedett. Ez a kér­dés a hivatott törvényes szervekre tat? tozik. — Felhívtam a Villamosmű igazga­tóját, hogy havonta adjon számot az üzem működéséről, mert gazdálkodni, költségvetést előkészíteni, szükséges el­lenőrzést gyakorolni csak akkor lehet, ha tudjuk: mi a havi személyi és do­logi kiadás, mi a szénfogyasztás, mi a termelt mennység és mi a készlet szén­ben és pénzben. Miután az igazgató e rendelkezésemnek eleget nem tett (Köz­bekiáltások: Miért tűrik hát tovább?!) megbíztam a számvevőséget a fenti adatok megvizsgálására és megállapí­tására. — Részletek nem tartoznak ide, csak annyit közlök, hogy a számvevő­ségi vizsgálat során az üzem eltitkolta, hogy az egyik pénzintézetnél 60 ezer forint betét áll hosszú idő óta válto- tat fanul. Mikor erre vonatkozólag az igazgatót megkérdeztem, kijelentette, hogy erről az összegről semmiféle tu­domása nem volt, erre becsületszavát adta. •— Tisztelettel kérdem az érdekelt (apókat és a törvényhatósági közgyű­lést, hogy valóban kifogástalannak tartják-e az ilyen vezetést? (Közbekiáltások és dühösen: Azon­nal kidobni ezt az embert!) / — A viílanyigazgató a vizsgálat alapján szükségesnek tartotta a maga védelmére felhasználni ezt a vizsgála­tot, amelynek — mint mondottam — más irányban kellett volna nekünk se­gítséget nyújtani. — Felelősségem tudatában kell visz- szautasitanom a közvélemény ilyen befolyásolását a legválságosabb idő­pontban, a költségvetés összeállításának idején. Leszögezte végül a polgármester, hogy a- villanyigazgató is tudja a vá­ros teherbíró képességét, de tudnia keß azt is, hogy a szerény városi részese­dést a Villamosműtől a minisztériu­mok is jóváhagyták. Szűnni nem akaró taps fogadta a kemény polgármesteri megáljlapJtáso- kat, ugyanígy követelték ai villany­igazgató azonnali távozását. Ezután órákig tartó vita követke­zett, amely sajnálatosan személyire té­vedt. A .kellő hangot Vadász Ferenc (MKP), Hajdú Ernő (Szoc. dem.) és Luszka Emil találták el, az utóbbi ki­jelentette, hogy kár az egészre ilyen sok szót vesztegetni. Aki hibát köve­tett el, távozzék a helyéről! Hát távozzék!... A munkáspártok a barack megmentéséért A hétfői városi közgyűlésen dr. Ke­mény Györgyné (MKP) felhívta a fi­gyelmet' a barackértékesítés idei lehe­tőségére, arra, hogy faként a rózsaba­rack az idén alig lesz értékesithetö. Szükségesnek tartja az irányárak be­vezetését minőség szerint. Konferszky Lajos (szoe. dem.) ugyancsak a nehéz helyzettel foglalkozott és a szeszfőzés lehetőségeire mutatott rá. Itt említjük meg, hogy a Szociál­demokrata Párt titkára a legutóbbi végrehajtó bizottság elhatározása a’ap­ján a barackérékesités ügyét az orszá gos pártválasztmány elé vitte. Ezen resztvettek az összes nagyobb üzemei küldöttei, akiket arra kért, hogy ba r aek szükséglet üké t Kecskeméten sze­rezzék be. Pártunk közbelépésének máris mer van az eredménye. Az elmúlt napokban egész sereg üzemi autó jött le váré sunkba barackot vásárolni és éppen ee az akció járult hozzá ahhoz, hogy ed­dig még sikerük a barack- árát megfe­lelő szinten tartani. Reméljük, a ró­zsabarack érésének idején még nagyobb számmal jönnek üzemi bevásárló teher­autók Kecskemétre, a Szociáldemokrata Párt akciója eredményekért. n város 3 éves terve A „Kecskeméti Újság“ tudósítójától A. város, hétfői közgyűlésén a pol­gármesteri jelentés röviden kitért a város 3 éves tervére, amelyet máris összeállítottak, tekintettel arra, hogy a fedezet biztosítására vonatkozóan a Tervhivatallá] kell tárgyalásokat foly­tatni. A város újjá akarja építeni a vágó­hidat', a jéggyárat, a Széktó-fürdőt, új elhelyezésről gondoskodik a Kada-ott- hon számára, 106 új kislakást épít, azután kétemeletes kislakásos bérhá­zat, meg akarja valósítani az erdei üdülőtelepet, befejezi a központi egészségháza építését, megkezdi 2 mil­lió 300 ezer forinttal a vízvezeték lé­tesítését, kinyitja al Vásári-utcát, ki­telepíti a gazdasági udvart, a keletkező utcafronton üzlethelyiségeket létesít, nagy összeget fordít bekötő utak léte­sítésére. A 3 éves városi tervben elsősorban népjóléti és közegészségügyi feladato­kat kívánnak megoldani, de gondoskod­nak közigazgatási, közoktatási, va­gyon igazgatási, közművelési, városépí­tési, katonai feladatok megvalósításá­ról] is. Az üzáfneket nagyban fejleszte­ni fogják. A Villamosmű több min* 10 milliót, a KGV 17 és fél milliót, a gépkocsi üzem közel 400 eeer forintot, a téglagyár 200 ezer forintot fordít beruházásokra. A részletes tervet a júliusi köz­gyűlés fogja letárgyalni. Vasárnapi süteményedből hozz ki egy darabot hétfőn az állomáshoz a hazatérő hadifoglyok megvendégeléséhez. Ezt kéri a Szociáldemokrata Párt Nőbizotfsága

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék