Kecskeméti Ujság, 1947. december (42. évfolyam, 27-52. szám)

1947-07-06 / 27. szám

A jó közigazgatás feladatai „Qjsiereiicsitien mának a bűnös múlt a szäiöaarja“ Mult vasárnap Dabason közigazgatá­si értekezletet rendezett a Szociálde­mokrata Párt, amelyen a megye leg­nagyobb járása 17 községéből 136 kül­dött gyűlt össze. Az előadó .Tóth László polgármester volt. Bevezetőjé­ben ezeket mondotta: — Aki a magyar demokrácia szelle­mével összhangban akarja munkáját vé­gezni a közigazgatásban, annak első­sorban tiszta képpel kell rendelkeznie magiunkról, sorsunkról, tájékozódnia kell a demokrácia kialakulásáról. Nem­zetünk a magyar nép j-óösztönű töme­geinek belső érzése és meggyőződése el­lenére, vak vezetők hibájából a sir szé­lére sodródott. A békeszerződés komor feltételeket szabott s nekünk súlyos gondok között kel)]/ életlehetőségünket megtalálni, a magyar demokrácia po­litikai formáját megőrizni. Helyzetünk józan felismerése mégis biztat bennün­ket.: Van magyar jövendő, ha mindig szem előtt tartjuk a történelem taní­tásait s nem kötjük sorsunkat végzetes vaksággal az ősi ellenségnek halálba rohanó szekeréhez, mint az első és má­sodik világháborúban. Valóban az el­múlt esztendők során sok magyar szí­ven átremegett az a sejtelem, hogy vég­ső megsemmisülésbe hullhatunk alá. Megmaradtunk, élünk. Átmentünk és átmegyünk egy rendkívüli méretű szo­ciális forradalmon. Az anyagilag és szellemileg elhagyatottSágban és nyo­morúságban élő magyar nép Széles tö­megei szabad levegőhöz jutottak. Két ségtelenül forradalmi megrázkódtatáso­kat élünk át. Az is kétségtelen, hogy a múlt rettenetes mulasztásai ezt a for­radalmi átalakulást elkerülhetetlenné tették. S ha most a mélyből hősi erő­feszítéssel, keservesen kell kapaszkod­nunk /felfelé, ne feledjük, hogy a sze­rencsétlen mának a bűnös múlt a szü­lőanyja. S ne feledjük, hogy .az em­beribb és igazabb életért, a falvak, községek és városok dolgozóinak tisztes­séges megélhetéséért a legrégibb idő óta, 75 esztendő óta a Szociáldemokra­ta Párt küzd. Az előadó ezután részletesen felvá­zolta a demokratikus közigazgatás fel­adatait, majd a nagy figyelemmel kí­sért előadását így zárta be: — Nagynehezen félszázad ejröpült, új arcot kapott' a világ. A falvak és községek népének lelkében a panasz helyét adott az öntudatnak, a kiosztott földön új élet indult, de a verítékes munka még mindig nem kapja meg azt a segítséget az igazgatástól, amit megérdemel. — A városok magasabb életszínvonaláért, • gazdagabb lehetősé­geiért, a villanyért, hathatós.kárpótlást kell nyújtani a földek' dolgozóinak,- kik megőrizték a függetlenség érzését és a szabadság szeretetét. akiket az igazga­táshoz köt törvény és érzés, ügyes-ba­jos dolgainak eligazítása, templom, •piac és minden, ami testi és lelki ép­ségét táplálja, boldogulását biztosítja. A népnek elébe kell mennünk, rövidíte­nünk kell a távolságot, meg kell szün­tetnünk a sok-sok, liivatalról-hivatalra járássá]1 elpazarolt munkaidőt, várako­zást. Ez a nép nem a régi értelemben vett igazgatást várt tőlünk, hanem éle­tével és gondjaival való lelkiismeretes törődést, küzdelmeiben támogatást j nemcsak kihágási és cselédügyekben va­ló bíráskodást, szerződéseknél való ha­tósági közreműködést, őstermelői, iga­zolványokat, nyilvántartást és végrehaj tást, hanem vetőmagot is,' traktort is, takarmányt' is, orvosságot is. gyer­mekeinek felölöztetését is, a tisztvise­lőktől emberibb, melegebb magatartást, jóakaratot és türelmet. Minden tisztvi­selő előtt lebegjen a szocializmus egyik legkiválóbb tanítómesterének, Szabó Ervinnek intelme: Törvények és intéz­mények is kellenek, újak és haladók, de elengedhetetlenek az emberek, a mainál nemesebb, képzettebb, megértőbb emberek, az önfeláldozó vezetők. A kö­zösség életét eredményesen csak laiku­soknak és /szakértőknek együttműkö­dése biztosíthatja, ezért fontos és üdvös a községi igazgatásban is minél több ember meghallgatása és bevonása. S azok. akik az, emberek sorsát igaz­gatják, legyének ismerői és megértő barátai nemcsak a gondozására bízott embereknek, hanem a tájnak is. Mind­nyájunkra szűkebb tájhaza sorsa bíza­tott s ebben a tájban legértékesebb és legérdekesebb az ember. Minden tájnak van valami kifejezhető .emberi monda­nivalója. Szól nemcsak az érzelemhez, hanem az értelemhez is. Nyújtja félénk minden táj nemcsak terményeit és kin­cseit, hanem intelmeit'is: forrj össze ve­lem alázattal é-s engedelmesen, szenteld minden erődet e táj felemelésének, egy­szerű embereinek s járdd a közigazga­tásban a kötelesség és szolgálat útját. A törvény szigorúan kötelez feladatod elvégzésére, a táj szeretettel int érté­keinek megbecsülésére. A demokrácia- na’k pedig az a parancsa, hogy igaz­gassuk a népet a nép révén, s egyen­gessük útját fölfelé, gondolkodók és bölcselők legszebb álmainak megvaló­sulása felé. Több felszólalás hangzott' el, ame­lyekre Szobonya Árpád járási főjegyző adta meg a felvilágosítást. Aufyu&zlus* 1-é<* mcgeHyiliU Már az első naptól autóbuszjárat lesz-A „Kecskeméti Újság“ tudósítójától A régi csapatkórház újjáépítésének munkálatai olyan gyors iramban ha­ladnak előre, hogy a kórházat augusz tus 1-én már átadják a forgalomnak. Ekkor a kórház már teljesen felszerel­ten, berendezetten áll a betegek ren­delkezésére. A KÖV az első naptól kezdve rend­szeres au tóbusz járatot. indít az állo­mástól a kórházig. Erre a célra, új autóbuszt szereznek be. Igazold jelentésre szólítottak fel a vilianyigazgatót i Költségvetését sem fogadták el Lapuuk más helyén olvasható bi­zonyos 60 ezer forintos „epizód' a villany igazgatóval kapcsolatban. Ér­tesülésünk szerint ebben az ügyben a polgármester igazoló .jelentésire szólította fel az igazgatót. Ma a viltíamosmű igazigatósága tártól;! ülést. Több tárgy melJleitt tárgyalták a költségvetést &, melyet azonban nem fogadtak el és a vil- lunyigazgatót új költségvetés meg­szerkesztésére utasították. „ROSSZUL MONDTA A LAJOS... A szeszßzde 15 íuw a Szeszefrtfzdáiusápé << A hétfői városi közgyűlésen órákon át tartó vitát eredményezett a szesz­főzde bérbeadásának kérdése. Az ügyet a polgármester referálta és előadásé bú] kitűnt, hogy- Kecskemét részére nincs más megoldás. A házikezelésbe vételhez nincs tőke, márpedig a szeszfőzde vá­sárlásai a piacon rendkívül jelentősek, bérbe pedig nem lehet adni csak :i Szeszegyedárúságnak, ennek az állami szervnek, /amely azonban egészen meg­felelő bért fizet. Mindenki előtt napnál világosabban állott a kérdés, csak dr. Nagy László (PDP) akadékoskodott és egusz sereg számadatot sorolt fel, amelyekről azon­ban menten kiderült, hogy uamisak. A régi módon érvelő ügyvéd íOO.OOO forinttal*is tévedett számainál, mire gúnyosan céloztak informátorára ek­ként : — Rosszul mondta a Lajos . . .. Végül szavazás után a közgyűlés el­fogadta a bérbeadást annak elöterjesz- j tett feltételei és lapunkban már ismer- j tetett módozatai szerint. Mit is mondott a svájci követ? Az utóbbi időben a kecskeméti amellyel a magyar paraszt az eíe- sajíió jobbára fővárosi lapokból ér- mek mostoha sága és a gazdasági tesülhet arról, hogy az itt járt ven- helyzet nehézségeivel megbirkózik. Cégek mit csináltak városunkban. /Elmondotta, mily élénk érdeklődés- bogy érezték magukat, mi volt jö- ] sei kíséri figyelemmel Svájc szabad- veteíük céljai és milyen megny'lat- i 6ágszereitő népe ,a magyar demok- kO'Zásolkat tettek a tapasztaltakról. ! ráoia kibontakozását és m ország így most is egy fővárosi lapot kell ; újraépítését. Ezt az érdeklődést fel­idéznünk, mit is mondott a nálunk í nusitja az a szereltet, mellyel a járt dir. Feisst Ernő svájci követ, „Svájci Adomány“, a „Don Suisse“ aki Szikrába, a Szeszfőzdébe, Ágas- j js az elesett magyarok me.gsegíté- egyházára, Laczi János szőlőjébe, az ‘ sere sóéit-.« Reményét fejezte ki afe- állami pincébe é9 Miklós-telepre j lépt, hogy a ‘szeretetnek oly nuheg látogatott el nagyobb kísérettel. j kapcsolata támad a két ország kö­A svájci követ a rniklóstelepi . zött, melynek hatása a gazdasági ebéden beszédet mondott és hang- életben is jelentkezik, mely kapcsa súlyozta, mily meglepetés volt szá- lat egyre jobban és jobban elmé- mára az az értékes munka, méllyel Ívűivé nemcsak a két ország fcofldo- a kecskeméti- gazdák ,a sávó homok- j grdásiát, hanem az európai egyén­ből a föld 'legnemesebb termékét, a j súly helyreállítását is elősegítheti. tüzesragyogású, nemes zamatú bort j Mint szakember kifejezte elósine- elővarázsolj'ák. Kijelentette, maga rését a látottak felett s különös ir­is a svájci parasztok vezetőjeként dc-klődléssel szemlélte ő. a hegyeik j szolgálta hazáját, s így élmény szá- fia a végtelen síkság csodálatos éle- ; mára látni azt a hősi küzdelmet, tét. flz angel sajióattasé Sscskeméleit Mr. Dorner angol sajtóattasé tit­kára, Mr. Graham kíséretében ked­den Kecskeméten tartózkodott. A pártok és a sajtó képviselői fogad­ták az igen közvetlenül viselkedő, mindén apróságot szívesen fogadó vendégeket. Szabó Gyula, Vadász Ferenc, Aradi Lajos, Luszka Emil és dr. Németh Jenő mondottak üd­vözlő szavakat, amikre Mr Dorner válaszolt. Kijelentette, hogy első 'benyomá­sa Magyarországon: föl akarják építeni az országot és nagyon so­kat dolgoznak. Hogy nézeteltérések vannak a politikai pártok között, az csak egészséges jelenség. Ang­liában is sok pár! van, de sohasem kérdezik, ki melyikhez tartozik. Mindenütt, így Angliában is nehéz körülmények között élnek az embe­rek. A legfontosabb kérdés, hogy az emberek gondolkozzanak és cSíl, azután 'cselekedjenek. A magyarok­nak van józan eszük, ne siessék el a dolgot, tartsák meg nemzeti tu­lajdonságaikat. Végül Mr. Dorner annak a meggyőződésének ado*t ki­fejezést, hogy Magyarország magyar ország fog maradni. 9 Gázművek vezér­igazgatójának előadása A központi pártnap kedden este 7 órakor lesz, amikor Sóskúti End­re, a, Gázművek vezérigazgatója fog előadásit tartani. Sóskúti gázvezetékszerelő mun­kásból left a Gázművek vezérigaz­gatója, régi, képzett, öntudatos 'Szo­cialista Előadását nagy érdeklődés­sel várják. m Mathiász Jánosné kegy díj at kap A hétfői városi közgyűlés foglal­kozóit Miaithász Jánosné kegydíjá- nak kérdésével. A javaslat szerint az egykori főispán! titkár özvegyé­nek a X. fizetési osztály szerinti kegydíj folyósítandó. A kérdéshez Hajdú Ernő (szoc- dem.) szólt hozzá. Röviden ismer- iette Mathiász János fel nem becsül­hető működését, mely nélkül a kecskeméti szőlőkultúra évtizedek­kel maradt, volna el a maitól, mely­nek Mathiász volt a megteremtője. [Méltánytalannak tártja az alacsony kegydíj megállapítását Mathiász működéséhez képest, de azért is. mert özvegye életének fenntartása ilyen kis összegből nem biztosítha­tó. Márpedig a város erkölcsi köte­lessége az özvegyről megfelelő mó­don gondoskodni,. Hajdú Ernő- in­dítványozta, hogy a VIII. fiz. osz­tálynak megfelelő kegy dl ja; folyó­sítsa a város. A 'közgyűlés az indítványt egy­hangúlag elfogadj Másodszor rajzik az aim a oioly A határban megkezdődött az al­mamoly második rajzása. Ezért a Növényegészségügyi Körzet felhívja a gyümölcstermelőket, hogy a "aj rás tetőpontját' követő 8—10 napon belül feltétlenül permetezni kell és­pedig 10—12 napos időközökben leg­alább 'háromszor. A nyári hígitású mészkénléhez vagy egyszázáléko.s bordói léhez félszázalékos arzénes védőszert kell jól elkeverni, még a permetezőgép­ben is állandóan zárni. A permete­zést fel ‘'étiemül ködszerűen kell vé­gezni, ezért ki kell cserélni a per m.etezőfej szórófejét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék