Kecskeméti Ujság, 1948. április (43. évfolyam, 1-17. szám)

1948-01-04 / 1. szám

KECSKEMÉT! 1948. jag. 4. vasárnap ÚJSÁG Hl. évi. 1. sz. Ara: 40 fillér A SsociáláemoRrata Párt lapfa Az igazi béke esztendeje Irta : Marosán György LEGÚJABB A román király sorsa Mihály román király, aki hosszabb ideig’ külföldön tartózkodott és csak néhány hete tért haza, váratlanul le­mondott a trónról. Románia államfor­mája köztársaság lett. amelynek első elnökeként Gróza Péter jelenlegi mi­niszterelnököt emlegetik. A volt ki­rály még nem hagyta el Romániát, de a kiutazási engedélyt maga és hatvan főnyi személyzete részére már megkérte. Úgy látszik, a jövőben is lesz mit, aprítania a levesbe... üendkivül éles a görög helyzeS A hős- Markosz tábornok vezetésé­vel ellenkormány alakult Görögor­szágban. amely nyomban nagy táma- ást kezdett a kormányesapatok ellen. Sikerült is Koni eb, városát elfoglalna. Az UNO Görögországba küldött vizs­gálóbizottsága tegnap tette meg je­lentését, amely szerint lehetetlen a balkáni országokat békés megegyezés­hez jutatni. A bizottság kívánatosnak íartjö, hogy a Biztonsági Tanács kü­lön ülésen vegye tárgyalás alá a gö­rög kérdést. Sajnálatos, bogy a Szov­jetunió és Lengyelország távoltartja magát a bizottságtól és Jugoszlávia, Albámt'U és Bulgária sem hajlandó együttműködni. Ezért a bizottság tel­jes munkát nem végezhetett. Uj Franco a láthatáron A brit külügyminisztérium szóvivő­je a sajtó száma kijelentette, hogy a Mai'kosz-kormány elismerése a nem­zetközi jogba ütközik ás súlyos ve­szélyt jelentene a békére. Égy angol lap megtámadja a brit külpolitikát és azt írja, bogy Görögországból köny- nyen új Spanyolország lesz és CaWa- risból új Franco. Csfok az összes né­pi erők bevonásával lehet egységes kormányt megalakítani amivel a vál­ság megoldódna. Bér- és áremelés Franciaországban A francia minisztertanács újból szabályozta a munkabéreket. A legki­sebb órabér 38 frank, amelyhez külön 10 frank jutalom tartozik. Felemelték a tisztviselők fizetését is. Ellenben felemelték a vasúti díjszabást is, a teherszállítás 30 százalékkal, a sze­mélyszállítás 10 százalékkal lett ma­gasabb. OLASZORSZÁG választásokra készül Olaszországban rövidesen (választá­sok lesznek. A baloldali pártok elhatá­rozták, hogy közös - listán indulnak. Most a jobboldali pártok is mozgal­mat kezdtek a jobboldali koalíció inegyhlosításóért. A három nagyobb jobboldali párt már csatlakozott a mozgalomhoz, most a kis pártokkal tárgyalnak. i Osztrák üzemi választások Ausztriába» üzemi választásokat tjutottak, amelyek cbedmínyét újév napján hirdették ki. A leadott szava­zatokból a Szociáldemokrata Párt 57.8, a Kommunista Párt 36.9, a többi pártok együtt 5.3 százalékot kljptak. A kommunisták megduplázták szavazataikat. Uj követség Belgrádban Kanada elhatározta, hog^követséget állít fel Jugoszláviában. Kanada első követe á mostani kubai köriét lesz. ­Az új esztendő küszöbén, új fel­adatokra felkészülten számadást is kell végeznünk magunkban. E szá­madást egyetlen mondatban össze­foglalhatjuk: nem szűntünk meg' és nem szűrtünk meg a magyar nép boldogulásán fáradozni, a magyair dolgozók, a magyar munkásosztály törekvéseit megvalósítani. Az el­múlt év szakadatlan harcok soro­zata volt és felesleges lenne most felidézni fejezetről fejezetre e har- szok szakaszait. Voltak hónapok, amikor csüggedés >s erőt vett a dol­gozókon, történtek események, me­lyek megzavarták egyesek tisztán­látását és ha visszaesés nem is kö­vetkezett be munkánkban, előreha­ladásunknak meglassult az üteme. Az elmúlt év utolsó hónapjaiban felismertük, hogy a bizonytalanko- dás, az ingadozás érzelmek és tet­tek között nem ai szocialisták sajá­tossága, de nincs is ínyére a dolgo­zóknak, a magyar népnek, amely annyit szenvedett és áldozott az e!** mujt rendszerek, a fasizmus és a pusztító háború alatt. A magyar nép tisztán akarja látni, hova vé­nét útja és a szocialisták tudják, hogy ez az út a teljes szabadság­hoz, a békéhez és a szocializmus­hoz kell, hogy vezessen. Háború vagy béke? A lezárult év egy nagy kérdést adott fel a magyar népnek: szolga­ság vagy szabadság, háború vagy béke. A kérdést kivülrő! adták fel, az imperialista tőke harsogta csá­bító hangon és fenyegetéssel, meg­csillogtatva a Marshall-terv képé­ben a dollár fényét és az atombom­ba mutogatásával a, világ pusztulá- ! sát helyezve kilátásba. Hazánkban belső reakciós erők álltak az impe­rialisták szolgálatába és volt egy idő, amikor azoknak a reménye, akik a demokrácia haláláért imád­koznak, nem látszott meddőnek- A demokrácia minden erőinek ke­mény összefogására volt szükség, hogy kivédhessük a támadásokat, a választásokon új alapokra fektettük kormányzatunkat és pártunk is — nem ingadozó és szilárdlelkű szava­zóinknak megszámlálásával — erő­sebben, tisztultabban és határozot­tabb politikai arcéllel került k' a tétovázások idejéből, hogv a béke felé vezesse a dolgozók Magyaror­szágát. Elvégezzük feladatainkat Az új esztendő feladatainak el­végzéséhez az elmúlt év tapaszta­lata; adnak erőt és nyújtanak biz­tosítékot is a’rra, hogy feladatain­kat el fogjuk végezni. Az elmúlt esztendő számos alkalmat nyújtott arra, hogy tanuljunk a történelmi leckék sorozatából. Büszkék va­gyunk arra, hogy számos nehézsé­gen, keserűségen keresztül is ?é- I rakhattuk egy olyan építő politika alapjait, amely sok tekintetben elébe is vágott az eseményeknek és hozzásegítette Magyarországot ahr hoz, hogy a világpolitika feszült idején ne hagyjunk kétséget az­iránt: Magyarország a világ népei­nek békéjét, a demokráciák és a szocializmus építését kívánja szív­lel, lélekkel. Az új esztendőben a b 'kének még határozottabb körvo­nalakat kell kapnia és hogy ez az év aiz igazi béke esztendeje legyen, meg kell erősítenünk demokratikus rendszerünket, meg kell erősíte­nünk szövetségünket a világ sza- badságszefető népeivel, segítenünk kejl !egyőzhetet]enné tenni a mun­kásosztály nemzetközi összefogását. E politikai feladataink mellett gaz­dasági téren csupán egy eH’égezni- valónk van: győzelemre segíteni ai hároméves tervet, hogy jobb élet- lehetőségeket biztosítva a magyar népnek, újabb és újabb tervekkel tegyük virágzóvá az országot. A reakció ellen Kétségtelen, az elmúlt évben ala­posan megtizedeltük ,a belső reak­ció sorait. A hazaárulók egész sora kényszerült külföldre .és az össze­esküvők százait tettük ártalmatlan­ná- De ki mondaná, hogy a demo­kráciának nincsenek többé ellensé­gei Magyarországon, ki mondaná, bogy nincsenek már olyanok, akik még mindig külföldre kacsintgat­nak és a dollár vagy atombomba segítségében bízva nem a békében, hanem a háborúban látják a kibon­takozást? Ezért demokráciánk meg­erősítése és az országépítő erőinek szorosabb összefogása érdekében ezévben is szünet nélkül kell foly­tatnunk küzdelmünket, azért |-.ogy megszabaduljunk a kártevő elemek­től. Magyarországnak nincs szük­sége többé politikai kalandorokra és meg kell szabadítani a magyar népet attól a, tehertételtő] is, amely] az állami és közigazgatási gépezet­ben még mindig jelen van a reakció képében. Tisztogató mnukánkat úgy kelj befejeznünk ebben az évben, hogy ne legyen többé talaja az ap­parátuson belül a demokráciaelle- nességnek, a korrupciónak és a megbízhatatlanságnak. Szorosabbá es valóban megbonthatatlanná kell tennünk a másik munkáspárttal va­ló együttműködésünket ési bízunk abban, hogy sikerül végleg minden akadályt eltávolítani en,nek az együttműködésnek htjából, sikerül minden olyan probléma felvetését kikapcsolni, amely a két párt es vele a magyar dolgozók építő mun­kálkodását zavarhatná. A dolgozók összefogása az alapja annak, hogy belső rendünket megszilárdítsuk és ne tévedjünk el az utakon és ösvé­nyeken, amelyek a magyr nép elő­rehaladásának ügye mellett a világ valamennyi népének ügyét szolgál­ják. Nincs ellentét Kelet es Nyugat Között Mivel a béke ügyét akarjuk szol­gálni, azon fáradozunk, hogy szem­ben az imperialista tőkéinek azzal a tervével, hogy -a világ népeit két tömbbe kényszerítve szembeállítsák egymással, mi magunk is és a vi­lág valamennyi népe szabadon vá­lassza meg útját. Azzal a porhin­téssel szemben, amely azt akarja elhitetni, hogy Kelet és Nyugat között áthidalhatatlan ellentétek vannak, azt kiáltjuk: nincsenek el­lentétek a világ részei, sem a né­pek között, ellentétek csupán az imperialista tőke és a népek, dolgo­zók törekvései között vannak, nem Kelet és Nyugat között, hanem min­den országon belül is és ahogy Nyugaton a francia munkásosztály és az olasz munkásosztály szembe­szegül a tőke zsarnokságának, ahogy Görögországban küzd a nép’ az idegen bitorlók ellen, akik rab­szolgaságba akarják dönteni osztat­lanul a világ valamennyi népét, úgy fordulna szembe a magyar, román, lengyel, jugoszláv és csehszlovák nép is, ha jogaiért és szabadságáért kellene küzdenie. Ezért van, hogy mi, minden mesterkedés elleném, Keleteurópa több; demokratikus or­szágával együtt haladunk a szaba­don választott úton. amely a béke cs szabadság erőivel való együtt, működés megszilárdításához vezet- Fbben kifejezésre jut pártunk egész külpolitikái irányzata, ennek az együttműködésnek alapjait raktuk Je az elmúlt évben dunai konferen­ciánkkal, testvéri együttműködé­sünkkel a szomszédos országok szo­cialista pártjaival. A többj szoc.a- !ista párttal való összeköttető síink 's azt célozza, hogy élére állva.1 a munkásosztály nagy összefogása ügyének. segítsiik erőssé tenui azok ellen, akik ellentéteket szítanak, akik háborút propagálnak, ak'k az imperialista tőke mindenhatóságá­ban bízva, ellene vannak a demo­kráciáknak és a Szovjetuniónak, amely velünk együtt a népek hala­dását és a békét szolgálja. Mi a Marshall*terv? A béke, a népek összefogásának po­litikája, a gazdasági kapcsolatok ki- mélyítésct is jelenti, d<3 nem kizsák­mányoló alapon, hanem áthatva a se- g'itőkészségtöl és azt célozva, hogy a népek egymás gazdasági erejével tá­mogassanak minden népet a jólét megteremtésének útján. Akik a Mar- shall-tervet hoznák, azt prédikálják: semmit se tégy országod építéséért, ne fejleszd iparodat, támaszkodjál a kül­földi segítségre. Egy sereg, a doilár- impeirialistíiki hálójába esdtt ország példája bizonyítja: a dollársegítség megbénítja a hazai termelést, a köl­csön ára fejében eltiltják a népeket iparuk fejlesztésétől és előírják szá­mukra, a kölcsönösszegért milyen áru­cikkeket vásároljanak. A mlagyar nép egyszer már ki volt szolgáltatva a né­met monopoltőkének és megtanulta: fel kell áldoznia hazája függetlenségét is, le kell mondania politikai és gaz­dasági törekvéseiről, szolgaságot kell vállalnia, ha enged áz imperialista kényszerítésnek. Ezért választjuk a s/abiad összeköttetések útját és demo­kráciáink gazdasági szerződései első­sorban a Szovjetunióval, Jugoszláviá­val és sorra a többi országgal, bizo­nyítják: a béke és szabadság útja gaz­dasági téren is meghozza gyümölcsét Segítsük előre a népet! így tudjuk minden erőnket három­éves- tervünk szolgálatába állítani és ha a hároméves tervet maradéktala­nul végrehajtjuk, nemcsak magasabb életszínvonalat nyújthatunk a ma-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék