Keleti Ujság, 1938. április (21. évfolyam, 74-96. szám)

1938-04-01 / 74. szám

MEGALAKULT MIRON CRISTEA MÁSODIK KORMÁNYA Szerdán délután Z órakor mondott le a kormány és este 8 órakor már letette az esküt az uj kabinet. Petrescu Comnen a külügyminiszter, Colán cluji püspök a kultuszminiszter, Argeseanu tábornok a hadügyminiszter — lamandi az igazságügyi tárcát vette át, Calinescu belügyminiszter maradt Miron Cristea patriárka-miniszterelnök kijelentette, hogy első kormányának szellemében folytatják a kormányzás munkáját i rr Miron Cristca pátriárka első kormánya, amely február 11-én vette kezébe a kormány­zás gyeplőit és másfélhónapos működése alatt megalkotta az uj alkotmányt s egész sereg rendelettörvényt adott ki, a mai napon beadta lemondását. A volt kormány tagjai, akik kö­zött Yaida, lorga, Anghelescu, Tatarescu, Averescu és Mironescu volt miniszterelnökök is helyet foglaltak, mint államminiszterek, délután két órakor minisztertanácsra ültek össze Őfelsége jelenlétében s ennek a minisztertanácsnak keretében jelentette be Cristea Miron patriárka-miniszterelnök a lemondást. Az uj kormány délutánra már meg is alakult, ugyancsak a pátriárka elnöklete alatt és este nyolc órakor már az esküt is letette. Az es­kütétel után Miron Cristea patriárka-miniszterelnök köszönte meg Őfelsége bizalmát és kijelentette, hogy ugyanabban a szellemben kormányoznak majd, mint amilyen elveket Őfelségének február 10-i szózata hangoztatott és amit. az első kormány február 11-i kiált­ványa is bejelentett. A miniszterelnök meleg szavakat talált az uralkodó ritka kormánj^- zási képességeinek méltatására s Ígéretet tett arra. hogy a király fáradhatatlan munka- készsége és lelkiismere+essége lesz a kormány tevékenységének zsinórmértéke. Őfelsége ugyanilyen melegséggel üdvözölte Cristca Miron második kormányát és nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a kormány tagjainak nem a szó régi értelmében vett politikai hiva­tást kell betölteniük, hanem az uj alkotmány szellemében kell vezetniük a kormányzás munkáját. Déli két órakor mondott le a kormány A Rador távirati iroda szerdán délután két órakor a következő hivatalos Iközleményt közölte: A Miron Cristea vezetése alatt álló kor­mány headta lemondását. Szerdán reggel a királyi palotában Őfel­sége a király elnökletével minisztertanács volt s Miron Cristea pátriárka az uralkodó elé terjesztette a kormány lemondását. Miron Cristea miniszfere'nök beszéde A lemondott miniszterelnök a következő beszédet intézte őfelségéhez: Sire! A kormány eddigi alakjában, — szakmi­nisztereivel és annyi tiszteletreméltó volt mi­niszterelnökével, mint államminiszterekkel — parancsoló szükségesség volt azzal a sürgős céllal, hogy az állam életének uj alkotmányt adjon és az ezen az alapon hozott külön tör­vényekkel részleteiben is normalizálja a köz­élet minden ágazatát. A cél érdekében a kor­mány összes tagjai a haza és a korona iránti szeretettel a legjobb tudásuk és meggyőződé­sük szerint ajánlották fel szolgálataikat. Azóta aZ' Uj alkotmányt a nép elfogadta és számos törvényrendelet készült el, olyanok, amelyek szükségessége erősen érezhető volt. Minthogy 1938. április elseje előtt vagyunk, haladék nélkül össze kellett állítanunk az 1938—39-iki költségvetési év költségvetését. Az elmúlt napokban bevégeztük ezt a nehéz munkál azokkal a törvényekkel együtt, ame­lyek lehetővé teszik a költségvetés alkalma­zását és az állami szervezet teljes egészében való jó működését. Így állván a helyzet, bi­zonyos mértékben bevégeztük annak a híd­nak megépítését, amelyen át uj utón indul el az állam élete, normálisabb keretekben és nincs feltétlen szükség a mai alakulatában működő kormányra. Éppen ezért úgy látom helyesnek, hogy őfelsége elé terjesszem az egész kormány lemondását. Ugyanakkor leg­mélyebb hálánkat fejezzük ki azért a kitün­tetésért és bizalomért, melyben részünk volt és amely lehetővé tette, hogy őfelsége bölcs és belátó vezetése mellett teljesítsük a. haza és a trón iránti magas hazafias kötelességün­ket. Biztosítjuk Felségedet, hogy mi öregek, már régóta túl vagyunk az emberi természet­tel együttjáró hiúságok korán és a jövőben •is örömmel állunk a trón rendelkezésére ta­pasztalatainkkal és az öregkor bölcsességé­vel, bármilyen minőségben, ha Felséged jónak látja véleményünket kikérni. Minisztertársa­imnak pedig a magam részéről a legmelegebb köszönetemet fejezem ki rövid, de éppen any- nyira történelmileg fontos termékeny együtt­működésünkért. Ezt az együttműködést éle­tem kellemes emlékeként őrzöm meg. Sire, kívánjuk, hogy folytassa tovább legjobb egészségben az ország megújításának munkáját, a jobb élet és az állandó fejlődés irányában. A minisztertanács után Őfelsége a király, villásreggelin látta vendégül a lemondott kor­mány tagjait. SLefeffe öje eslcüt az táj Icorraiíáray Az uj kormány már szerdán délután megalakult, őfelsége az nj kormány vezetésével ismét Miron Cristea pátriárkát bízta meg. A kormány névsora a következő: Belügyminiszter: Calinescu. Külügyminiszter: Petrescu Comnen- Igazságügyminisztcr: lamandi. Nemzeti nevelésügyi, kultusz és művészeti miniszter: Colán, cluji gör. kel. püspök. Nemzetvédelmi miniszter: Argeseanu tábornok. Légügyi és tengerészetügyi miniszter: Paul Theodorescu tábornok- Pénzügyminiszter: Caneicov. Földművelésügyi és szövetkezeti miniszter: Ionescu Sisesti. Ipar- és kereskedelemügyi miniszter: Mitifa Constantinescu. Közlekedésügyi miniszter: Ghelmegheanu. Munkaügyi miniszter: Ralea egyetemi tanár, a „Drcptatca“ fii :; k ■ Tlöje. Egészségügyi miniszter: Dr- Marinescu. Miniszterelnökségi államtitkár: N. Magureanu. Nemzetvédelmi államtitkár: Glatz tábornok. Kultusz és inüvészeiügyi államtitkár: Nae Popescu lelkész. Nemzeti nevelésügyi államtitkár: Y. Tóni, a tanítók egyesületének elnöke. Munkaügyi államtitkár: Petre Andrei. Az uj kormány tagjai a kormány megalakulása után a pátriárkán istentiszteleten vet­tek részt, majd a királyi palotába mentek cs letették az esküt. T egyetemi könyvtár 'l ■ olvasóterme S2EGSD Pénleüt, 193$ április f* ^ ’ / "\ Ava 3 léi (jf J b- ■ i' Taxa pSstaia plátltá tn KrrriUjsjíG Előfizetési árak belföldön: Egész évre 500. félévre 400, XXI. ÉVFOLYAM. — 74. SZÁM. Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: Clnj, negyedévre 200, egy hóra 70 lej. Magyarországon egy _____ ' Báron L. Pop ucca 5. szám. Telefon: 15-08 Levélcím évre 50, félévre 25. negyedévre 12.50, egy hónapra 3 60 j Cluj, postafiók 101, szám. Kéziratokat senkinek sem pengő. Egyes számok az Ibusz elárusító kioszkjaiban. Felelős szerkesztő: SZÁSZ ENDRE küld vissza és, nem Is őriz meg a szerkesztőség.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék