Keleti Ujság, 1938. szeptember (21. évfolyam, 195-220. szám)

1938-09-01 / 195. szám

SZEG ED-r~- -vi* Chij, 893S szepí. I csütörtök ^ a.á ,, . Ara 3 lej Kém tiUjskg Felelős igazgató: Dr. SOMODI ANDRÁS Előfizetési árak belföldön: Egy évre 800, félévre 400, negyedévre 200, egy hóra 70 lej. Magyarországon egy évre 50 félévre 25 % évre 12.50, egy bóra 4.50 pengő. Kiadótulajdonos: LAPKIADÓ R.-T. Törvényszéki lajstromozási szám: 47, (Dos. No. 895. Trlb. Cluj.) XXI. ÉVFOLYAM. - 195. SZÁM. Felelős szerkesztő: SZÁSZ ENDRE Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: Cluj, Báron L. Eop ncca 5. sz. Telei.: 15-08. Levélcím: Cluj, postafiók 101. sz. — Taxa postaiá plátltá in numer: No, 24.250/1927 Két eset Most folyik a királyi helytartóságok hi­vatalainak végleges megszervezése- a tartomá­nyi központ tisztviselőinek beosztása. Tisztá­ban vagyunk ennek a munkának korszakalko­tó jelentőségével, mert voltaképen ezen a pon­ton keresztül fog eldőlni, hogyan mennek át a gyakorlati életbe a kormány decentralizá­ciós tervei. Ami most már a kolozsvári, Szá­mos-kerület jövendő feladatait illeti, várako­zásaink még fokozottabbak, mert ez a belytar- tósági kerület foglalja magában a történelmi Erdély legnagyobb részét s benne Románia magyarságának túlnyomó többségét. Nem kö­zömbös előttünk ezeluitán, hogy mi a felfogása a helytartóság két illusztris vezetőjének, Hanzu helytartónak és Hodor vezértitkármak a kisebbségi kérdésről. Mert ha a kormány meg is szervezte a kisebbségek irányában fo­ganatosítandó általános kormányzási elvek kezdeményezésére és továbbítására a kisebb­ségi korrnánybiztosságot, nagyon jól tudjuk, hogy a végrehajtás lendít a legtöbbet a leg­helyesebb rendelkezéseknek az életbe való át­vitelénél. A decentralizációnak pedig éppen az a célja és értelme- hogy ne kelljen minden apró-cseprő ügyben Bucurcstibe szaladni, mi­niszteri kihallgatásra várni és úgy kiszorgal­mazni, hogy a törvényeket, törvényerejű in­tézkedéseket és miniszteri álláspontokat a vég­rehajtó szervek az eredeti intencióknak meg­felelően valósítsák meg. Az ellenőrzés köteles­sége, panaszok kivizsgálása a királyi helytar­tóságok dolga lesz és magyar szempontból éppen a kolozsvári helytartóság szerepe a legfontosabb. Még bét. hete sincs, hogy Hanzu királyi helytartó és Hodor vézértitkár beiktatása megtörtént és ezalatt az igazán rövid idő alatt két alkalommal volt. már módunkban megismerkedni a helytartóságnak a kisebb­ségek iránti megértéséről és arról, hogy a kormány kisebbségi programját, nem jelszó­nak tekinti, hanem őszintén és becsületesen régre is akarja hajtani. Elsőizben a kisebb­ségi szabályzatnak a magyar helységnevek kérdésére vonatkozó rendelkezését tették szó­vá a magyar sajtó képviselői a helytartósá­gon. Ez még az első napokban történt, amikor éppen csakhogy kijelölték a helytartóság hi­vatali helyiségeit, néhány bútordarabbal, ngy, ahogy ideiglenesen berendezték és a helytartó és helyettesén kívül mindössze né­hány tisztviselő foglalta el íróasztalát. Úgy éleztük azonban, hogy akármennyire is uj még a hivatal, nem balaszthatjuk el a ma­gyar sajtó régi sérelmének orvoslását kérni, most már törvényes alapon. Délben jelentünk meg kihallgatáson a kormányzóságon és es­tére már értesítést is tartunk a cenzúrahiva­taltól, hogy panaszunkat elintézték, ismét magyarul Írhatjuk a helységneveket. Szó sincs róla, nem egzisztenciális kérdés ez, j emiatt egyetlen magyar embernek sem lesz több kenyere, azonban a nyelvhasználat jogá­nak olyan elvi jelentőségű, bár részletproblé­mája ez. aminek elintézése kétségkívül nagy­horderejű. Sokszor nyílt alkalmunk arra, hogy ebben az ügyben álláspontunkat kifejt­sük. Memorandumokban fejtettük ki, hogy a magyar sajtó a magyar közönségnek készül, tehát épugv nem lehet kifogásolni a magyar helynevek használatát a lapokban, mintahogy otthonában mindenki olyan nyelvet használ, amilyent akar, természetesen elsősorban az anyanyelvét. Az irodalmi nyelvben lényeges el nem hanyagolható szerepe van a stílus fordulatosságának* nem mindegy, hogy az a sorsdöntő angol minisztertanács Az angol közvéleményt megdöbbentette az a hir, hogy Hen­derson nem tér vissza Berlinbe és Chamberlain üzenetét Ogilvvie-Forbet követségi tanácsos viszi a német fővárosba. Berlinen háborús izgalom vett erőt Ezen a fiólen el leéli dőlnie a fiálborii, béke Icérciésíénelk A/, európai történelem s vele együtt talán a világ történelme is súlyos döntés előtt áll- A most következő napok elhatározásai kétségtelenül igen nagy jelentőségűek lesznek a helyzet további alakulására. Berlinben a szudéta-német kérdés megoldását, halaszthatat­lannak mondják és sürgeti a kérdés elintézését London is. Szeptember ^5-én, a jövő hét hétfőjén kezdődik Nürnbergben a német nemzeti szocialista párt nagy évi kongresszusa és eddig az időpontig valamilyen irányban fordulatnak kell beállania a csehszlovákiai hely­zetben, Anglia közvéleménye és ennek kifejezője, az angol sajtó a helyzetet igen komoly­nak látja s a legtöbb angol lap világpolitikai szemszögből nézi a dolgok alakulasat- Ha pontosan szemügyre vesszük a helyzetet — írja a „Times" — úgy látjuk, hogy nem is a szudétfv-németek és a prágai kormány, hanem Nagybritannia és Németország allanak egymással szemben Oönlő ©nejtől MiÍBUHSaclerfiaMfficls (London, augusztus 30.) Az angol kormány tagjai kedden délelőtt tizenegy órakor a mi­niszterelnökségen tanácskozásra ültek össze. A kormány huszonkét tagja közül a megbe­szélésen tizenötön vettek részt■ A tárgyalá­sokról eddig még nem érkezett semmi jelentés, Benes személyesen tárgya! Ken!e:nnel Az angol sajtó aggodalommal tárgyalja a nemzetközi helyzet alakulását. A „Times" ve­zércikkében sajnálja, hogy a német sajtó, amint írja, kihívó és nem mentegethető maga­tartást tanúsít. Megállapítja a nagy angol lap, hogy a német birodalom katonai és dip­lomáciai tevékenységéről kapott értesülései al­kalmasak arra, hogy növeljék a bizonytalan­ságot. A lap diplomáciai szerkesztője azt a hirt kapta, hogy Benes csehszlovák köztársa­sági elnök személyesen fog tárgyalni Henlein Konráddal, szudéta-németek vezérével. Hen­lein pártjának több képviselőjétől kisérve je­iró, vagy újságíró meg tudja valahogy értetni magát, hanem törekednie kell mondanivalói­nak művészi közlésére, ennek pedig egyene­sen ellensége az a kényszer, hogy a magyar szövegbe idegen szavakban, idegen szóössze­tételeket köteles beilleszteni, örömmel szö­gezzük le tehát, hogy az álláspontunk győ­zött a kormánynál, ahol kimondták az elv törvényerejét és győzött a helytartóságnál, ahol az elvet élővé is tették. Másodízben egy felelőtlen híresztelés vitt el a helytartósághoz bennünket, állítólag bi­zalmas nyelvrendeletben tiltották meg a tisztviselőknek, hogy magyarul hozzájuk in­lenik meg a nagyfontosságu megbeszélésen, amelyen tisztázni akarják azt a kérdést- hogy egyáltalában folytatni lehet-e a megbeszélése­ket a kormány és a szudéta-némelek között s ha igen, milyen alapon. Londoni körökben az a benyomás, hogy a csehszlovák kormány leg­utóbbi engedményeit a szudéta-németek nem fogadták megfelelő jóakarattal, enélkiil pedig nem lehet elképzelni a békés utón való meg­oldást. Benes köztársasági elnök és Henlein találkozásáról elterjedt hireket Londonban kedvezően fogadták. Egy másik hir szerint Benes elnök nem Henleinnal, hanem egyelőre csak Kuudt szudéta-német képviselővel tár­gyalt s azután Runeiman lord és Henlein kö­zött lesz újabb tárgyalás. Henderson nem tér vissza Berlinbe Az ango' fővárosban óriási feltűnést kel­teit az a híresztelés, hogy Henderson berlini angol nagykövei nem tér vissza állomáshelyé­re és IVilson, az Egyesült Államok berlini tézeft kérdésekre felvilágosítást adhassanak. A válasz kategorikus „nem" volt. Ilyen ren­deletet a helytartóság nem adott ki és a jö­vőben sem fog kiadni. Nem becsüljük túl ennek a két esetnek a jelentőségét, de nem szándékozunk csökken­teni sem a fontosságát. íme: a helytartóság nem a kicsinyes elfogultság, hanem a jóaka­rata megértés és célszerűség szempontjait, fo­gadja el irányadónak. És reméljük, hogy amit a helytartóság kötelezőnek fogad el magáranézve, annak az államélet minden vo­natkozásában való betartásáról is gondos­kodni fog.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék