Keleti Ujság, 1938. október (21. évfolyam, 221-247. szám)

1938-10-01 / 221. szám

€8ii$, íí*8$l október 1. szombat ^ Ára 3 iej Ktli^lUjSIÍG Felelős igazgató: Dr. SOMODI ANDRÁS Előfizetési árak belföldön: Egy évre 800, félévre 400, negyedévre 200, egy hóra 70 lej. Magyarországon egy évre 60 félévre 25 ü évre 12.50, egy hóra 4.50 pengő. Kiadótulajdonos: LAPKIADÓ R.-T. Törvényszéki lajstromozási szám: 47 (Dos No. S»5 l'rib. Cluj.) XXL ÉVFOLYAM. - 221. SZÁM. Felelős szerkesztő: SZÁSZ ENDRE Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: Cluj, Páron I.. Pop ueca 5. sz. Telel.: 15-08. Levélcím: Cluj, pns<aflók 101. sz. — Taxa postaiá plátitá in numer: No 24.250 vPí7 Megkezdődött a miincfseni »aéÍEekosíferesicia« Á müncheni „vezérház"-ban csütörtökön dé'ulán 2 órakor indult meg Cham­berlain, Hit'er, Musso ini és Daladier iöiténe mi jeientőséqü eszmecseréje — A négy nagyhatalmat lópviseő államférfiak kísérői külön csoportban tárgyalnak. Prága bizakodó figyelemmel kíséri a müncheni megbeszéléseket A* arscp«s! saffó ^mértéktartó Bazalcc&cSásssal« néa a möiicken* találkozó sikere elé . A müncheni „vezérházban" csütörtökön délután két órakor megkezdődtek azok a túl­zás nélkül történelmi jelentőségűnek mondható tanácskozások, amelyek Európa lelkiismc- veiéi ébresztgetik a veszedelmes október elsejei dátum lejárta előtt negyvennyolc órával. Ez a mostani válság semmiféle világháború utáni viszállyal nem hasonlítható össze- Kez­dődött a szudéta-uémetek nemzetiségi követeléseinek bejelentésével, folytatódott Rnnci- raan lord békéltető közvetítésének néhány hetével, aztán a dolgok teljes elmérgesedésével- nemzetiségi jogok elismerésének jelszava az önrendelkezési jog követelésévé változott. véres csetepaték és h íg : incidensek mélyítették el a válságot német e*eh konfliktussá, majd világháború rémképét idéző nemzetközi bonyodalommá- Beszélt Hitler, felállítván az. október elsejei, feltételek nélküli területátadás terminusát és beszélt Chamberlain, re­ménykedő hangon ugyan, de a helyzet komolyságához mért határozottsággal jelentvén be Ndgybritánnia óvóintézkedésnek szánt katonai rendszabályait. Az a csodálatos, hogy az emberek bizakodása a feszültség csúcspontján sem szűnt meg, valami csodára vártak, aminek a végzetes események előtt valami módon be kell következnie. Ks csakugyan megtörtént a csoda, — ámbár ezt a csodát sokkal inkább nevezhetjük történelmi szükség­szerűségnek — szerdán délután kipattant Chamberlain. Hitler, Mussolini és Daladier müncheni találkozójának terve, sőt az errevonatkozó hírek tényként jelentették, hogy Európa négy vezető hatalmának képviselői Münchenben személyes tárgyalások utján kí­sérelik meg megtalálni a nehéz helyzetből kivezető utat. A müncheni megbeszélések csütörtökön csaknem megszakítás nélkül folytak. Érdekes volt már a találkozó különleges munkaprogramja is A vendéglátó Hitler és a három mi­nisztereinek külön-kiilön folytattak eszmecseréket, majd a személyek felcserélődtek és ilyenformán mind a négy államférfin megismerhette egymás nézeteit és kormányaik ál­láspontját- Az+án sz államférfiak és kíséretük tagjai (mindannyian a négy nagyhatalom legreprezentatívabb és legismertebb politikai személyiségei) két csoportra oszolva kezdték meg az érdemleges vitát- Az első nap történetéről nincsenek értesülések mert a tanácsko­zások, érthető okokból, a nyilvánosság teljes kizárásával folynak, különben is a vita­anyag nagysága és az idő rövidsége határozatok hozatalára még nem vezethetett- Csak sejteni IMn-t, hogy a közös erőfeszítések első célja az október elsejei időpont meghosszab­bítása. Hogy Hitler ebbpn a tekintetheti hajlamos az engedékenyégre, az valószínűnek látszik, mert különben fel sem merülhetett volna a négyhatalmi értekezlet gondolata. \ másik fo«as kérdés az átadandó területek kijelölése és az átmeneti megszállás Formájá­nak megtalálása. Csehország két megfigyelőt is küldött Münchenbe, de mivel a meghívottak között nem szerével Csehszlovákia, a tanácskozásokon a kikötöttek nem is vehetnek részt. Még • megfigyelőként fdr.es jelen Szov.ietoroszország kin viselője, mert nyilvánvaló hogy a ta­nácskozó négy államférfin közül háromnak minden törekvése arra irányul, hogy,Szovjet” Oroszország nőikül oldédfanak meg Európa sorsproblémái. H.S'fv a müncheni ..békekonferencia" mikor ér véget azt egyelőre nem lehet még tudni. Ha — amint remélni lehet, — a tanácskozások a siker jó kilátásaival indultak meg, feltehető, hogy a bét hátralevő napjain együtt maradnak a müncheni találkozó résztvevői- A tárgyalások gyors befejezése semmi esetre sem áll a béke barátainak érdekében­Csütörtökön dé!b en kezdődött meg a négyes értekezlet Márton Áron A müncheni „vezérházban" egymással szemben ülnek a zöld asztal mellett Chamber­lain, Hitler, Mussolini és Da'adier. Hogy mire jutottak az első huszonnégy órában, azt c pil­lanatban még senki 1 sem tudja- Ismét itt va­gyunk tehát, a várakozások feszült órájában, abban az órában, amikor remélhetőleg köz­vetlen katasztrófától nem ke^l tartanunk. A múltkor azt mondtuk: amig Chamberlain Go~ desbergbeu van, addig nem lehet bal. Ma így formuláznók meg ezt a mondatot: „Amig Eu­rópa vezető hatalmainak legfőbb vezetői a béke útját egyengetik, nem kell félnünk háborutó'!" Ebben az aránylag nyugodt pillanatban, a nemzetközi gondokról itthoni életünk ko­rántsem világrengető, de nekünk nagyon is fontos kérdéseire vethetjük tekintetünket. Ma iktatták be a Szent Mihály templom f.lé- bánqsi tisztségébe Márton Áront, akit mi­előtt a beiktatás ünnepi szertartása bekövet- I kőzett volna, az egész erdélyi római katolikus | egyházmegye legfőbb lelki gondozójává, j apostoli kormányzóvá nevezeti ki a,Szent- i szék. A kolozsvári római katolikus egyház j község vezető lelkészi állása még akkor is nagy disz, hatalmas feladat, hogyha viselője- ! nek kezében nem falnak össze egyúttal az egész egyházmegye rendkívüli munkatelje-; sitményt követelő ügyeinek szálai. Boldogult Hirschier József dr. mutatta meg, mi minden j fér tele egy hivatása magaslatán álló és köte- i lességét mélyen átérző emberi életbe. Néz- j ziink a Mariánumra, amely az erdélyi ^ ma­gyarság kulturális szintjének, alkotó erejének gyönyörű szimbóluma- Nézzünk a sétatéri palotasorra, amelynek felépítése ugyancsak Hirschier József örök érdeme s amely, hogy megvan, biztos záloga annak, hogy a kolozs­vári egyházközség hordozni tudja maid a rá­nehezedő kulturális feladatok megoldásának terhét az elkövetkezendő emberöltőkön- Hirschier József volt, aki a kolozsvári kato­likus egyház nagy alkotásait életrehivfa, de Márton Áronnak az érdeme, hogy a változott viszonyok között súlyos helyzetbe került al­kotásokat bölcsességgel és eréllyel alátámasz­totta, megvédte- Rövid két esztendeig mond­hatjuk a miénknek Márton Áront és ez a. két esztendő mégis nevezetes korszak az egyház- község történetében. Két rövid év e^g volt arra. hogy a nyugodt fejlődés évtizedeit biz­tosítsa. Nem mindennapi beiktatás volt ez. Ej plé­bánost kapott , a kolozsvári katolikus egyházköz­ség, d> már az ünnepségek napján le kellett szá­moljunk vele, hogy Márton Áront ezentúl csak felig mondhatjuk a magunkénak, mert tehetségét és, képességeit meg kell osztania az egész egyház­megyével, am lynek vezetése szintén az ő kezében, öszpontosul. De tisztában vagyunk azzal is, hogy Márton Áron munkabírása, teremte ereje olyan energiaforrás, amelyből mindkét munkaterületre bőség sen jut. Nem lehetünk annyira lokálpatrió­ták, hogy elirigyeljük a gyula1!* bévvári püspök­ségtől azt az embert, akit a legmagasabb h lyről eredő bizalmon fe’ül kolozsvári hű /nek szere­ti-te és elismerése kisér uj munkakörébe. Ezt bi­zonyították a mai beiktató közgyűlés felemelő, lelkes külsőségei. Az uj plébános apostoli hitet sugárzó szavai pedig azt igazolták, hogy jól vá- kuzloit a kolozsvári egyházközség, de az egyház­megye apostoli kormányzójának tisztét s-m ad­hatták volna méltóbb kezekbe. (München, szeptember 29.) Csütörtökön délben egy óva 45 perekor Jtczdődöft meg Mün­chenben az az értekezlet, amelytől egész Eu­rópa a béke megszervezését reméli. Bajoror­szág fővárosa a világ figyelmének központjá­ba került. Európa négy vezető áhamférfia ült össze, hogy megakadályozza a világégést. A tanácskozás a müncheni Vezérliázban, Hitler kancellár dolgozószobájában folyik. Mussolini o’asz miniszterelnök vonata reg­gel kilenc óra 24 perckor érkezett meg Kuf- síeinba. Hitler kanod ár eléje utazott olasz | vendégének és a knfstcini pályaudvaron üd- | vázolté. A vonat 11 óra előtt néhány perccel érkezett meg a müncheni pályaudvarra, ahol óriási néptömeg fogadta. A várost pompásan felloboeózták és az egész vonalon nagy tömeg r'jeneztc Hitlert <:s Mussolinit- Hitler és Mus­solini gépkocsija után Göring, Ciano és Hess, továbbá a többi olasz és német előkelőségek kocsijai következtek. Mussolini a „Prinz Re­gen t“ szállodában szállott meg. Tizenegy óra tájban érkezett meg . Mün­chenbe Daladier francia miniszterelnök és Chamber’ain angol miniszterelnök repülőgépe. Chamberlain, Daladier és Mussolini 12 óra tájban a Vezérházba mentek. A bejáratnál Hitler kancellár üdvözölte és dolgozószobájába

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék