Keleti Ujság, 1938. december (21. évfolyam, 272-298. szám)

1938-12-01 / 272. szám

Nyílt uccán lelőtték Stefanescu-Goanga egyetemi rektort és Gruia detektívet, aki azonnal meghalt Hárman követlek el a megdöbbentő kellős merényletet s bár a rendőrség Telelői azonnal a belyszínen voJlak, sikerült elmenekfilnüik — Caline veti belügyminivzler ötvenezer lejes julaimal fűzőt! ki a hatóságot nyomra vezetőjének — Bizonytalan illőre bezárták az egyetemet A «iyilEScossiácf titóni éj Maisa letartóztatlak egy diákot, alorőJ azt cgyanaSjáls, hogy fudíott a bűntényről (KOLOZSVÁR, november 29.) Hétfőn, délután öt óra tájban ismeretlen tettesek megdöbbentő merényletet követtek- el dr. S 1 e f a n e s cu-G o a n g a Flórian, a ko­lozsvári egyetem rektora ellen. Húro n fiatalember, akiknek állítólag már a nyomá­ban van a rendőrség, revolverlövéhekkel Hált uccán súlyosan megsebesítette Ste far nescu-Goanga dr. egyetemi rektori, a melWte'szolgálatot teljesítő Gruia Enache detektívet pedig agyonlőtték, Stefanescu-Goanga dr.-t a klinikára szállították, kedlre virtadó éjszaka többször is v6rátömh$zté$t-alht "máztok, de a testébe hatolt kéf revol­vergolyót, amely nemesebb szerveket nem érintett ugyan, de fontos ütőereket sértett meg, csak később fogják eltávolítani. Stefanescu-Goanga dr. a reggeli órákban pár percre visszanyerte eszméletét és válaszait a nyomozást vezető rendőrközegek néhány kérdésére, fontos felvi ágosUásokat adva a három merénylő személyéről, ezután Hussu esperes kezéből felvette a halotti szentségeket, majd ismét elvesztette eszmé­letét. A sebészeti klinika á tál kiadott közlemény szerint a súlyosan sérül Stef incscu- Goanga dr. állapotában szerdára virradó éjszaka ál be a krízis s ekkor dől cl, hogyt az egyébként igen erős szervezetű rektort sikerül-e megmenteni? Az orvosi vélemény bizakodó. A véres merénylet lefolyásáról és a rendőri nyomozás eddigi eredményeiről szóló részletes tudósításunk a óbb következik:. v > A rektor elindul hazu'ró'... Stefanescu-Goanga dr. hétfőn délután öt óra előtt néhány perc­cel indult el Rega’a-ucca 29 szám alatti lakásáról. Amikor kilépett a villa kapuján, Gruia Enache de- ti'ktiv is nyomába szegődött. A detektívet még akkor rendelték ki Siefanescu-Goanga dr. őrizetére, amikor a Ta t arc«cu-korra ányköz- müve'ődcsiicyi államtitkárának ne­vezték ki, később azonban a kövér­kés, mindig mosolvaó, szőke detek­tív jellegzetes alakja, amelv ment valami árnyék kisérte mindig Sty fanescu-Goanga dr. t, elmaradt, s csak néhány nappal ezelőtt tűnt fel ismét a Rega a-uccai villa élőit. Ez a professzor feleségének fel is tűnt s — amint, elmondotta, — éppen a merénylet napján kér­dezte meg a férjétől: — Miért kisér újra a detektived1? — Fel sleges óvatosság, — válaszolta, — a rendőrség úgy tudja, hogy készül valami el evem. A hétfői véres események bebizonyítottak, hogy az óvatosság nem veit felesleges... ‘ Stefanescu-Goanga lassan, sétálva haladt, le­felé a,.Kőfala* uccán, pár lépéssel mögötte a dc­^ BíFTTSNYTET gziNHUT/TE. Az Avram Tánca neca 5. száma héz előtti sírkőn történt a merényiét. Ez a ház Jeten‘eg egyik egyetemi tanár t rlajd na. Rég»b. ben a Csipkés.esalád birtokában volt. Ebben a háziján történt néhány évvel ezelőtt az az emlékezetes rejtélyes gázmérgezés, melynek az Ivácskovtes-csaiád volt a szén. vedé hőse. (Sárdi EIemér felvétele) tektiv. Az egyetemre igyekezett s befordult az A "ram Iancu-uccába. Amikor az Avram Tanén urnát keresztező Gorun-uccához ért, a mellé hurrá­ból két fiatalember lépett elő. Megállották az uc- nasarkon, a járda szélén s a mikor a gyanút anul közdfdő Stefanescu-Goanga dr. elsétált melle tök. mii dletten revolvert rántottak és közvetlen kö­ze bői gyors egymásutánban két lövést adtak te a rektorra. A homályosan megvilágított uceában ebben az időben csak ke­vesen jártak. Hárman, — egy bolt­ba siető cs ledleány, a KAC labda- rugócsapatának egyik volt tagja, Gseöregh Jenő, az ismert, színész, a inerény’et színhelyével "zunbn levő ház tulajdonosa — látták csu­pán a merényletet s kihallgatá­suknál így mondották el a merény­let lefolyását a rendőrségen: Stefanescu-Goanga dr. a me­rénylet elkövetése u‘án nem esett el azonnal, kan m a fal felé tán­torgott, a detektív pedig a me~ rénylókre vrtette magát és sikerű) \ is mindkettőt karonragadma. Eb­ben a pillanatban azonbin a sötét uccából előrerohant a harmadik tettes s közvetlen közelből kétszer egymásután rálőtt a rektor láma- diVvaf' dulakodó detek’ivre. Az egyik lövés a sze­rencsétlen rendőrtisztviselő nyakát érte, a másik jolvó fejébe fúródott és Gruia Enache azonnal meghalt. E menekülnek a merénylők A bárom merénylő a lövések leadása után azonnal elmenekült. Mint a pillanatok alant leper­STEFANE5CTJ-GOANGA Dr., a kolozsvári egyetem rektora .(Fc/tofiim felvétele) ORGIA, állambiztemsági detektív, 9 me­rénylet ha'álos áldozata (Fotofilm felvétele) tm *?• / egyetemi könyvtár , 1 ^ J OLVASÓTERME f / Clnf, IOSI9 december 1. csütdrtftk ? Kor rle • Ára 4 lei KisvíUjsxg Felelős igazgató: Dr, SOMODI ANDRÁS Kiadótulajdonos: LAPKIADÓ R.-T- Felelős szerkesztő: SZÁSZ ENDRE Előfizetési árak belföldön: Egy évre 960, félévre 480, Törv<^7-é1^ lajstromozási szám: 47. Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: CluJ, Báron L. negyedévre 240, egy bóra 80 lej. Magyarországon egy (Dos. No. 8»5. Irib. CluJ.) pop ticca fi sz. Telef.: 18.08. Levélelm: CluJ, postafiók évre 50, félévre 26, % évre 12.60, egy hóra 4.60 pengő. XXI. ÉVFOLYAM. — 272. SZÁM. TOL az, —- Taxa postalá plátitá in nuiuer: No. 24.250/PJ27,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék