Keleti Ujság, 1939. október (22. évfolyam, 225-249. szám)

1939-10-02 / 226. szám

KmnUism 1939 OKTÓBER 2. — XXII. EVE. 226. SZÁM. *6 LEGÚJABB Bimm****4«1 l.WSHmAA A J, Lengyel menekültek érkeztek Kolozsvárra A prefelrtura felhívása a közönséghez a menekültek befogadása érdekében (KOLOZSVÁR, szept. 30.) Tekintettel arra, hogy Kolozsvárra, lengyel menekültek ér­keztek, Kolozs-megye prefekturája felhívást intéz a polgárokhoz, hogy lehetőségeikhez mér­ten kiki lássa vendégül a menekülteket. Az ellátást és a szállást meg fogják fizetni- Mindazok, akik hajlandók lengyel menekül­tekeit. befogadni és élelmeztni, jelentsék be szá ndékukai Rámboiu szolgábirónak, a lengyel menekülteket segélyező iroda vezetőjének, a kolozsvári prefekturán. Telefön: 13-38. Angol repülőbe fefényicépeziélc eiz ecjfésx S^eqjfrie^f -vonalat (London, szeptember 30.) (Rador.) A tájé­koztató minisztérium legújabb közleménye szerint az angol pilóták nagyszerű teljesítményei követ­keztében az angol haderő a Siegfried-vonalról felvett nagyszámú fényképpel rendelkezik. Ezek á fényképek megmutatják a Siegfried-vonal min­den részletét. A repülőgépek gyakran kétszáamé­teres magasságban repültek el a német vonalak fölött s lefényképezték az ágyúállásokat, a tank­csapdákat, a közlekedési vonalakat. Egyetlen repülőgépét támadtak meg. Olyan alacsonyan repültek, hogy a német tüzérek valószínűleg nér met gépeknek gondolták őket. Cfano olasz külüjoryiiimsszter Berlinbe utazott (RÓMAj szeptember 30) (Rador.) A Havas-ügynökség közlése szerint Ciano gróf olasz kük ügyminiszter a német birodalmi kormány meghívására Berlinbe utazott. Ciano külügyminiszter szombaton délután indult el Rómából németországi útjára és vasárnap délután érkezik meg Né­metországba, kénnel segélyvonal vitt élelmet és cjyÓKjyszerf a kiéhezett Varsóba (BERLIN, szeptember 30.) (Rador.) A né­met távirati iroda közlése szerint, Varsó átadá­sával kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy az élelmiszerek hiánya miatt kiéhezett és nagy­részt beteg lakosságot a legsürgősebben meg kell A íufioszláv miniszferelnőb más- félórás kihallgatáson fogadta a belgrádi magyar követel (BELGRAD, szeptember 30.) (Dunaposta.) Báró Bakács-Bessenyei György belgrádi 'magyar követ szombaton délután látogatást tett Cveíkcr vics jugoszláv miniszterelnöknél. A megbeszélé­sek másfél órán át tartottak. segíteni. A német haderő főparancsnokságának rendeletére Varsóba segélyvonat érkezett és nagy­mennyiségű élelmiszert és gyógyszert vitt ma­gával. szenátorok felhozzák, hogy a javaslat nem felel meg az amerikai tengerészet érdekei­nek, mivsl a történelemben példa nélkül álló kor­látozásokat léptetne életbe. A javaslat hívei és ellenfelei minden este rádióbeszédeket tar­tanak s az amerikai közvélemény a legna­gyobb érdeklődéssel figyeli a vitát. BorclsltBrsSf Londonba érfcezett (London, szeptember 30.) (Dunaposta.) Buckhardt, Danzig volt népszövetségi főbiztosa, áld az utóbbi időben Genfben tartózkodott, Lon­donba érkezett és ott Ilalifax angol, külügymi­niszterrel folytat tárgyalásokat Rangig kérdé­seiről. Zalalovó határában sikerrel fúrtak ar ol^fk^tatások (BUDAPEST, szeptember 30.) Ismeretes, hogy a dunántúli Llspe határában az elmúlt években nagy. szabású fúrási munkálatokat végeztek, amelyek ered. ményeképen Magyarország a petróleumtermékekkel való ellátás terén a külföldtől jórészben függetleníteni tudta magát. Most további kőolajkutatások híre ér. kezik, A Dunántúl egész területén a kőolajkutatáa jogát a Magyar—Amerikai Olajipar rt., Illetve az European Gas Co. I.td. kapta meg, amely egyelőre inkább tudományos jellegű kutató munkát fejt ki a Dunántúlon. A jelek azt Igazolják hogy e kutatások njabb értékes olajterület feltárásával fognak végződ, ni. Különösen a Balaton környékének szentel nagy figyelmet a vállalat, mivel a azakjelentések szerint feltételezhető, hogy ezen a területen jelentős meny. nyiségü és minőségű olaj nyerhető. A szakértői meg. állapítások azt hangoztatják, hogy a Balaton kömyé. kén mintegy 1500 méter mélységben feltárható olaj­források vannak és Így a gyakorlati fúrási munka Is kezdetét veszi, . Most Zalaegerszegről jelentik, hogy Zala~ lövő község környékén az olajkutatások so­rán megállapították, hogy ezen a vidékem is nagyjelentőségű olajforrások vannak. A pró­bafúrások jelentősebb eredmémyeket ígérnek. )Mt«*iM8iiit«minutiimnt»ni»»» LEGÚJABB SPORTHÍREK Venus Juvenfus 3:0 (BÜCURESTI, szeptember 30.) Szombaton dél­után 5 ezer főnyi közönség előtt, Kroner Emil birő vezetésével játszták le a Venus—Juventus A-liga Mérkőzést, melyet a Venus 3:0 (1:0) arányban nyert meg, aránylag könnyű küzdelem utóm. A gólokat Jor- dache (40.), Bodola (II. félidő 2.) és újból Jordache lőtték (II. félidő 16.) Románia országos teniszbajnokságainak utolsó döntőjét a másodosztályú férfiegyesben Gheorghe Viziru nyerte meg, aki Marin Vizlru testvérét 2:6, 7:5, 6:4 arányban verte, Dinu Cristea, a Stadiul Román kiváló atlétája, — mint már jelentettük — profikövetelései miatt csü­törtökön nem utazott el Athénbe a Balkán-játékokra. A szövetség erélyes fellépésére végül is jobb belá­tásra ébredt és szombaton repülőgépen mégis csak elutazott atlétatársai után. Vele együtt utazott el Kiss György; a KAC kiváló bajnokfutója is, aki csü­törtökön lekéste a bucuregti vonatot. Az ünnepélyes megnyitás és a versenyek el6ő része vasárnap lesz az athéni márványstádlonban. Magyarország váltó és csapatbajnokságait szam­batori kezdték meg a következő eredményekkel: 4x100 m: 1. BBTE 42.6 mp, 2. UTE 43.8 mp, 3. Diós­győri MÁVAG 44.5 mip. 4x400 m: 1, BBTE 3 perc 23.2 mp, 2. UTE 3 perc 27.6 mp, 3. Szombathelyi Haladás 3 perc 29.4 mp. 4x1500 m: 1, MAC 16 pere 19.S mp. Az egyetlen ügyességi számban, a snlylökés- ben: Darányi dr. 14.85 m, 2. Németh 14.55 m. Az if­júsági 4x100 m-ee váltóbajnokságban a Move Rákos- liget csapata győzött 44.9 mp-cel, — A „Rádió Basarabia“ szombaton este megkezdte adásait. Bucurestiből jelenti a Rador: Szonroattól kezdődően a Rádió Basa- rabia rádióállomás délben 12 és 1 óra között és este 9 és fél 11 óra között ad műsort 212.6 méteres hullámhosszon. Szombati adásában zenei műsor és rádió hírek szerepelnek román és orosz nyelven. — Szövetkezetei akarnak felállítani a hu- nyadmegyei nyugdíjasok. Dévai .tudósítónk jelenti: A hunyadmegyei nyugdíjas egyesü­let legutóbbi választmányi ülésén megjelent Logofatu szövetkezeti központi felügyelő s javasolta, hogy az egyesület létesítsen el­adási szövetkezetei tagjai részére- Az egylet vezetősége kedvezően fogadta a tervet s je­lenleg lanulmányozza a megvalósítási, leke- (őségeket­Rádiólaarc Amerí a semlegesség! törvény módosítása ütőről (Washington, szeptember 30.) (Rador.) . i semlegességi törvényt módositó javaslat hí­vei és ellenfelei tovább folytatják agitáeió- jukat- Főképpen a fegyverkiviteli tilalom felfüggesztése és a hadviselő államoknak nyújtandó kilencven napos kereskedelmi hi­tel kérdése körül folyik a harc. A Pittmann-féle javaslattal szemben egyes Í7? áilatntif&áv'ok. és (Bucuresti, szeptember 30.) (Rador) Arge- toianu miniszterelnök loan Lahovaryt és Mi- haila Vaiast miniszterelnökségi kabinetfőnö­kökké nevezte ki. Kabinetfőnökké nevezték ki Serbau Geblescut is. Serban Pop a legfőbb gazdasági tanács igazgatója miniszterelnök­ségi beosztást kapott, Teodor C. Marinescut a legfőbb közigazgatási törvényszék tanácsosát belügyminiszteri államtitkárrá nevezték ki. tőkét,, amelyet vállalkozásba fektették. Enne adó- . nem alól mentesek a tízezer líránál kisebb vagyo­nok, Az adó a vagyonérték fél százaléka. A má­sik adó 2 százalékos és a% összes ingó jövedelme­ket, továbbá az ingatlanok vételi és eladási árát, az értékpapírokat, a bankbetéteket sújtja. Az adósságok kiegyenlítésére szolgáló összegek men­tesek az adó alól. Olaszországban bevezették az ingé és ingatlan vagyonok adáfát (Róma, szeptember 30.) (Rador.) Az olasz ■ kormány szombaton Mussolini elnökletével mi- j niszterfcanácsot tartott és elhatározta, hogy az uj ' katonai kiadások és a rendes költségvetési hiány j fedezésére két uj adónemet vet. ki- Az egyik az j Olaszországban létező összes vagyonokat sújtja és pedig a földbirtokokat, házakat, az ipari és mező- | gazdasági vállalatokat s általában minden olyan I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék