Keleti Ujság, 1940. augusztus (23. évfolyam, 173-199. szám)

1940-08-27 / 195. szám

I 1940. JtVGVSTlXJS 27 lijfeauiSBb Őfelsége munkalcihallgatáson fogadta a kormány több tagját BUCUREST1. A bucuresUi rádió jelentése szerint a királyi udvar mar­sain hivatala augusztus 26-án kiadott 82. számú közleménye a következőkép. pert hangzik: - ; őfelsége augusztus 26-án délelőtt munkakihallgatáson fogadta fóti Gi­gáéin miniszterelnököt, Dávid Pon íscu tábornok, belügyminisztert, Constanr Un Nicolescu tábo, nők, nemzetvédelmi minisztert, Ion Gruia igazságügymi­nisztert és Radu Budisieanu kultuszminisztert. Délután Mihail tábornokot> a román hadsereg vezérkari főnökét és Teofil Sidorovici országőr-faparaves- nokot fogadta kihallgatáson az uralkodó. A miniszterelnökség Déldobrudzsa kiürítéséről BUCI] RESTI. (Rador.) A miniszter elnökség közli: A hatóságok feljogosították Caliac- ra és Durostormegye lakosait,' hogy olyaD értékeiket, melyekre nincs szűk ségük napi munkájukban, már most az ország belsejébe küldhessék. Az in­tézkedés azért történt, mivel kormá­nyunknak bolgár szomszédaink!-; al a lakosságcserére irányuló tárgyalásai­val együtt folyamatban vannak bizo nyos területi engedmények is s a ha­tóságok meg akarják könnyíteni a ké­sőbbi kiürítést, amikor az utakon a" eső a közlekedést és a szállításokat megnehezíti. Ez nem jelenti azt, hogy a román lakosságnak eí kellene hagy nia termését és házait és sietve eltá­voznia. A termés a mienk s tulajdonom sainak kell begyüjtenie. A tárgyalások a kölcsönös megértés szellemében folynak .'s senki sem fog­ja. megakadályozni az eltávozó romá­nokat, hogy vagyonukat magukkal vi­gyék A hadsereg és hatóságok helyei ken vannak és semmi ok sincs az ag­godalomra. Ezért a kormány azt taná­csolja az említett megyék összes ro­mán lakóinak, hogy maradjanak há­zaikban, nyugodtan gyűjtsék be a ter- mst és^ csak akkor távozzanak, ha megkapják az erre vonatkozólag ide­iben kiadott rendeletet. Hosszabb megbeszélést folytattak Craiovéban a román és bulgár tárgyalóbizottságok vezetői CRAIOVA. A bucuresti rádió jelentése szerint hétfőn délután Craiovában 5—7 óra között Cratíanu meghatalmazott miniszter, a román tárgyalóbizottság vezetője és Po- menoff, a bulgár küldöttség feje hosszabb négyszemközti megbeszélést folytattak egy. mással. A tárgyalások továbbvitelére kedden reggel kerül sor, amikoris a pénzügyi szak­értők folytatják hétfőn megkezdett megbeszéléseiket. Nagy riadalmat keltettek Angliában a legutóbbi német • repülőtámadások MADRID. A spanyol távirati iroda közli az „ABC.“ spanyol napilap londoni mun­katársának legutóbbi jelentését, amely a következőképpen hangzik: Az elmúlt 24 óra alatt ledobott német bombák valóságos pánikot keltettek a sziget- országban. Az esti lapok nagy címek alatt vallják be, hogy a német haderők egyre fo­kozódó tevékenysége szomorúra festi a jövő képét. A „News Ohronicle" azt írja, hogy a légi támadások borzalmasak és nagyobbak voltak, mint az összes előzőek. Más sajtó­orgánumok látszólag elsiklanak a veszteségi számok felsorolása felett, de tehetetlensé­gükben arra ösztönzik a kormányt, hogy a legutóbbi veszteségeket torolhassa meg az­által, hogy bombáztassa a német polgári lakosságot is. Az „ABC.“ tudósítója a továb­biak során beszámol arról, hogy Londonban a külföldi újságírók száma egyre kevesebb lesz és most már összesen hat nemzet képviselői tartózkodnak Londonban. Ezek is jó­részt bombabiztos óvhelyeken töltik idejüket és onnan közlik jelentéseiket, anélkül, hogy alkalmuk lenne a kársujtotta vidékeken szemlét tartani és a kárvallottakkal be- $ szólni. Végül megjegyzi a spanyol tudósitó, hogy Angliában a németellenes düh már valósággal a hisztériáig fokozódott. Neves politikusok és közszerepet játszó emberek vállalkoztak arra, hogy a polgári lakosságot a védekezésnek bizonyos fajtájára kiképez­zék. így például arra is, hogyan lehet a katonai őrszemeket zsinórral megfojtani. Egy ilyen előadáson maga VI. György uralkodó is résztvett és megelégedését fejezte ki Henderson volt berlini angol nagykövet előtt, aki öt látogatása alkalmával kisérte. Hyen körülmények között — fejezi be a tudósító, — nem csoda, ha az angol-német el­lentétek enyhülésére belátható időn belül még gondolni sem lehet. Tokió. A bucurestii rádió jelenti, hogy a német távirati iroda úgy értesült Tokióból, hogy a Mandzsukuo és külsö-Mongolia kö­zött Tsitában folyó tárgyalások a két állam közötti határvonal végleges megállapítására sikerrel végződtek. BAJBAJUTOTTAK AZ ÉSZAKI TENGER FELETT AZ ANGOL REPÜLÖK BERLIN. A német távirati iroda je­lenti- hogy azok a brit repülők, ame­lyek az elmúlt éjszaka Pomerániába hatoltak, visszatérésükkor az Északi tenger felett veszélybe kerültek, mert arról a környékről, több helyről S. 0. S, jelek leadását jelentették. A német mentőosztagok megkísérelik a bajba­jutott ellenfél megszabadítását. NÉMET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG UTAZIK MOSZKVÁBA ságirót, akiket a Harmadik Birodalom kormánya hivott meg országos körút­ra. A propagandaügyi miniszter hosz* szabb beszédet tartott a vendégek előtt és hangsúlyozta• hogy Norvégiára, rendkívül fontos most a németekhez való közeledés gondolatának ápolása és fejlesztése, mert csak igy remélheti azt, a bajbajutott Norvégia, hogy az u; európai rendbe, érdekeinek megfele­lően beleilleszkedhetik. Korménybizlosi nevezlek ki az Unirea petróleum- vállalathoz Bucuresti. (Rador.) a „Monitorul Oficial“ közli, hogy az Unirea petróleumvállathoz Macri mérnök személyében kormánybiztost neveztek ki. BERLIN. (Rador.) A német távirati iroda jelenti, hogy a német—szovjet gazdasági egyezményben előirt íólé /en kénti tárgyalásokra német gazdasági bizottság utazik Schnurre dr. vezetésé­vel Moszkvába s a két ország Közötti áruforgalom kérdéseinek megbeszélé­sére. TIZENÉT NORVÉG ÚJSÁGÍRÓT FOGA. DOTT KIHALLGATÁSON GÖBBELS DR BERLIN. A DNB német távirati iroda jelentése szerint. Göbbels dr., propagandaügyi miniszter kihallgatá­son fogadta azt a tizenkét norvég uj­Filmbizottságot nevezett ki a propaganda ügyi minisztérium Bucuresti. A „Monitorul Oficial'1 legutób­bi számában rendeletet, közöl. Ennek értel­miében a mozgófényképezés keretébe tartozó összes ügyek ellenőrzését, mind a román, mind a külföldi filmre vonatkozólag egy tizenöt tagú bizottságra ruházták. Ennek tagjait a nemzeti pnopagandaügyi miniszté­rium nevezi ki négy évi időtartamra. A ro­mán filmek csak a bizottság engedélyével vihetők ki külföldié. A bizottság elnöke a propagandáiig;/! miniszter. Augusztus 25.-én életbe léptek a buda­pesti Őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár utazási és vizumkedvezményei Budapestről jelentik: Több, mint négyszáz kiállító vette eddig igénybe a szeptember 5-én megnyíló őszi Lakbe­rendezési Vásáron számukra kijelölt he­lyet. Rajtuk kiviil hét, egyenként is or­szágos érdeklődésre számitó külön cso­port foglal helyet az Ipancsarnokban és á fővárosi pavilonban- Mire két. hét. múlva megnyílik az őszi Vásár, oly áru- bőség és oly szenzációs tömeg torlódik a budapesti városliget vásárterületén, hogy ez a vásár még a mai nehéz körül­mények ellenére is bizton számíthat re. kord látogatásra. A külföldi közönség mái- augusztus 25-ének 0 óráiától kezdve igénybe veheti a vásár rendkívüli utazási és viaumked- vezményeit. Ezek a kedvezmények Ma­gyarországon úgy jövet, mint menet 50—50%.os utazási engedmény és dij­LEGUMBB SPORTHÍREK összállitották Románia atléta* csapatát Németország ellen BUCURESTI. Az országos atlétikai bajnok­ságok után az atlétikai szövetség nyomban összeállította a Németország elleni váloga­tott csapatot a következőképpen: 100 m: Molma, Zenide (Stoichifescu) 200 m: Moirna, Zenide (Hidiosanu), 400 m: Kiss György, Ludu (Stelorian), 800 m: Kiss György, Talmaciu (Stamm), 1500 m: Kiss György, Talmaciu (Radu lonita), 5000 m: Dinu Cristea, Radu Ionifa, 110 m gát: Ste. lorbtn Kiss László. Távolugrás: Stochlfesen, Ionescu Cruin, Magasugrás: Stólchifescu, | Fost (Grandpierre). Hármasugrás: Calistrat, • mentésen beszerezhető vizűm. A kedvez­mények^ igénybevételére jogosító utazási igazolványokat a vásár rendezősége ni ár szétküldötte és ilyet bárki szerezhet ma­gának, bármely utazási és menetjegyiro­dában, valamint minden magyar külkép msei éti hatóságnál. A díjmentes vízu­mot rövid utón és közvetlenül adják meg a magyar külképviseleti hatóságok. A vásár szeptember 5—16-ig tart, de az utazási és a vizű mk edvezmények szep­tember 26-ig maradnak érvényben. A vá sárigazolvánnyal és a díjtalan vízummal Budapestre érkező látogatók Budapesten a .Fővám palotában köteles tartózkodási engedélyt kérni, amit szintén díjtalanul és szintén rövid utón adnak meg, de az engedély kiállításakor 2.50 pengő keze­lési illetéket kell leróni. Kreiset, Rúdugrás: Eilhardt, Dragomir Su!y- lökés: Guráu, Schullery, Diszkoszvetés: Ha. raietz, Schullery. Gerelydobás: Hausladen, Vamanu. Kalapács: Bíró György, Katona (Forgács). 4x100 m: Molna—Stoichifescu—Ze. nide—Hidiosanu. 4x400 m: Kiss György—Lu- du—Stelorian—Talmaciu, A zárjelbe tettek tartalékként szerepelnek a csapatban. Bécs válogatott labdarúgócsapata vasárnap Berlin válogatott csapatát látta, vendégül és azt nagy küzdelem után 3:2 arányban legyőzte. Belföldi labdarugó eredmények: Gala-tl: Glória CFR—DVA 1:1 (0:1), Bucuresti: Va. nu«—FC Ploesti 4:1 (0:1), Craiova: Unirea Tricolor—FC Craiova 8:4, (4:2), Nagyvárad: Crisana—NAC 7:1 (4:0). BflPflUlPnCTCCCJj Ara szavanként 2 lei, vastag betűs szavaké 4 lej s Legkisebb hirdetés ára 20 le) MrnunmuL i lolii Jeligés levelekre, megkeresésekre csak Állást keresők, üdülőhelyek és fürdők válaszbélyeg ellenében válaszolunk és hirdetései, továbbá elveszett, eltűnt esek portózott leveleket továbbítunk tárgyakértl hirdetések szavanként 1 lej I Máiás TANARI család diáklányt ellátásra vállal. Ugyanott francia, számtan, fizika órá­kat adunk. Str. Biserica O. R. 10. — 58. KOSZTBA adnám német anyanyelvű ötödik glmnázls. ta leányom, korpán haa lakó urlcsrIádhoz, ahol hasonló, korú sportszerető leány és zongora van. Leveleket Cle- mens gyógyszerét/ Reteag. f»omes rímre kérek. Lakás HÁROM modern szoba, konyha, fürdő, balkon no­vembertől kiadó Mátéi Ba­sarab 7 KIADÓ, 2 szoba konyha, 1 nagy szoba és egy 12 m. hosszú 6 m. széles yönyörü nagy terem, mely minden cél ra alkalmas, Str. Vaii 7, Ér. tekezni a Rio.mozgó irodá­jában. OKTÓBER l.re külön ál­ló egy szoba konyhás, ker­tes lakást keresek, Ar meg. jelőléses értesítéseket „Ál­landó Lokó“ jeligére a kiadó, hivatalba kérek, KIADÓ azonnal központ, bán I, emeleten 5 szobás, komfortos lakás, orvosnak, ügyvédnek kiválóan alkal_ más. Eladó 2 szobás napos, egészséges szép villa.. Érte. kezni: Cal. Regele Ferdi. nand, No. 114, Api 2. ELEGÁNSÁN bútorozott szoba kiadó, Str. Andret Muregan 11., I. emelet. Ugyanott bőrgarnitúra el­adó. Különféle SIMON FORDITÓIRO DABAN fordítások, másol*. sok minden nyelven szak. szerűen készülnek Str Re. • • gina Maria 12. ez. Emelet. 86.73. IngatCan JÓL jövedelmező 2 háa 450.000 lejért eladó. Odor helu, Strada Hárietulul —• Asó-ucca 8. Nyomatott a kiadótulajdongi LAPKIADÓ R T. nyomdáidban• Megállapiiolták a Mandzsulco és Külső* Mongólia közötti bata rvonalat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék