Kempelen Béla: Magyar nemes családok 4. kötet, Fa-Házy (1912)

I. Rövidítések

I. RÖVIDÍTÉSEK ábusive = helytelenül. Alapi = Alapi Gyula Komárom vármegye nemes családjai, (Komárom, 1911.) Áld. = Áldásy Antal A Magyar Nemzeti Muzeum könyvtárának cimerlevelei, 1200—1868. (Bp., 1904.) alias = másképen. And. = Andretzky József Baranya vármegye nemesei, (Pécs, 1909.) Ann. d. nob. = Annuario della nobilta italiana. Balogh — Balogh Gyula Vas vármegye nemes családjai, (Szombathely, 1901.) Békésm. tört. = Karácsonyi János Békés vármegye története, I—III. kötet. (Bp., 1896.) Benkó = Benlcó Imre Nemes családok Nagykőrösön, (Nagykőrös, 1908.) Bojn. — Bojnicic János Series nobilium, quorum litterae armales in generál, congregationibus regn. Croatiae, Sclavoniae et Dalmatiae publ. et aceep­tatae sunt. A. 1557—1848. (Zágráb, 1906.) Bold. — Boldizsár Kálmán Bocskay hadinépe, (Debreczen, 1906.) Bor. = Borovszky Samu Borsod vármegye története, (Bp., 1906.) Böjthe = Böjtlie Ödön Hunyadmegye sztrigymelléki részének és nemes család­jainak története, (Bp. 1891.) conv. = konvent. CsA. I. = Családtörténeti adatok. (Szerző kézirata; adatgyűjtemény.) cslc. li. — csillagkeresztes hölgy. Csorna — Csorna József Abauj-Torna vármegye nemes családai (Kassa, 1907.) czl. — czimerlevél. czp. = czimerpecsét. DGy. = Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. Szerk. Dongó Gyárfás Géza (Sátoraljaújhely, 1896-tól kezdődőleg.) DL. = a magyar királyi országos levéltár diplomatikai osztálya. Dudás = Dudás Gyula Bácskai nemes családok. (A Bács-Bodrog vármegyei történelmi társulat évkönyve IX. évfolyamában, 51—154. 1.) Fejérpataky = Fejérpataky László Magyar czimeres emlékek. Monumenta Hungáriáé Heraldica/l—II. kötet. (Bp. 1901—1902.) Forg. vagy Forgon — Forgon Mihály Gömör- és Kishont vármegye nemes csa­ládjai. (Kolozsvár, 1909.) GA. — Gothaisches Genealogisches Taschenbuch. I. Der Freiherrlichen Hauser. II. Der Graflichen Hauser (Gotha, Justus Perthes). gcn. — genealógia; leszármazás. Gf. — Genealógiai füzetek. Szerk. Sándor Imre és Sebestyén József. (Kolozs­vár, 1903—1910.) GGT. = Gothaisches Genealogisches Taschenbuch nebst diplomatisch-statisti­schem Jahrbuch (Gotha, Justus Perthes). Gorzó = Gorzó Bertalan Szatmár vármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910.) GT. — Genealogisches Taschenbuch der adeligen Háuser Österreichs (Wien, Ottó Maas Söhne). Gyfv. LR. = gyulafehérvári liber regius (királyi könyv) a m. kir. országos levéltárban. Eermann — Hermann Hermann der Doppeladler. (Wien, 1903.) Htt. — a m. kir. országos levéltár helytartótanácsi osztálya.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék