Képes Sport, 1944. január-november (6. évfolyam, 1-47. szám)

1944-01-18 / 3. szám

Ifj. Horthy Miklós látogatása Kovács Gusztáv filmlaboratóriumában Kovács Gusztáv igazgató üdvözli Ifjú nagybányai vitéz Horthy Miklósi Ma, amikor a külföldi átázás lehetőségei a végsőkig lecsökkentek, a viCág esemé­nyeit csak az újságok és rádió útján érzés kelhetjük igazában, megeleveníteni azon­ban csak a film képes, azzal, hogy elröpít bennünket az események színterére és föl­­világosit, tanít és szórakoztat — egyszerre. Ez magyarázza, hogy napjainkhan a film iránt való érdeklődés általánosabb, mint valaha. Bornemisza Géza iparügyi miniszter az elmúlt hetekben avatta föl Kovács Gusztáv azóta európahírüvé vált modern filmlabo­ratóriumát, amelyet a napokban ifj. nagy­bányai vitéz Horthy Miklós rendkívüli kö­vet és meghatalmazott miniszter is kiltiün­­tdtett látogatásával. Az előkelő vendéget Beleznay László dr. kormányfőtanácsos, az ismert kitűnő sport­ember kalauzolta, aki mint a vállalat ügyésze jól ismeri ennek ai laboratórium­nak a fejlődését. — Ha jól emlékszem, ezelőtt vagy Uz esz­tendővel jártam már ebben a laboratórium­ban, csakhogy akkor a Hunniát filmgyár területén volt — jegyzi meg ifjú Horthy Miklós az elébe siető Kovács Gusztáv igaz­gatónak. — Kegyelmes tfrnak kitűnő a memóriája, — válaazol'ta Kovács Gusztáv. — Arra az időre esett ez a megtisztelő látogatás, ami­kor a hangosfilmek gyártására tértünk át. A Tobis-K\mg és Western Electric han­gosgépeknek még nyoma sem volt ugyan Magyarországon, mi azonban már egy magyar konstruier tóval ai hiradófilm szó­­mára is készítettünk felvételeket. A vendégek nagy érdeklődéssel szemlél­ték azt a folyamatot, amíg a műteremből kikerülő nyers felvételekből a negatív el­készülte után a játszásra alkalmas kópiák elkészülnek. Különös figyelemmel kísérték Kovára Gusztáv szaksmerü felvilágosítá­sait a trükkfelvételek, feliratkészítés, hang­keverés, szinkronizálás és normál filmek (35 mm) éghetetlen keskenyfil nre (16 min) való áttéteiének ismertetését. Most érdekes emlék felelevenítésére ke­rült a sor. Az óvóhelyül is szolgáló alag­sorban elhelyezett nagyvetítőtien meg­elevenedik ifjú Horthy Miklósnak, a sport­embernek életéből egy kis epizód. A híradó részére készült (már hangos!) felvételt annakidején Kovács Gusztáv készítette sa­ját gépén. A filmen két apró ember jelenik meg. Mind a kettő világhírű boxbajuok. Az egyik Énekes István, aki légsúlyban 1930- ban nyert Európa-bajnoksdgot, a másik pedig Szabó Gyuszi, aki pehelysúlyban nyerte el ugyanazt a elmet. Középen a ki­sportolt — két fejjel magasabb — ifj. Horthy Miklós. Mint az ökölvívó Szövet ség akkori társelnöke, lelkesítő beszédet intéz a fiúkhoz: — Tavaly az Európa bajnokságon, idén pedig aa olaszokkal szemben ériünk el szép eredményeket — mondja. — A további biz­tos sikerek eléréséhez azonban szükség van a magyar társadalom támogatására, hogy a Sportpalotát megépítve, az olim piászon is méltóképpen képviselhessék de­rék sportolóink a magyar színeket. Ezután Szabó Gyuszit és Enokúst biz­tatja kemény munkára. Mint az események megmutatták, teljes eredménnyel, mert Énekes István 1932-ben Los Angelesben oii'iipiai bajnokságot szerzett. Befejezésül egy kitűnő kultúrfilmet mu­tattak még íbe. Címe: »A szem«, A káp­rázatos ügyességgel elkészítet) film — benne egy izgalmas szemoperációx\l — nagy hatást gyakorolt ifjú Horthy Mik­lósra, aki meleg közvetlenséggel" fejezte ki elismerését a laboratórium igazgatójá­nak. ÁTRIUM, Margit körút 55. Telefon: 154 024. Makacs Kata. 444, ‘/i6, 448: sz. v. és ün­nepnap 442-kor is. CORVIN, Cliői-út és Jössef-kSrút sarok. Tel.: 138-988, 339-584. Sári bíró. Péntektől: Ártatlan vagyok. 3, 5, 148. DEÁK, Teréz-körút 28. Tel.: 121-343. Agról­­sxakadt űrilány. * *42, 444, V«6, 148, vas. d. e. 11-kor is. VARUM, Kosruth Lajos utca 18. Tel.: 189-543 és 189-701. Mesél as élet. 444, 446, 448; vas és Ünnepnap délelőtt 11-kor is. NEMZETI APOLLÓ, Erisébet körút 45. Telefon: 222-002. Fény és árnyék. 444, 146, 448; szom­baton Vi2-kor, vas,- és ünnepnap d. e. 11-kor is OMNIA, Kölesey-ntea 1. Telefon: 130-125. Zenélő malom, ti4, 446, 148, szombat 2-kor, vasárnap és ünnepnap d. e. 11-kor is. RADIUS, Nagymező-ntea 22. Telefon: 122-098, 120-546. Makncs Kata. 144, 146, 148; szombaton 142-kor, vasárnap délelőtt 11-kor is. SCALA, Teréa-körút 60. Telefon: 114—411. Boldog idők. '/r4. 146, 148, sz.. vas. és ünnep­nap 142-kor is. SZITTYA, Vilmos esásiár-út 36. Tel.: 111-140. Fény és árnyék. 144, */*6, 148, sz., v. és ünnep­nap 142-kor Is. URANIA, Rákócii-út 21. Telelőn: 140-046. Akkor ... (Zar&h Leander.) 3. 6. 148. vas- ős ünnepnap 11-kor is. Csütörtöktől. Tengerparti randevú UTÁNJÁTSZÓ MOZIK BKlnlSZNAY, Akácfa-utca 4. Telefon: «5-274« Fórfisors. Főszereplők: Jeam Galland és Fran­coise Rosay.) 10, %12, lA2, */»4, — Vasárnap délelőtt 11-kor is. Csütörtöktől': l.lángoló fiatalság (Nagy Kató). ItKTiflsEN, Bethlen-tér 3. Telefon: «5-003. Makrancos hölgy. tyj4, %6, Vt8, ünnepnap %2- kor, vasárnap délelőtt 11-kor is. Csütörtöktől: Kgér a palotában. CAPITOL, Baross-tér 32. Telefon: 134-337, Kákóczi nótája. Kezdések mindennap V&4* 1£6, *68, sz., V, és ünnepnap d. e. 11-kor is. CSABA, tíllői-ót 4. Telefon: 146-040 éa 131-514. Makrancos hödgy. Kezdések: JA4, l/«6, sz., v. és ünnepnap %2-kor is. Csütörtöktől; Ak­kor , . . DUNA, Hollán-utes 42. Telelőn: 111-991. Katja 444, '46, ',48. vasárnap és ünnepnap ¥>2-kor is. Csütörtöktől: Akkor... KAMARA, Dohány-utea 42. Telefon: 423-901. Sziámi macska. 4412, 442, V*4. 446, 448. Csü­törtöktől: Aranypáva. PATRIA, Népszínhiz-u. 13. Telefon: 145-673. és 132-388. Rákóczi nótája, 10. 4412, 442, 441, 446, '48, vasárnap és ünnepnap 11, 442, 44L 446. VjB PEST, Erzsébet-körit t 8. Telefon: 221-222. Éjjeli zene. 4412, u«2. *44, 446. 448. TOLDI, Rákóczi-űt 70. Telefon: 224-443. Königsmark, 10, 4412, 142, 444, 446, 448: va­sárnap és ünnepnap 11, 1, 3, 6, */i8. Csütör­töktől: Orient express. tovabbjatszo mozik ATTILA, Rákóczi-út 82. Telefon: 222-64«. Egy szoknya — egy nadrág, 10, 4412, 142, 44L 446. 448, vasárnap 11. 442, >M. 446. 1/28. BAROSS, Józsrf-kőrút 63. Telefon: 149-510, 349-510. Csütörtöktől vasárnapig: Régi szép idők. Hétfőtől szerdáig: Vágyak valcert, 3, 5, 7, vasárnap és ünnepnap Is KRZSERET, Erzsébrt-körút 39. Telefon: 222-40L Szélhámosnő voltam. 11, 442. 444, 446, 448. OTTHON, Benlczky-otca 3. Telefon: 140-447. Münrbhansen. 444, 446. 448, vasárnap és ünnep­nap 442-kor is. Csütörtöktől: Orient express. TIN6DV, Nagymező-utca 8. Telefon: 225-002. Tokaji aszú, Vi4, 446. 448, szombat 442, 444. 446. 448, vasár- és ünnepnap 11-kor is. Csü­törtöktől: Feleség. ÜGETŐ MŰSOR Januári versenynapok: 19, 22, 23, 26, 29, 30 A v«rs«ay«k mMenkor Mhrtéa Ml 3 érakar ksiMósok TORNASZEREK, SPORTCIKKEK, ISKOLAPADOK, HÁZI GYERMEKPADOK SPORT- ÉS JÁTÉKÜZLETÉBŐL V., VÁCI-UTCA 27 GYERMEKJÁTÉK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBÁNI Felelő« szerkesztő és kiadó: RAJCSÄNYI LÁSZLÓ. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Mussolini-tér 4. sz., II. em. — Telefon: 114-514. — Előfizetés egy évre 14 P (fél évre 7.50, negyed évre 4 pengő), leventeégyesületefcnek egy évre 10 P (tél évre 5 P, negyed évre 2.50 P), Jogi személyeknek (válla átok, hivatalok, kőzületek stb.) 40 P. — Postatakarékpénztár! • ------ —• . -x-A—.. h«.,Aeo *11«« __ A hokniriftH kéziratokat, rafzofcat. fény-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék