Képes Sport, 1944. január-november (6. évfolyam, 1-47. szám)

1944-03-07 / 10. szám

SZAKEMBEREKRE KELL BÍZNI A FILM SPORTJELENETEINEK BETANÍTÁSÁT — ez a nagysikerűnek ígérkező »Majális« egyik tanulsága Kedves, lükteti» iramú diákfilun kerül a közeli jövőben «1 közönség elé. Majáim a címe és gimnazisták nyolcadik osztályának iskolát — meg' iskolán kívüli — életét viszi a vászonra. A színes és érdekes mese a Képes Sport olvasó táborát annál jobban érdekli, mert parázs vívóküzdelmet is lá­tunk a filmben. Puskás Tibor és So<5s La­jos, a fiatal színész nemzedék két jeles tagja áll egyimássa! szemlien és véletlen — vagy talán nem is egészen véletlen, — baleset folytán a tör gombja leesik. Soós súlyosan megsebesül. Örömmel figyeltük a sajté bemutatón ezt a vívójelenetet és azonnal megállapítottuk, hogy vérbeli sportember taníthatta he, olyan sportéi vezetet nyújtottak a vívó- művészek. Így nem is lepett meg bennün­ket, amikor megtudtuk, hogy a felvétel ko­moly előkészület eredménye és a fiatal mű­vészek Alpár Gyula századostól, a kitűnő vívómestertől nyerték a szakszerű oktatást. Most is n vívóteremben találjuk meg AJ pár Gyulát. Amikor megtudja, hogy u Képes Sport munkatársa keresi, azonnal félbe­szakítja a munkát és — karddal a kezében várja az újságíró támadását. A. »Majálisra« tereljük a szót. Alpár Gyula százados, vfvómester, dicséri a „Majális" színész-vívóit — A film újdonság nekem — mondja Alpár Gyula — most először jutottam a t< Hm gyártás közelségébe. Barla László dr. felkérésére örömmel vállaltam el a vívó- jelenen előkészítését. Nem volt nehéz dol­gom, mert a fiúk már ismerték a kardfor­gatás művészetét, s mondha om. olyan szor­galmamat, odaadással és fegyelmezetten eertek eleget utasításaimnak, hogy öröm volt velük dolgozni. Két napon át voltam a filmgyárban s a kész jeleneteket is bemto­tal iák nékem*. Örömmel látom különben, hogy mind gyakoribbak a f Amben a sport jelenetek és azok előkészítését hozzá ér>ő szakember kezébe adják. Ami azért fontos, mert a mozi látogató közönség legnagyobb részben spór oló, vagy sportrajongó, így hamar észre veszi, ha a filmben »mürostos« spor­tot kap. A jelenetnek drámai pillanata, amikor letörik a gomb a tör végéről. Mond. Ka nál talán, hogy a mesternek észre kel­lett volna ezt venni, tehál a film. beállt ásu valószínűtlen. Nem szabad azonban etfel'j- teni, hogy a zsűri tag, vagy rívóoktató nem a fegyvereket, hanem a vívókat figyeli. Alpár Gyula nagy rajongással beszél a vívásról, látszik, hogy ez szívügye. De ha már itt tartunk, nem engedjük el egy­könnyen a mestert s most «ni lendülünk támadásba. — Beszéljen magáról valamit, — kérjük. Tudjuk, hogy a Ludovikások népszerű sportoktató tanára és a HTVK és a MAC vívóit oktatja, hogy bírja ezt idővel! — A sport volt mindenem. Gyulán közép- iskolás koromban atlétikával kezdtem, A 100 és 800 tné-eres országos ifjúsági sík­futásban második tettem. 1927 óta vagyok katona. Elvégeztem a Honvéd svorttanár. képz&t. 1930-ban sízni is megtanultam. Olyan eredménnyel, hogy még abban az esztendőben megnyertem a hadsereg ver­senyen a 18 kilométeres bajnokságot. 1934— 35-ben az öttusa keret tagja tettem, majd 1935-ben kinevezlek a Ludovhka Akadémia tanárának. Ezután már nem volt időm versenyezni. Ma már csak az a célom, hogy tanítványaimat) neveljem. Munkámat szép eredmény kisérte, hiszen tanítványaim Három egyéni és négy csapatbajnokságot nyerlek eddig. — Hogyan egyezteti össze a két leg­nagyobb ellenfél, a HTVK és a MAC vívói­nak oktatását! Nem tiltakozott e még egyik setm. nem írigylii e valamelyik a másiktól! Elmosolyodik, de csodálkozó szemeiben látják, hogy nem először szögezték mellé­nek ezt a kérdést. — Mikor én tanítványaimmal foglalko­zom, — válaszolja — csak az ő személyük érdekel. Sporttudásuk a fontos, telki és testi adottságuk s hogy ezeknek alapján Alpár Gyula század«»», vivómester minél nagyobb eredményeket hozzak ki be­lőlük. Mikor oktatok, igazán nem érdekel, hogy melyik egyesület vívótermében va­gyok, a környezet megszűnik számomra. — Szabad egy kimondottan sportkérdést!! Milyen sportokat űzzön a vívó! •— Régi mesterek felfogása, hogy a vívó csak vívással foglalkozzék. Én azt mondom, a vívó nyáron rövidtávú fit ássál gyako­roljon, mert ez a gyorsaságot fejleszti, ugorjon, hogy a rugalmasságéi* fejlessze és ússzon, mert ez kitűnő sport az idegek megnyugtatására. Tép-n pedig sízzen, mert az a tüdőt, szívet kitűnően edzi és az álló­képességet fokozza. Talán egyik sport sem kíván annyi testi és szellemi együttműkö­dést, mint a vívás. A laikus közönség álta­lában csak az akciókat, látja, de nem tudja azt, hogy egy akciót milyen szellemi élő- készítés előz meg. Nem látja azí\ a szellemi párharcot, amit a bevezetésben, az előkészí­tésben folytat) a vívó, míg megteremti, vagy elfogja azt a pillanatot, amikor az akciót a legrövidebb útón a leggyorsabban és lehető legalkalmasabb pillanatban (tempó) végrehajthatja. Közben már türelmetlenül várják a mes­tert a vívóteremben, elköszönünk bát Alpár Gyula századostól és felkeressük a vívó- jeljBuet aktiv hőseit. Építsenek tornatermet a filmgyárba — ajánlja Soós Lajos A Spolarich-kávéházban már hangolnak a cigányok, mikor leülünk Soós Lajos a Madách-sz nház tagja, a »Majális, szenvedő főszereplője mellé. Vidáman, jókedvűéin fogad. Most jött a laktanyából. — Jelenleg katona vagyok. — mondja de feletteseim jóvoltából kijárhatok. — Milyen szakszerűen áll a kard a kezé­ben... tereljük a szót a »Majálisra «. * — Hja, nem ismeretlen előttem ez a sport. Diákkoromban KI SOK trirkózóbaj­noksápol. Vnyerfem. Soltit aftéttzéú am. I ívni is tanul am. Sok elfoglaltságom mel­lett bizony nem igen jut időm u vívásra, ár moss, hogy szerepem kötelez rá ismét szívesen s örömmel nyalok a kardhoz. — Mi a véleménye általában a filmről és a sportról! Nagyon fontosnak tar iám, hogy a szí­nész sportoljon. Nem ártana, ha kötelezővé tennék színészék részére « sportot. MUy furcsa, hogy sokszor egy -.pocakos« elpáholt férfi a hős szerelni-.v * vele szemben karcsú nádszál vékony hölgy partner átl. Miért nincsen a filmszínészeknek még ma sem *porti;gyesületükf Tegyék lehe övé, sőt kö­telezővé, hogy a színész sportoljon. Esetleg a gyár kik vegyék a produkciós kiadásukba a fiatalok sportköltségeit. Építsenek föl egy 'ornacsarnokoá a filmgyárban, ahol a színész naponta néhány órát gyakorol. S akkor majd n m okoz nehézséget, ha a filmhez, sporthoz értő színészi! keresnek. Valósággal belepirul a mondókájába, latszik hogy művész iddáljaj mellett, a sport az első számú szerrel me. — Film szerep? — kérdezzük végül. — Legközelebbi szerepem Hausz Mária f tmgyártó új filmjének egyik rgen kedves szerepe. Másik filmszerepről is tárgyalok, de azt még nem köiöl- m le. Nagyobb súlyt kellene helyezni a szfniiskoláknak a sportra — mondja Puskás Tibor Elbúcsúzunk Soós Lajostól ás felkeressük az ellenfelét, a 23 éves Puskás Tibit. »Honvéd« cigaretta füstjében burkolózva találjuk meg a művész kávéház egyik asz­talánál. Katonakönyvét' matatja, melyből megtudjuk, hogy tizenegy hónapig teljesí­tett arcvonalszolgálatot, mint páncélos. A vitézségi érem és tűzkereszt boldog tulaj­donosa. — Nagyon kedvemre való, szerepet kap­tam a s Maját', ss-ban— mondja! — A KISOK- ban 100 as úszóbajnokságot nyertem, min­den sportot űzök és így vívtam is. Véle­ményem szerint• nagyobb súlyt keltene he. lyzni a színiiskoláknak a sportra. A mai férfi ideál a sportoló, testben és lélekben egészséges ember. Barátok jönnek és gratulálnak Tibinek a Majális« nagyszerű filmalakításához. — Még arra kérem a Képes Sporlőt, — mondja búcsúzóul — Írja meg, hogy jövőre már tízéves színészi jubileumot ünneplem. Egyébkéntí a tizenegy hónapos frontszolgá­latom alatt egyik legkedvesebb szórakozá­som éppen a Képes Sport volt. De ezeket már a csapóajtó hun mondja. Mire kiérünk az utcára, már nem is tudom merre futott ez a fürge, mindig jókedvű fiatal művészünk. Egri László r ^MPOPT Felelte »zefke« 16 és kiadó: RWCSANYI LÁSZLÓ. — Szerkesztteég és kiadóhivatal: Budapest, Vl„ Mussollnl-tér 4 tz II em — Telefon: 114 314. — Etóüzolés egy évre 14 P (fél évre 7.50, negyed évre 4 pengő), leventeegyesületeknek' eg^' évre 10 P <«1 évre 5 P negyed évre 2.50 P), jogi «zemélyeknek (vénalatok, hivatalok, kózületek stb.) 40 P. — Postatakarékoénztári csekkszámla 3V.093. — A Képes Sport bármely képének, szövegének közlése tilos. — A beküldött kéziratokat, rajzokat fény- képeket stb. nem órlzzOk^ meg, nem edluk vissza és értOk semminemO felelősséget nem vállalunk _ Hirdetések mm ára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék