Képes Újság, 1968. július-december (9. évfolyam, 28-52. szám)

1968-10-12 / 41. szám

A TARTALOMBÓL ANYJA HALÁLA UTÁN SZÜLETETT (6. old.) Már kétéves, egészséges, értelmes kisfiú a szombathelyi Gyalog János­ka; mindent beszél, csak egyetlen szól nem ismer, azt, hogy mama. MEDDIG JUTOTTUNK MÁR EL A HOLD MEGISMERÉSÉBEN? Mit tartottak a régi hiedelmek és mit állapított meg a tudomány leg­közelebbi égi szomszédunkról? A MÁSODIK SZÁZ ÉV KÜSZÖBÉN (13. old.) A mezőgazdasági tudományt magya­rul először Debrecenben kezdték ta­nítani. A jubiláló Akadémiáról, illet­ve egyetemi rangií utódjáról szól írá­sunk. MIT ESZIK A CSIMPÁNZ? (26—27. old.) Riportereink az Allatkert konyháján jártak, ott, ahol naponta 130 féle étel, illetve ital készül, többek kö­zött borostea is — a csimpánznak. kepes CtjsAg A Hazafias Népfront falusi hetilapja Főszerkesztő: Eck Gyula Szerkesztő: Bolgár István Szerkesztőség: Budapest VIII.. Gyulai Pál utca 14. Telefon: 137—660 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc Kiadóhivatal: Budapest Vm., Blaha Lujza tér 3. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál. (Budapest V.. József nádor tér 1. sz.) Előfizetési dij: 1 hónapra 14,—, negyedévre 42,—. félévre 84,—, egész évre 168,— Ft. 68.3498 100 éves az Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Soproni Béla Igazgató Index: 25 439 HÍR • FOTÓ • LEVÉL • TÁVIRAT • SZEMLE NÉVADÓ Hetes névadó ünnepséget rendez­tek Ózdon, a Debreceni Ruhagyár helyi részlegében. Szeretettel köszöntjük az új kis állampol­gárokat és szüleiket. KÉPES ÚJSÁG MŰANYAG-ÓL Műanyag sertésólak gyár­tását kezdték meg az Agárdi Állomi Gazdaság szakembereinek elképze­lései alapján a fűzfői nit- rokémiai ipartelepen. Fa­lait 5-8 centiméter vastag üvegmázzal erősített, 2,5 négyzetméter nagyságú poliészter panelokból ala­kítják ki. A sima felületű műanyagfalak könnyen összeszerelhetők és rend­kívül higiénikusak. VÍZILOVAK A zambiai országutakon vízilovak okozzák a leg­több bolesetet. Nemrég Liwingstone városától öt kilométernyire egy nagy sebességgel haladó turis­ta-autóbusz ütközött ösz- sze egy ötvenmázsós vízi­lóval. NEHÉZ Grafikusnö ismerősömmel találkozom. — Hogy van? — Remekül) Tele vagyok munkával, regényt illuszt­rálok, színházi díszletet tervezek, újságokba raj­zolok. Csupa boldogság az élet. . . * Hallgatom az énekesnő panaszát. — Most jövök Berlinből, idehozó hanglemez-felvé­telem lesz, aztán már re­pülök is tovább egyik or­szágból a másikba, ren­geteg a fellépésem, sze­replésem. Jaj, de nehéz az élet . . . Bizony nehéz! KORSZERŰEN Négy pap ejtőernyővel ereszkedett aló London­ban — így nyitották meg az anglikán egyház ifjú­sági kongresszusát. Elő­zőleg több leckét vettek a légierő tisztjeitől, de azért az egyik ősz halán- tékú lelkiatya utólag be­vallotta, hogy ugrás köz­ben egy rövid fohászt küldött az ég felé. OK — Miért vagy olyan szomorú? — Ki kell kísérnem a pá­lyaudvarra a feleségemet. — És ez annyira letör té­ged? — Nem, de, ha nem lát­ja, hogy szomorú vagyok, nem utazik el. SZÍVBILLENTYŰ A Szegedi Orvostudomá­nyi Egyetem 1. számú se­bészeti klinikájának orvo­sai maguk által készített, műanyaggal megerősített, konzervált sertés-aortából származó billentyűrend­szert ültettek be egy hu­szonhat éves asszony szi­vébe. ELISMERÉS Az 1968. évi Tornyoi-pla- kettet és a vele járó 8000 forintos jutalmat Kovács Mária, Hódmezővásárhe­lyen élő, 86 éves festőmű­vész kapta a vásárhelyi őszi tárlaton bemutatott művei és egész életműve elismeréseként. Kovács Mária a század elején, 26 évig volt tanítványa és munkatársa Tornyai Já­nosnak, a nagy magyar festőművésznek. RADIATORCSEMPE A hódmezővásárhelyi ma­jolikagyár új cikke a ra­diátorburkoló csempe, amelynek most készült el az első sorozata. A színes, mázas kerámialapokkal körülépíthető a szobai fűtőtest úgy, hogy az kis­méretű cserépkályha, vagy kandalló hatását kelti. Ez a megoldás célszerű is, mert segítségével a fűtő­test bizonyos ideig tárolja a meleget. ÓSKRIMI A táci Gorsiumbon vég­zett ásatások során gaz­dag pénzleletre bukkan­tak. Megállapították, hogy a 2800 dénárt tartalma­zó zacskót 260-ban egy barbár törzs támadása idején rejtették el a rab­lók elől. Tulajdonosának azonban nem volt alkal­ma kiásni kincsét, mert valószínűleg meghalt a támadás idején. KABARÉ-BUSZ A jövő év végéig eltűnnek a párizsi utcákról a nyi­tott peronú autóbuszok, s korszerű, teljesen zárt bu­szok váltják fel őket. A ki­öregedett járműveket, amelyek a francia fővá­ros jellegzetességei közé tartoztok, eladják. Az egyikben kabarét nyitnak Párizs híres bohémutcó- ján, a Rue Mouffetord-on. ELFOGTAK A Belügyminisztérium ren­dőri szerveinek több hó­napja tartó széles körű nyomozása eredményre vezetett. Mint emlékezetes, július 16-án a Népligetből eltűnt Blázsik István 12 éves iskolai tanuló, szep­tember 10-én pedig Cse­pelen holtan találták Nagy József 13 éves is­kolai tanulót. A Buda­pesti Rendőrfőkapitányság szeptember 13-án őrizetbe vette Bogdál Zoltán 41 éves lakás- és foglalko­zásnélküli, homoszexuális személyt, aki beismerte, hogy ö ölte meg a két kisfiút. A gonosztevő ed­dig különböző bűncselek­mények miatt összesen 18 évet töltött börtönben. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék