Képes Újság, 1973. január-június (14. évfolyam, 2-26. szám)

1973-01-13 / 2. szám

TERVEZÉS Ha most, így télidőn, a falura gondol az ember, csupa jó do­log jut az eszébe. Ráérős nyugalom, csend, vidám disznótorok, névnapok, lakomák és éjszakába nyúló nagy kártyacsaták oda­haza, családi körben. Igen, sokak képzeletében így jelenik meg a téli falu, de ha elkezdenénk fogalmainkat azonosítani a valósággal, kiderülne, hogy a kép nem pontos, itt-ott hamis. Különösen, ami a ráérős nyugalmat illeti. A mezőgazdasági munka korszerűsödésével az évszakokon belüli életritmus is megváltozott, az a „ráérős nyu­galom" tűnőben van, s olyan mértékben tűnik el, amilyen mér­tékben közelit a mezőgazdálkodás az iparszerű mezőgazdasági munkához. A biztonságos, egyenletes termelőmunkához. Persze, ne essünk túlzásba. A téli falu életritmusa mégiscsak lelassul a nyárihoz képest, s ha azt mondom, hogy a téli időszak a mező- gazdaság szempontjából majdnem olyan jelentőségű, mint a ve­tés, az aratás időszaka, akkor nem a közvetlen termelőmunkára gondolok elsősorban. Arra is persze, hiszen az állattenyésztésben nincs „holt szezon", a gépeket télen kell kijavítani, a szállítás egész évi munka, de a fő figyelem most mégsem a kapás, kom- bájnos, villás, ekés emberekre irányul; a ceruzás, számológépes emberekre inkább. A vezetőkre, szakemberekre, a térvezőkre. Nekik különösen nem ráérős nyugalom ideje a tél, hiszen most e ködös, zúzmarás na­pokban, hetekben az a feladatuk, hogy elkészítsék a gazdaság ez évi munkájának, a gazdaság fejlesztésének tervét. A köznapi nyelven beszélő, köznapi szavakban gondolkodó em­bert sokszor segíti ki a szép szavak mestere, művésze, a költő. Ez történt a közeli múltban a népgazdaság idei tervéről szóló megbeszélésen a Parlamentben is. Itt hangzott el — a költői idézve — a két szó: tudatos jövő. Hadd éljünk a költő — József Attila — szavával mi is: nemcsak az ország, a haza minden állampolgárát érintő terv, de a kis közösség, vagy az egyes ember életére szabott terv is ezt kell hogy szolgálja, építse: a tudatos jövőt. A költő nemcsak azért művésze a nyelvnek, mert szépet ír. Ha­nem mert a szépben igazat, okosat és bölcset is. A két szóban — tudatos jövő — a tervezés, a terv szinte minden alaptörvénye föl lelhető. Föllelhető az a talán első számú alaptörvény, hogy a terv reális adottságokhoz, lehetőségekhez és szükségletekhez egyaránt alkalmazkodjék. Körülményeinkhez szabott legyen, olyan tehát, amit mai eszközeinkkel, lehetőségeinkkel meg is tudunk valósí­tani. Olyan, amelyik nem ábrándjaink, pillanatnyi óhajunk sze­rint szabja meg eljövendő munkánkat. Közelmúlt éveinkre visszatekintve úgy tűnik, munkánkra, fejlő­désünkre a lendület mellett a józan megfontoltság, az okos mér­téktartás a jellemző. Az országépítés munkájában jelenlevő jó légkör nem kedvez a meggondolatlanságnak, a hazárdírozóknak, de még a jóindulatú, ám felelőtlen ábrándozásnak sem. Van-e hát ok félteni a szövetkezeti gazdaságok most készülő terveit a túlzásoktól, a meggondolatlanságtól? Általában nincs. De a ter­veket emberek készítik, emberek, akik között bizonyosan van hiú, türelmetlen, nagy eredményekre törő vezető, aki most ebben az évben akar „bizonyítani”. Van néhol nagyzolás és még hozzá nem értés is akad jócskán. Elvétve, de riasztó gyakorlati példákat is találhatunk mindezekre a közelmúltban is. Pedig hogy mennyire nincs szükség túlméretezett, megalapozatlan tervekre, türelmet­lenségre, vagy a lehetőségek alábecsülésére, arról épp az elmúlt esztendőkben tapasztalt egyenletes és lendületes fejlődés ténye győz meg leginkább. Tervezni, tervezgetni különben nagyon jó dolog. Hiszen a jövőt megidézni, akár a számokban, a statisz­tika nyelvén is nagyszerű, varázslatos dolog. Varázslat... A gondolat valahová a gyermekkorba röpít vissza, estékbe, amikor népes családunk jövőjét terveztük, vagy inkább szőttük képzeletből. Ki mi szeretne lenni, kiből mi válhat adott­ságai, tulajdonságai alapján. A közös reménykedés még jobban összekötötte szülőt és gyermeket, a családot. Pedig mélyen, ha ki nem mondva is, de tudtuk, milyen sok be nem váltható remé­nyünk van. Mostani tervezésünknek éppen az adja meg különlegesen jó ízét, hogy nincs okunk kételkedni: mai terveinkből holnap, hol­napután valóság lesz. Igényeink és lehetőségeink szerinti valóság. Ibránv; Tóth Béla HÍR • FOTÓ • LEVÉL • TÁVIR VIETNAMÉRT Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnö­ke és dr. Molnár Béla, a Hazafias Népfront Országos Bi­zottsága titkára, Hoang Cuong, a VDK budapesti nagy­követe és Huynh Van Than, a Dél-vietnami Köztársaság budapesti ideiglenes ügyvivője jelenlétében sajtótájé­koztatón közölte, hogy az amerikai barbár légitámadá­sokat átélt testvéri Vietnami Demokratikus Köztársaság népének 5 millió forint értékű gyógyszer-, vérplazma- és élelmiszer-gyorssegélyt küldünk. Ezzel is hozzájárulunk a sebesültek, a romok alól kimentett emberek felgyógyulá­sához. A képen: Molnár Béla megnyitja a sajtótájékoz­tatót. (Fartó: Dolezsál) SMIK A közeljövőben a boltok­ba kerül Lengyelország­ban a Smik nevű össze­rakható moped. Súlya tíz kilóval kevesebb, mint az ugyancsak lengyel gyárt­mányú Komoré. TEJ Új városellátó tejüzemet adtak át rendeltetésének Gyulán, s ezzel befejező­dött a város tejipari be­ruházási programjának teljesítése. Napi 140—150 ezer liter tej érkezik Gyu­lára Békés és Hajdú me­gye mezőgazdasági üze­meiből és háztáji gazda­ságaiból. HELIKOPTERSZOLGALAT Jól bevált Moszkvában a helikopterszolgálat: a do- mogyedovói repülőtérre igyekvő utasok a belvá­rosból alig néhány perc alatt teszik meg a negy­venkilométeres utat. IDEGENFORGALOM Az Utazási Szervezetek Nemzetközi Uniójának je­lentése szerint 1972-ben — az előző évi 181 millió­val szemben — 198 millió turista járta a világot. Az elmúlt tíz évben az ide­genforgalom világszerte átlagosan több mint ki­lenc százalékkal emelke­dett évenként. GÖNGYÖLEG... Hal, mint göngyöleg: úgy látszik, a kábítószer­csempészek őtletessége határtalan. A kolumbiai vámtisztek lelepleztek egy csempészbandát, amely kokaint tartalmazó cso­magot nyeletett le egy nagy hallal, gondolván, hogy így veszélytelen lesz a szállítás. TAVASZRA Télidében is bőven van munkájuk a zsámbéki Új Élet Tsz asszonyainak. A Vetömagtermeltetö és Ér- ekesitó Országos Vál­lalat megrendelésére húsz- vagonnyi borsó-, sárgaré­pa- és petrezselyemma­got csomagolnak a vetö- magboltok számára. KEPES ÚJSÁG. A Hazafias Népfront falusi hetilapja. Főszerkesztő: Gerencséri Jenő. Főszerkesztő-helyettes: Nádasdi Péter. Szerkesztőség: Budapest VIII., Gyulai Pál utca 14. Telefon: 137—660. Levélcím: 1085., Budapest, postafiók 67. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Csollány Ferenc. Kiadóhivatal: Budapest, vm„ Blaha Lujza tér 3. Terjeszti a Magyar Posta.Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1.).Előfizetési díj: 1 hónapra 14,— Ft. negyedévre 42,— Ft, félévre 84.— Ft, egész évre 168,— Ft. 72.4526 Athenaeum Nyomda, Budapest — Rotációs mélynyomás , . Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató Index: 25 439 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék