Kereskedelmi Szemle, 1961 (2. évfolyam, 1-4. szám)

1961-01-01 / 1. szám

KERESKEDELMI SZEMLE Megjelenik negyedévenként Szerkeszti a Belkereskedelmi Kutató Intézet Igazgató Tanácsa Budapest, V. Vigadó u. 6. Felelős szerkesztő: Dr. Szabó László Kiadja: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest V., Nagy Sándor utca 6. Felelős kiadó: Keresztes Tibor igazgató TARTALOM Forgács Tibor: Felsőfokú kereskedelmi szakképzés hazánkban Molnár László: A termelőszövetkezeti fejlődés szerepe az áruforgalom alakulá­sában ”.. ”................................................................................................................. Dr. Berényi József: A méretválaszték objektív alapja............................................... SZEMLE Л A bolti költséggazdálkodás elemzésének néhány problémája az élelmiszer kis­kereskedelemben (Dr. Imre János, dr. Solymár Károly) -9/Az önkiszolgáló boltok fejlődése és eredményei a Csehszlovák Szocialistá 'Köztársaságban (Dr. Rulf—Safarik) .. .. ................................................................................. 3 11 20 27 NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÓ A franciaországi piackutató intézetek (Dr. Szabó László) — A berlini Kereske­delemtechnikai Intézetről (Dr. Ruisz Rezső) ..................................................... 37 KÖNYVISMERTETÉS Alevizos, John P.: Piackutatás, eljárási módok és esetek — Lohmeyer, Fritz: Az áruvizsgálat, mint modern piackutatási eszköz. — P. N. Fedorov: Az indiai kereskedelem vázlata. — K. Kallsen: Az áruforgalom fejlesztése automa­tákkal................................................................................................................................ 40 FOLYÓIRATSZEMLE .............................................. 43 JELEN SZAMUNK SZERZŐI : Dr. Berényi József aspiráns, a Közgazdaságtudományi Intézet munkatársa; Forgács Tibor kandi­dátus, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Belkereskedelmi Tanszékének docense; dr. Imre János, a Belkereskedelmi Kutató Intézet munkatársa; Molnár László aspiráns, a Belke­reskedelmi Minisztérium Tervfőosztályának munkatársa; dr. Ruisz Rezső, a Belkereskedelmi Ku­tató Intézet osztályvezetője; dr. Rulf—Safarik, a Csehszlovák Belkereskedelmi Minisztérium, ill. Belkereskedelmi Kutató Intézet munkatársai; dr. Solymár Károly aspiráns, a Belkereskedelmi Kutató Intézet munkatársa; dr. Szabó László, a Belkereskedelmi Kutató Intézet ügyvezető igazgatója. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V. József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj 1 évre 24,— Ft. Egyes szám ára: 6,— Ft. Csekkszámlaszám: 61.290 61 - 4863 - 6C9/2 - Révai nyomda. Budapest, V., Vadász u. 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék