Kereskedelmi Szemle, 1982 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1982-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK Kereskedelmi szemle A belkereskedelmi miniszter újévi köszöntője ................................................ / \У Juhár Zoltán: Céljaink és megvalósításuk feltételei ..................................... / \У Ferenci Eóbertné—Lengyel Attila: Egy árrésfelmérés tapasztalatai 1 2 11 A BELKERESKEDELMI KUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA XXIII. évfolyam 1. * Felelős szerkesztő: DR. BÉRÉN YI JÓZSEF Besenyei Lajos: A piacorientált vállalati prognosztikai rendszerről .... 19 Pál Józsefné: A tárcaközvetlen vállalatok VI. ötéves káderutánpótlási és továbbképzési tervkészítésének tapasztalatai ............................................ 22 Horváth Irén—Pavkovics Mária: A ruházati piac vertikális szegmentáci­ója számítógép alkalmazásával......................................................................... 27 Metz István: A bútorszakma készáru-raktározási rendszerének racionali­zálási lehetőségei.................................................................................................... 33 Engi József: A Hajdú-Bihar megyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat fejlesztési, üzem- és munkaszervezési tevékenységéről ......................... 41 Szerkesztőség : BUDAPEST V., VIGADÓ u. 6. Postacím: 1371 Budapest Pf. 432. Telefon: 185-180, 184-448 Felelős kiadó : PREISZINGER ANDR Vasvári György: A virtuális hiánycikk .............................................................. Szimeonov Todor: A vevőáramlás racionalizálásának egy korszerű eszkö­zéről ........................................................................................................................... KÖNYVSZEMLE Radnóti Éva ismerteti ,,A fogyasztói árak rendszerének fejlődése” c. ta­nulmánykötetet ....................................................................................................... Kiadja a Bács megyei Lapkiadó V., Kecskemét TÁJÉKOZTATÓ (Dobos Gábor) STATISZTIKA Terjeszti : A MAGYAR POSTA Lacza Gábor: A szövetkezeti kereskedelem fejlődésének néhány jellemző mutatója .................................................................................................................. 45 47 49 51 53 Előfizethető: A POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODÁNÁL közvetlenül, postacím: Budapest V., József nádor tér 1. 1900 vagy átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat Budapest L, Fő u. 32. Telefon: 159-450 2008 82. 18168 Petőfi Nyomda, Kecskemét F. V.: Ablaka István E számunk szerzői: INDEX: 25 433 Ára: 22,50 Ft Előfizetési díj V2 évre 135,— Ft 1 évre 270,— Ft HU ISSN 0451-7652 Dr. Besenyei Lajos, az MKKE egyetemi docense; dr. Dobos Gábor, a BkM főosztályvezetője; Engi József, a Hajdú-Bihar megyei Élelmiszer-kiskereske­delmi Vállalat igazgatóhelyettese; Ferenci Eóbertné dr., a BkM főelőadója; dr. Horváth Irén, az ELTE Számítóközpontjának tud. munkatársa; dr. Juliár Zoltán, belkereskedelmi államtitkár; Lacza Gábor, a BkM osztályvezetője; Lengyel Attila, a BkM főelőadója; dr. Metz István, a Könnyűipari Szervezési Intézet műszaki-gazdasági tanácsadója; Pavkovics Mária, a Magyar Divat Intézet marketing-előadója ; dr. Pál J ózsefné, a BkM főmunkatársa ; dr. Radnóti Éva, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tud. főmunkatársa; dr. Szimeonov Todor, a KERSZI csoportvezetője; Vasvári György, a KERSZI igazgatója.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék