KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1906

IV. Életiratok, történelmiek - Dávid Ferencz. Kanyaró Ferencz

194 DÁVID FERENCZ. Az nagy Ur Istenért mindön emböröket Mostan én erre kérők, Hogy ammit Istennek szájából én szollok, Igazán megértsétök. Es ezöket értvén, hiven hogy megtartsák, Nagy szükség mindeneknek; Mert nem ez velági hazugságot szollok, De lölkiet beszéllek . . . Tudnivalón „lelki hazugságokat" hirdet itt énekszóban Melius, amint magát akaratlanul is elszólja. Renddel azért hald meg a Christus panaszát, Hald meg igaz mondását, Antichristusoknak, Servetianusok Hazugsága rontását: Az egy Bibliának, az igaz Credónak Nagy, szép, igaz vallását. Szinte úgy káromla Ebion, Cherintus, Fotinus Arriussal, Mostan az Servetus, Blandrata, Davidis Az Blasius Istvánnal, Hogy idővel kezdött az én fiúságom, Es nem örök velággal. 1 Blandratát, Dávidot, a Servetianusokat és a Blandfran­ciscokat minduntalan megtalálja az ő hires bibliájában, s a Jézusnak sehol másutt fenn nem maradt panaszló szemre­hányásait mind átkozott fejökre olvassa s pokolra szállítja mind­azon Beliál fiait, kik nem vallják Jézust .,egy erők Istennek, teremtő Jehovának". S az ilyesmit megerősítő szent helyeket egyre-másra sorolgatja fel az ő különösen sokat mondó bib­liájából. Költeményét vagy inkább versbe szedett prédikáczióját ily ékesen fejezi be: Ez eneköt zerze Horhi Ihaz PETER Antichristusok ellen, kik az ogi Istenből sok Istent ceneltak tamattak Christus ellen, minth az holior Sidok Isten fiusagat, örök ziileteseben, kergetik hóhérul az zent Lölköt rontiak ii zent Istenseg-eben. FINIS. SYMMA Versuum totius operis sunt 165. (Ez az egy szá­mitás az egyedüli igazság Melius nagy művében.) Oly messzire megy itt az ő „költői szabadságával" is, mint a milyen megbotránkoztató volt öt évvel előbb számtalan 1 Legszebb része ez: „Azon egy rósába egy az rósabokor, de 3 kiilömb­ségök: Látod az gyökerét, látod a levelet, látod ott az virágát." Ilyen a Szentháromság! De mit csinál a törzszsel, a tövisekkel és az illattal ? így teliát duplán lesz a keresett háromság.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék