A kert 1919

1919-01-01 / 1-2. szám

Feles kertészt ek 5. holdnyi, kúttal és benzin­irai felszerelt, Tököl községben t megye) lévő kertészetembe. A észét a községtől 300 méternyi, 31 pedig Budapesttől 18 kilonié­yire van. Ajánlatot kér: Dr. Gre­ch Endre, Budapest, I., Logódy­a !). II. em. 12. 5627 ..almazást nyer azonnali belépéssel 'y kezelő kertész, két kertesz­géd és két kertmunkás. Fizetés egáilapodás szerint. Ajánlkozók for­jljanak L'riuillier István állami jkeriészhez Kussa, M. kir. gazdasági kadémiu. 5611 Kérjük a „Keif-re hivatkozni Megbízható józaa életű egyszerű nős kertészt keresek, ki a kertészet minden ágá­ban jártas. Előnyben részesül, ki a szőllőkezelést, esotleg a gazdaságot érti. Fizetés megegyezés szernt. Bizo­nvitvánvmásolatoit N. Naláczy Gejza földbirtokos. Púj-Hunyad m. kül­dendők. 5620 Kertész esetleg segédkerlész, ki a konyha- és melegágyak keziílését is szakszerűen érti, azonnali vagy 1919. január I71 e belépésre kerestetik. Iviny u. p. Ér­veng'eleg, Irinyi kertészet. Szatmár meg.\ e. 5614 Kérjük a „Kerf-re h ;vatkozni. Alkalmazást nyer január 1-ére ügyes józan, szorgalmas kertész ki ugy a virág, zöldség mint a gyü­mölokezeléshez éit. Fizetés megegye­zés szerint. Nőtlen előnyben részesül, pelsoczi Hámos Árpád, Tomalia. Gömör m. 5617 Alkalmazást n> er 1919 január 15. vagy február 1-ére ügyes, szorgalmas, nős, kis családu kertész egy 40 holdas, villanyerővel öntözésre berendezett, tolgái kertészet vezeté­sére. legmagasabb díjazás mellett. Igénv megjelölésévé ajánlatot kérek Szatmáry János gazdálkodó, Mis­kolcz, Major-utca 19. sz. Bors'tl megye. 56SS Alkalmazást keres 1919. év ,;anuár l-re 34 évi gyakorlattal biró főkertész 160 holdas kertgazdaság vezetője. Szakkf pzett a diszkertészet minden ágában, gyümölcsijrmelésben. a szántó­t öleli, valamint a bolgárrendszerü konyeakertészetben, a virág ós konyha­kerti magvak termelésében és korai liajtatásában, a keieskedelmi növények úgymint a gombatermelésben'.stb. gya» kor olt. Oly állást óhajtana elnyerni, mely a lővárosban vagy pedig a kör­nyéken nagyobb keiesnedö kertészet­ben, uradalomban va^y kertgazdaság­ban van. Szives megkereséseket kór Szmilkó Ádám, kertgazdasági fó­k értesz, l'ácz. Fejér 111 . 5619 Alkalmazást keres 1919. év január 1-ére 33 éves, két gyermek atyja, mükertész, ki a kertészet terén teljes jártasság­gpl bir. A harctéren ötödik évet, mint altiszt töltötte. Szives megkereséseket kér : Farkas Endre mükertész, Tata, Kákoczi-utca 7. sz ám . 5626 Alkalmazást keres 1919 január 1. v. 15-iki belépésre, 30 éves, róm. kat, vallású, 4 középiskolát végzett, nős, egy családu mükertész most szabadult a katonaságtól, ahol mint számvivő őrmester működött. A kertészet összes ágaiban teljesen jár­tas. Érti a disz-, konyha-, gyümölcs­kertészetet, melegágyak, korai hajta­tások kezelését és a szakszerű méhé­szetet is. Oly főkertészi állást óhajt elnyerni, ahol szorgalmáért megbe­csülnék és állandó helyre számithat. Szives megkereséseket kér fizetés megjelölésével: Metykó Gyula ura­dalmi mükertész, Szilasbalhás Ve.-zprém m. 5625 38 éves, családos, enyhén rokkant s 13 évi intenzív gyakorlattal rendelkező gazdatiszt és kertész keres azonralra vagy január 1-ére vezető állást. Külföldi iskolában nyert elméleti és gyakorlati alapon, jártas az összes gazdasági leendők szak­szerű elintézésében, tejgazdaságban, i-zőlökezelésben s főkép a vetemény és világkertészetben, modern és bol­gárrendszer szerint, hajtatás, meleg­ágy valamint üvegházkeze^ésben. Kar­íiól és chrysanlemum tenyésztésben specialista. Szives meg 1 sést Kér a conventió és fizetés ntctésével By la József, Arc" n. Kis­tálya, Borsod m. rßQ 5 Alkalmazást keres áll. kert. iskolát végzett 30 éves, 1 gyermek apja 13 évi gyakorlattal biró főkertész, ki a kertészet összes ágában jártas, leszerelés folytán egy nifgtelelő állást szeretne elnyerni. Szives megkeresé­seket kér Somogyi Sándor főker­tész, Detta, Fő utca 69. sz.. Ternes m. Kérjük ,,A Kert"-re hivatkozni. 5637 Alkalmazást keres _ 1919. év január 1-ére, 43 évea, nős, héttagból álló csa­ládos, hadmentes kertész, csakis intenziv kereskedelmi kerté­szetben, a hol amerikai szegfűk ós rózsák téii hajtatása üzembe vehetők. Szives megkereséseket ajánlott levél­ben kérem, melyek kezeim, ez jutnak válaszolok. Balyi Mátyás urad. fő­kertész, Pusztafajzat u. p. Gyön­gyös Hevesnv 5506 Alkalmazást keres 1918. év november 1-ére, 42 éves, nős, kiscsaládu uradalmi mUkertész, ki a. kertészet összes ágaiban teljesen jártas. Érii a paikirozást, szőnyeg­kertészetet, gyümölcs- ős konyhaner­tészetet, üvegház és melegágyak ke­zelését és a virágkötészetet. Szives megkereséseket kér : Varga Andrá3 uradalmi n.ükertész, Zsitvaujfalu Bars m. 5503 Kérjük a „Kert"-re hivatkozni. Alkalmazást keres azonnali belé­pésre önálló kertész, ki a kertészt i ö-szes ágaiban teljesen jártas. Érii : a diszkertészet, üveghá­zak kezelését, l- orai hajtatást úgyszin­tén Chrysanlemum és Ciklámen kul­turát, gyümölcslaoliást és rózsasza­poritást. Oly állást óhajtana elnyerni, ahol több üvegház van, esetleg ura­dalmi kertészetben. Szives megkere­séseket kér: PJavdl Gyula segéd­kertész, Nyitraujlak Nyitra m. 5624 Alkalmazást keres azonnali belé­pésre 3S 6ve->, r.ős, józan életű, egy gyermek atyja, miikerUsz, ki a ker'észet összes ágaiban teljesen jártas. Érti a szőlő és méhészetet, úgyszintén a gazdaságot is. Nagyobb gyakoilatait külföldön szerpzte. Szi­ves megkereséseket kér : Balucha István mükertész, Budapest, Le­hel-u. 26. sz. II. em. 5629 Alkalmazást keres 1919 év január­1-ére, 31 éves, nős, két gyermek atyja józan életű, intelligens, rendszerető, kiváló szaKtudásu főkertész, ki a kertészet összes ágaiban teljesen jártas. Érti : a virág- és konyhaker­tészet bolgárrendszerü űzését nagy­ban, hideg- és melegházak kezelését Champion, francia barack, szőlőhajta­tás Chrysantemum és rózBa, faiskola, gyölcsészet, virágkötészet, a műtrá­gyák okszerű használatát, tájkertészet saját terveim szerint, úgyszintén a mezőgazdaságban és a szőlészetben is kitűnő és nagy ismerete van. Ké„ rem nagyobb uradalmak és kores. kedőkertészetek tulajdonosai szive & ajánlatát „négy és fél éves har c után" jeligére 562o Alkalmazást keres azonnali belé­pésre 30 éves, nős, csali dtalan mükertész, ki a kertészet összes ágaiban teljes­jártassággal bir Érti : a disz , konyha­kertészetet, gyümölcsésze e , virág­kötészetet és melegágyak kezelését stb. Báboru kitörése előtt nagyobb uradalmi kertészetben volt alkalmazva, ahonnan kitűnő bizonyítványai van­nak. Olyan állást óhajtana elnyerni, ahol szakképzettségét érvényesíthetné. Szives megkereséseket kér: Slick József mükertész, Kétegyháza, Békés m . 562& Alkalmazást keres, mint kertész, 42 éves, szerény igényű, józan életű, özvegy ember, $pja egy 9 évea flu és egy 10 éves leánynak, ki 4 évet iiadi­szolgálatban töltött. A kertészet ösz­szes ágaiban jártas. Érti a virág, üvegnáz és melegágyak kezelését. Ha a kertészet érdeke kívánná, hogy nő­süljek, ennek is alávetném magamat. Szives ajánlatokat a fizetés megjelö­lésével kér : Kiss Imre kertész, Katy­már, Bács m. 5631 Alkalmazást keres azonnali belé­pésre, róm. kat. vallásn segédk?rtész, szakszerűen érti az üvegházak, me­legágyak. faiskola és knnyhakerté­szetet stb. Lehetőleg oly állást sze­retne elfoglalni, ahol esetleg meg is nősülhetne, ha mindjárt nem is, dé idővel. Ajánlatot leltételek megjelölé­sével kér: Nagy Ferenc segedker­tôsz, Bala ton magyaród, Zala m. 563&

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék