Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 11. (1890)

1890 / 1-2-3 füzet

GYÜMÖLCSÉSZETI ÉS KONYHAKERTÉSZETI FÜZETEK. XI. ÉVFOLYAM. 1890. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCZIUS. . I----III. FÜZET. S zerkesztőség: Budapest; „Köztelek41.—Kiadóhivatal. Budapest; Franklin-Társulat. A hazai gyümölcsészet és konyhakertészet barátaihoz. A Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek múlt évi folyama a szer­kesztőt ért súlyos baleset és más hátráltató körülmények folytán nem jelenhetett meg. E mulasztást most helyre akarjuk hozni, miután az Országos magyar gazda­sági egyesület kertészeti szakosztálya is kívánatosnak mondta ki, hogy a szakosztály közlönyének lefolyt évi folyama utólagosan kiadassék, s hogy ezen tiz év óta fenn­álló és a hazai szakirodalomban hézagot pótló vállalat hiányos ne maradjon. E kíván­ságot az Országos magyar gazdasági egyesület igazgató választmánya is teljesíten- dőnek mondta ki. A szerkesztőség ehhez képest megtette a szükséges lépéseket, hogy a Gyümöl­csészeti és konyhakertészeti füzetek mind a két évfolyama, úgy az 1890-iki, mint a most folyó 1891-iki a jelen év folyamán megjelenhessék. Az 1890-iki vagyis XI. évfolyam ennélfogva negyedéves, 5—6 ívre terjedő, egészben mintegy 22 ívnyi tartalommal, a jelesebb gyümölcsök színes képeivel fog megjelenni. Az 1891. évi vagyis XII. évfolyam pedig havi füzetekben, (melyek közül az első néhány nap múlva kikerül a sajtó alól), gyors egymásutánban, minden füzet egy-egy színes képpel úgy fognak megjelenni, hogy rövid időn, minden hónapnak lehetőleg a kezdetén az olvasó kezében legyen az azon hónapra szóló füzet. A lap eddigi iránya változatlan marad, felöleli az a gyümölcsészet, gyümölcs- termelés és értékesítés, valamint a konyhakertészet ismeretköréhez tartozó vala­mennyi ágat. Éber figyelemmel kiséri a szakbavágó mozgalmakat úgy a hazában, mint a külföldön. Minden fontosabb vívmányt, melynek a hazai kertészet gyakor­lati hasznát veheti, világos leírásban, ábrákkal, sőt a legkiválóbb gyümölcsfajoknak ismertetését színes képekkel is szemlélhetőbbé igyekszik tenni. A szerkesztőség minden igyekezetét arra kívánja fordítani, hogy hazánknak a gyümölcstermelés sikere és jutalmazósága tekintetében a természet által biztosított és a külföld gyümölcstermesztése fölött sok irányban minden kétségen fölül álló elsőbbsége valahára érvényre is jusson s a pomologiának úgy elméleti, mint gya­korlati kultusza elérje legalább azt a színvonalat, melyet a kultúrában előhaladot- tabb országokban már elért. Ezért tartozott legelső gondjaink közé, a Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek szellemi támogatására megnyerni Bereczki Máté állandó közreműködését, kit a gyümölcsészet körül egy hosszú életen át folytatott lelkiismeretes vizsgálódásai és szerzett tapasztalatai nemcsak, hogy a hazában a gyümölcsészeti törekvéseknek élére állítottak, hanem a külföldi legelső szakférfiak előtt is elsőrendű tekintély rangjára emeltek. Az ő vezérlete mellett igyekezett és ezentúl is igyekezni fog a szerkesztőség megszerezni a hazai gyümölcsészeti és kertészeti legjelesebb szaktekintélyek támo­gatását és közreműködését, hogy így góczpontjává fejlődvén az ez irányban működő legjobb erőknek, méltán mondhassa magát a hazai gyümölcsészet és konyhaker­tészet zászlóvivőjének. 1

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék